Atnaujintas 2007 gruodžio 15 d.
Nr.94
(1494)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

„Europos Caritas“ prezidentės vizitas Lietuvoje

Iš kairės: „Lietuvos Caritas“
generalinis direktorius
kun. Robertas Grigas, Vilkaviškio
vyskupijos „Caritas“ savanoris
Giedrius Sinkevičius, „Europos
Caritas“ prezidentė Josefina
Kristina Login, Vilkaviškio
vyskupijos „Caritas“ buhalterė
Aldona Kvedarienė, Vilkaviškio
vyskupijos „Caritas“ programų
koordinatorė Elena Kerevičienė
ir „Lietuvos Caritas“ generalinio
direktoriaus pavaduotoja
Janina Kukauskienė

Gruodžio 5-7 dienomis Lietuvoje lankėsi „Europos Caritas“ prezidentė Josefina Kristina Login (Iosefina Cristina Loghin). Vizito tikslas – susipažinti su „Lietuvos Caritas“ organizacijos veikla, „Caritas“ bendradarbiais. Viešnia Lietuvoje svečiavosi pirmą kartą.

Pirmąją vizito dieną „Europos Caritas“ prezidentė aplankė Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininką Kauno arkivyskupą Sigitą Tamkevičių. Susitikimas vyko draugiškoje, nuoširdžioje aplinkoje. K.Login papasakojo apie savo darbą 48-ias nacionalines „Caritas“ organizacijas telkiančiame „Europos Caritas“ susivienijime, apie problemas savo gimtojoje Rumunijoje. Dvylika metų ji dirbo Rumunijos nacionaliniame „Caritas“ ir iki šiol tebeina ir „Rumunijos Caritas“ generalinės sekretorės pareigas.

Rumunijoje yra 11 katalikų (lotynų ir graikų apeigų) vyskupijų, kuriose stipriau ar silpniau veikia „Caritas“ organizacijos. Iš 22 mln. Rumunijos gyventojų tik apie 5 proc. yra katalikai, dauguma gyventojų priklauso Rumunijos Stačiatikių Bažnyčiai. „Caritas“ organizacijoje vieningai darbuojasi ir katalikai, ir stačiatikiai.

K. Login labai domėjosi Lietuva, jos tikinčiųjų rūpesčiais. Arkiv. S.Tamkevičius ir „Europos Caritas“ prezidentė nemažai diskutavo apie „Caritas“ darbą ir jo principus. Pasak mūsų ganytojo, kartais mūsų žmonės, dykai gaudami pagalbą, įgyja elgetos sindromą, įpranta, kad jais pasirūpintų kiti. K. Login pasakojo, jog jos šalyje stengiamasi, kad žmogus, gaudamas pagalbą, bent minimaliai ir pats kažką darytų: gali savanoriškai padėti kitiems, nors simboliškai sumokėti už paslaugą ar padaryti, ką sugeba.

Buvo diskutuojama apie „Lietuvos Caritas“ išsilaikymo galimybes. Iki šiol „Lietuvos Caritas“ struktūrą didele dalimi rėmė „Europos Caritas“ specialiai įkurtas Europos solidarumo fondas Rytų ir Vidurio Europai. Dabar Lietuva – jau Europos Sąjungos narė, oficialiais duomenimis, Lietuvoje yra net apie 80 proc. katalikų. K.Login buvo nustebinta, kai arkivyskupas papasakojo, kad Lietuvoje aktyviai lanko bažnyčią tik apie 8-9 proc. katalikų. Visgi arkivyskupas teigė, kad praktikuojantys Katalikų Bažnyčios nariai Lietuvoje yra aktyvūs ir nuoširdžiai darbuojasi daugelyje organizacijų, skleidžiančių krikščioniškąsias vertybes ir padedančių įvairioms gyventojų grupėms.

Paremti ir juolab išlaikyti visas struktūras Bažnyčia yra nepajėgi, todėl organizacijos turi pasirūpinti pačios, kaip išsilaikyti. Jei „Europos Caritas“ ar kiti Lietuvos katalikų partneriai nutrauktų finansavimą, tai, arkivyskupo nuomone, tektų dar labiau sumažinti bažnytinių įstaigų darbuotojų, kurių šiandien ir taip yra nedaug, skaičių. Taip pat stinga ir savanorių talkininkų, nes žmonės dažnai dirba dviejuose darbuose ir skirti laiką savanoriškam darbui nelieka galimybių. Arkivyskupas pabrėžė, kad visuomenės ir jos mentaliteto, jos gerovės vystymasis yra procesas, kuris reikalauja ne vienerių metų, todėl jis prašė, kad ir „Europos Caritas“ nedaryti skubotų sprendimų, neatsižvelgęs į Lietuvos sąlygas.

Gruodžio 6-ąją „Europos Caritas“ prezidentė J.K.Login, Lietuvos „Caritas“ pasiūlius, lankėsi Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ centre. Čia ją pasitiko vyskupijos „Caritas“ programų koordinatorė Elena Kerevičienė, buhalterė Aldona Kvedarienė ir šios organizacijos savanoris, Vilkaviškio vyskupijos kurijos techninis darbuotojas Giedrius Sinkevičius.

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ programų koordinatorė E.Kerevičienė viešnią ir „Lietuvos Caritas“ atstovus, atlydėjusius „Europos Caritas“ prezidentę, – generalinį direktorių kun. Robertą Grigą, jo pavaduotoją Janiną Kukauskienę ir ekonomą Saulių Kelpšą – supažindino su vyskupijoje vykdoma karitatyvine, socialine veikla. Ji trumpai pristatė konkrečius vykdomus projektus. Vėliau viešnia aplankė Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo baziliką, kurioje trumpam stabtelėjo prie „Caritas“ globėjo pal. Jurgio Matulaičio sarkofago.

Toliau buvo aplankytas „Caritas“ pagalbos centras „Rūpintojėlis“, kuriame psichologė Nijolė Kryžanauskienė supažindino su šio centro veikla. „Europos Caritas“ prezidentė domėjosi esama socialine situacija, iškylančiomis problemomis vykdant karitatyvinę, socialinę, prevencinę, švietėjišką veiklą Marijampolės mieste ir vyskupijoje. Aprodžius jau turimas ir suremontuotas patalpas, „Europos Caritas“ prezidentei buvo pristatytas ir Europos Sąjungos fondams teikiamas investicinis projektas „Alzheimerio liga sergančių žmonių dienos socialinės globos įstaigos įkūrimas Marijampolės apskrityje“ bei patalpos, kurias reikia renovuoti, kad šis centras būtų įkurtas.

Beje, būtent čia, pagalbos centre „Rūpintojėlis“, „Europos Caritas“ prezidentė pirmą kartą pamatė vieną iš lietuvių tautos simbolių – rūpintojėlio statulą. Ją maloniai nustebino medinė rymančio Kristaus statula. Pasak jos, „žiūrėdamas į šią Jėzaus skulptūrėlę, negali nesusimąstyti apie Meilės darbus“. „Europos Caritas“ prezidentė su džiaugsmu priėmė vyskupijos „Caritas“ pagalbos centro „Rūpintojėlis“ dovaną – medinę rūpintojėlio statulėlę, kuri, manome, ilgam jai primins pačias geriausias vizito Lietuvoje akimirkas.

Paskutinę vizito dieną, gruodžio 7-ąją, „Lietuvos Caritas“ centre Kaune K.Login buvo supažindinta su karitatyvinės veiklos pagrindinėmis kryptimis Lietuvoje. Aptartas „Lietuvos Caritas“ bendradarbiavimas su valstybės institucijomis ir užsienio partneriais, įsitraukimas į ES intervencinių maisto atsargų dalijimą nepasiturintiesiems, dalyvavimas „Europos Caritas“ bendrųjų projektų darbuose. „Europos Caritas“ vadovė gilinosi, kaip padedama spręsti dvasinės ir socialinės atskirties bei skurdo problemas „Lietuvos Caritas“ paramos vargstantiesiems projektuose „Vaiko orumas“, „Pagalba prekybos moterimis ir prostitucijos aukoms“, „Kalinių globa ir integracija“, „Ligonių slauga ir sielovada namuose“.

K.Login aplankė Kauno arkivyskupijos „Caritas“ Sriubos valgyklą, kurioje pietus nuolat gauna nuo 400 iki 1000 (šaltuoju metų laiku) vargstančiųjų, bedarbių, benamių. Viešnia labai gerai įvertino šiemet sukurtą dokumentinį filmą apie „Caritas“ veiklą Lietuvoje „Dievas yra meilė“ (rež. Dalius Ramanauskas). Kolegos lietuviai buvo paprašyti filmo versijas anglų kalba parūpinti „Caritas Internationalis“, „Europos Caritas“ ir „Rumunijos Caritas“ centrams.

„Išvažiuoju iš Lietuvos praturtėjusi dvasiškai ir pasisėmusi patirties iš „Caritas“ darbo“, – sakė „Europos Caritas“ prezidentė atsisveikindama su lietuviškojo „Caritas“ tinklo darbuotojais. Ji palinkėjo ir toliau remtis tikėjimu bei drąsa „Caritas“ darbe.

Janina KUKAUSKIENĖ,
„Lietuvos Caritas“ generalinio direktoriaus pavaduotoja

Giedrius SINKEVIČIUS,
Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ savanoris

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija