Atnaujintas 2007 balandžio 27 d.
Nr.33
(1530)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

In memoriam

A†A kun. Rapolas Krasauskas (1913-1937-2007)

Kun. Rapolas Krasauskas

Tik dabar mūsų redakciją pasiekė liūdna žinia apie mūsų bičiulio ir rėmėjo kun. Rapolo Krasausko mirtį. Kun. R.Krasauskas buvo atsidavęs ne tik Bažnyčios tarnystei, bet ir iki pat mirties uoliai reiškėsi išeivijos kultūrinėje ir tautinėje veikloje. Mirė jis vasario 27-ąją.

R.Krasauskas gimė 1913 m. lapkričio 1 d. Džiuguose, Kurklių vls., Ukmergės apskr. 1924-1931 metais mokėsi Ukmergės gimnazijoje, 1931-1933-iaisiais – Kauno kunigų seminarijoje, o 1937 metais, baigęs VDU Teologijos-filosofijos fakultetą, gegužės 22-ąją buvo įšventintas į kunigus ir dirbo Šiaulėnų parapijos (iki 1942 metų) bei Šiaulių Šv. Jurgio parapijos (iki 1944 metų) vikaru. 1944 metais nuo sovietinės okupacijos pasitraukęs į Vakarus, gyveno Austrijoje, Vokietijoje, 1947-1950 metais dirbo kapelionu Pabaltijo universitete (Hamburgas-Pinnebergas, Vokietija). Matydamas, kad viltys grįžti į tėvynę mąžta, užsienyje toliau siekė mokslo: 1950-1952 metais Popiežiniame Grigaliaus universitete Romoje studijavo Bažnyčios istoriją, gavo licenciato laipsnį. Persikėlęs gyventi į JAV, 26-erius metus dirbo Matulaičio slaugos namų kapelionu. Ilgus metus buvo Lietuvių katalikų mokslo akademijos valdybos narys. Tvarkė vieno žymiausio išeivijoje Amerikos lietuvių kultūros archyvo (ALKA) biblioteką ir archyvinę medžiagą. Laidotuvių šv. Mišios įvyko Matulaičio slaugos namų koplyčioje, palaidotas Putnamo (JAV) vienuolyno Dangaus vartų kapinaitėse, netoli savo pusbrolio, kunigo Stasio Ylos.

Meldžiamės už mūsų geradarį kunigą Rapolą Krasauską, skaičiusį, vertinusį ir krikščioniškai aukomis parėmusį katalikišką laikraštį.

„XXI amžiaus“ redakcija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija