Atnaujintas 2007 gruodžio 15 d.
Nr.94
(1494)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Naujas kunigas

Naujasis kunigas Aloyzas Žygaitis
(viduryje) su vyskupu, kunigais
ir jį pasveikinti atvykusiais
jaunaisiais Gargždų parapijiečiais

Rankas uždėjo Gargždų parapijos
klebonas, dešinėje – vicerektorius
kun. Darius Trijonis, kairėje,
prie kunigo Aloyzo –
prel. dr. Juozas Šiurys

Vyskupas Jonas Boruta
įteikia taurę kun. Aloyzui Žygaičiui

Gargždai. Gruodžio 2 dieną, šeštadienį, Žemaičių Kalvarijoje Telšių vyskupas Jonas Boruta įšventino kunigu Gargždų parapijos diakoną Aloyzą Žygaitį. Į šventimus jį palydėjo daugiau kaip 50 Gargždų parapijos moksleivių bei suaugusiųjų. Išvykos iniciatorius ir vadovas buvo Gargždų parapijos klebonas kan. Jonas Paulauskas. Sveikindami naująjį kunigą po šventimų jo giminės ir Gargždų parapijiečiai linkėjo kunigui Aloyzui tos dienos šventumą bei pasiryžimus garbingai išsaugoti visą gyvenimą, taip pat daug gero nuveikti Kristaus vynuogyne. O kitą dieną, sekmadienį, kunigas Aloyzas Gargždų parapijoje kartu su parapijos klebonu kan. J.Paulausku aukojo pirmas iškilmingas šv. Mišias, suteikė primicijinį palaiminimą parapijos kunigams ir kitiems susirinkusiems. Antradienį naujasis kunigas vadovavo šv. Mišių koncelebracijai, kurioje dalyvavo 10 kunigų iš kaimyninių bei tolimesnių parapijų, susirinko daug tikinčiųjų. Išsipildė ilgai laukta kunigo Aloyzo svajonė – jis jau kunigas. Vyskupas ir toliau jį paliko Gargžduose – paskyrė vikaru. Dabar Gargždų parapijoje jau keturi kunigai, bet aptarnauja tris parapijas bei koplyčią Laugalių internate.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija