Atnaujintas 2007 gruodžio 15 d.
Nr.94
(1494)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Šiaulių vyskupijoje

Joniškio dekanate

Šv. Barboros atlaidai ir Barboros Žagarietės paminėjimas

Žagarės tikinčiųjų procesija

ŽAGARĖ. Pirmąjį Advento sekmadienį, gruodžio 3 dieną, Senojoje bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Barboros atlaidai ir paminėta Dievo tarnaitė Barbora Žagarietė. Į šventę atvyko tikinčiųjų iš įvairių Lietuvos parapijų. Garbingiausias svečias – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kartu su juo atvyko Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės beatifikacijos bylos vicepostulatorius kun. Kazimieras Ambrasas, SJ.


Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Naujas kunigas

Naujasis kunigas Aloyzas Žygaitis
(viduryje) su vyskupu, kunigais
ir jį pasveikinti atvykusiais
jaunaisiais Gargždų parapijiečiais

Gargždai. Gruodžio 2 dieną, šeštadienį, Žemaičių Kalvarijoje Telšių vyskupas Jonas Boruta įšventino kunigu Gargždų parapijos diakoną Aloyzą Žygaitį. Į šventimus jį palydėjo daugiau kaip 50 Gargždų parapijos moksleivių bei suaugusiųjų. Išvykos iniciatorius ir vadovas buvo Gargždų parapijos klebonas kan. Jonas Paulauskas. Sveikindami naująjį kunigą po šventimų jo giminės ir Gargždų parapijiečiai linkėjo kunigui Aloyzui tos dienos šventumą bei pasiryžimus garbingai išsaugoti visą gyvenimą, taip pat daug gero nuveikti Kristaus vynuogyne.


Telšių dekanate

Vyskupijos 80-metis

Telšiai. Gruodžio 8 dieną, per Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę, čia visą dieną vyko renginiai, skirti Telšių vyskupijos įkūrimo 80-osioms, miesto savivaldos 215-osioms ir dailės mokyklos 75-osioms metinėms paminėti. Ta proga Žemaičių muziejuje „Alka“ buvo atidaryta paroda, prie buvusios amatų mokyklos atidengta atminimo lenta, skirta Rainių miškelyje nukankintiems Telšių amatų mokyklos moksleiviams atminti. Po šių renginių visi dalyviai rinkosi į Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedrą, kur vyko iškilmingos šv. Mišios, kurias koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, ir vyskupas emeritas Antanas Vaičius bei vyskupijos kunigai, šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Šv. Mišių pradžioje visus į Telšių Katedrą susirinkusius svečius ir valdžios atstovus pasveikino ir visų trijų švenčiamų jubiliejų svarbą priminė Telšių vyskupas J.Boruta, SJ.


Vilniaus arkivyskupijoje

Švenčionių dekanate

Kunigo Broniaus Laurinavičiaus žūties metinių minėjimas

Minėjimo dalyviai
prie kun. B.Laurinavičiaus kapo

ŠVENČIONĖLIAI. Švenčionėlių parapijos klebonas kun. Edmundas Paulionis pakvietė tikinčiuosius į kun. Broniaus Laurinavičiaus 25-ųjų žūties metinių minėjimą. Lapkričio 24 dieną Švenčionėlių bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Jau nuo ankstyvo ryto žmonės ėjo į šventovę. Šventoriuje rikiavosi „Ryto“ kuopos ateitininkai, vadovaujami Ritos Jusienės. Dalyvavo vietiniai valdžios atstovai, kunigo giminės, gausus būrys vilniečių, kuriuos sukvietė kun. B.Laurinavičiaus paminklo paramos fondo nariai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija