Atnaujintas 2006 lapkričio 24 d.
Nr.88
(1488)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Aukštaičiai pagerbė buvusį savo vyskupą

Bronius VERTELKA

Vyskupą emeritą Juozą Preikšą
sveikina G.Petkevičaitės-Bitės
viešosios bibliotekos direktorė
Rima Maselytė

Vyskupas emeritas Juozas
Preikšas knygoje įrašo autografą

Apskrities viršininkė Gema
Umbrasienė ir knygos „Žodžiai.
J.E. vyskupas Juozas Preikšas“
sudarytojas ir leidėjas istorijos
mokytojas ekspertas Juozas
Brazauskas

Trylika metų Panevėžyje vyskupu darbavosi iš Zanavykijos, Šakių krašto, kilęs Juozas Preikšas. Pagerbti jį, sulaukusį 80-ojo gimtadienio, lapkričio l6-ąją rinkosi žmonės į Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salę. Čia įvyko pirmasis renginys neseniai duris atvėrusioje knygų šventovėje. Norinčių patekti į salę, pabūti su tebemylimu ir tebelaukiamu Panevėžyje vyskupu emeritu J.Preikšu buvo tiek daug, kad pritrūko sėdimų vietų. Susitikime buvo pristatyta knyga „Žodžiai. J.E. vyskupas Juozas Preikšas“.

Besišypsantį jubiliatą, tiesų kaip styga, tikrą Lietuvos ąžuolą, ir kartu su juo atėjusius Panevėžio vyskupą Joną Kaunecką, generalvikarą kan. dr. Robertą Pukenį, Panevėžio apskrities viršininkę Gemą Umbrasienę, Aukštaitijos sostinės merą Vitą Matuzą buvusieji konferencijų salėje sutiko plojimais.

Vyskupo emerito J.Preikšo jubiliejui skirtas iškilmes vedusi bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė sakė, jog jis šiemet jau minėjo kitą sukaktį – 55 metus, kai įšventintas į kunigus. Ji pasidžiaugė, jog, dirbant vysk. J.Preikšui, Panevėžyje buvo įsteigta katalikiška Vyskupo Kazimiero Paltaroko mokykla. Priminė, jog ganytojo jubiliejaus išvakarėse pasirodė knyga „Žodžiai. J. E. vyskupas Juozas Preikšas“. Į ją sudėti dabar Kaune gyvenančio aukšto Lietuvos Katalikų Bažnyčios dvasininko pamokslai, mintys, pasakojimai apie jį ar pokalbiai su juo. Knygą sudarė ir išleido K.Paltaroko vidurinės mokyklos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas.

Nuoširdžiai sveikino jubiliatą ir jam sveikatos linkėjo vysk. J.Kauneckas. Kalbėjusi apskrities viršininkė G.Umbrasienė tikino: „Žodis – pats trapiausias dalykas, kurį pasakius nebesusigrąžinsi. Knyga „Žodžiai“ išliks šimtmečiams“. Ji prisiminė tuos laikus, kai, būdama miesto mere, pasirašė dekretą, kad būtų įsteigta Vyskupo K.Paltaroko mokykla. Gerų žodžių apie jubiliatą nešykštėjo dabartinis miesto meras Vitas Matuzas. Jis dėkojo ir mokytojui J.Brazauskui, kuris sugebėjo po kruopelytę surinkti knygą „Žodžiai“. Ką knyga duos ją paėmusiems į rankas, nusakė K.Paltaroko vidurinės mokyklos moksleivis Dovydas Kučinskas. Iškilmių metu šios mokyklos moksleiviai bibliotekos konferencijų salėje parodė meninę programą.

Apie vyskupą emeritą J. Preikšą, apie jo neišmatuojamą meilę tikintiesiems, apie jo atsidavimą Dievui kalbėjo dr. Aldona Vasiliauskienė. Viešnia iš Vilniaus sakė, kad, J.Preikšui pradėjus dirbti kunigu Vilkaviškyje, ten nebuvo nė vieno vaiko, patarnaujančio bažnyčioje. Po nepilnų metų jų sulaukė nemažo būrio. Kun. J.Preikšas, nepabūgęs saugumo grasinimų, dirbo Lietuvai, skleidė tarp žmonių meilę ir liudijo Dievo žodį. Dr. A.Vasiliauskienė priminė: 1926 metais gimę J.Preikšas, Antanas Vaičius ir Juozas Žemaitis vėliau tapo Lietuvos Katalikų Bažnyčios vyskupais.

Knygos sudarytojas ir leidėjas J. Brazauskas teigė, jog niekas neatsisakė paremti jos leidimą. Tarp rėmėjų – Panevėžio miesto savivaldybė, vysk. J.Kauneckas, generalvikaras kan. dr. R.Pukenis, Panevėžio kunigai, akcinės bendrovės „Iglus“ ir „Panevėžio statybos trestas“, G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Knygos redaktorė buvo mokytoja Lina Karazijienė. „Ne tik vartykit, bet skaitykit. Knyga tyli, tačiau ji vertinga“, – salėje skambėjo žodžiai.

Nedaug kalbantis vyskupas emeritas J.Preikšas dėkojo visiems, atėjusiems jo pagerbti jubiliejaus proga. Buvusieji salėje atsistoję sugiedojo „Ilgiausių metų“. Prie vysk. J.Preikšo nusidriekė eilutė norinčiųjų gauti jo autografą.

Panevėžys

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija