Atnaujintas 2007 balandžio 27 d.
Nr.33
(1530)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Kovokime už Lietuvą: naują, šventą, demokratinę!

Mons. Alfonsas Svarinskas,
Alytaus dekanas klebonas
kun. Arūnas Užupis
ir grupė konferencijos dalyvių

Alytus. Pavasariškai pasipuošusioje Šv. Angelų Sargų bažnyčioje vaiskiai nušvito ir antroji šv. Velykų diena: čia įvyko šventinė konferencija „Kelias į Prisikėlimo garbę šiandien“. Konferenciją organizavo Viešoji įstaiga „Dienos namai“, dešimtus metus dirbanti katalikų sielovados srityje, plėtojanti bendradarbiavimą tarp Katalikų Bažnyčios, nevyriausybinių ir valstybinių įstaigų bei institucijų, periodiškai suteikianti galimybę dvasininkams aktyviai liudyti Kristaus mokymą Alytaus tikinčiųjų bendruomenėje.

Kiek mes kuriame, tiek esame Dievo vaikai

Šv. Mišias koncelebravo Lietuvos partizanų kapelionas mons. Alfonsas Svarinskas kartu su Alytaus dekanu, šios parapijos klebonu kun. Arūnu Užupiu. Mišioms patarnavo diakonas Marius Žitkauskas bei Kauno kunigų seminarijos klierikas Gediminas Keršys.

Šv. Mišių pamoksle mons. A.Svarinskas priminė tikintiesiems pirmųjų žmonių nuopuolio istoriją, nepraradusią savo svarbos ir mūsų dienomis. „Žmonijos protėviai Adomas ir Ieva nepanoro paklusti Dievui, atmetė Jo valią. Dėl to praradę rojų ir atsidūrę žemėje, savo prakaitu turėjo užsidirbti duoną... Dievas, matydamas žmonių liūdną dalią, jų pagailėjo ir atsiuntė į žemę savo Sūnų, Išganytoją. Dievo Sūnus Jėzus Kristus atnešė žmonijai Gerąją Naujieną: Dievas myli visus ir kviečia sekti Jo pavyzdžiu! Išganytojas keliavo per Palestiną, darė stebuklus, mokė žmones ir atsisveikindamas pažadėjo įkurti Bažnyčią... Kam gi reikėjo įkurti Bažnyčią?“ – įtaigiai paklausė garbusis svečias. Ir toliau karštai tęsdamas pridūrė: „Bažnyčia eina per gyvenimą, moko žmones ir su mumis kartu tarsi keliauja Kristus – stiprindamas, palaikydamas, perspėdamas...

Dievas, kurdamas pasaulį, nesukūrė visko iki galo, todėl kiekvienas žmogus, atėjęs į pasaulį, turi padėti Dievui jį kurti, atnaujinti. Ir kiek mes kuriame savo gyvenime, tiek esame Dievo vaikai, o kiek griauname, tiek esame šėtono bendradarbiai“... Čia pamokslininkas netikėtai kreipėsi į visus: „Tai už ką gi mes einame – ar už Dievą, ar už Jo priešą?“ Ir toliau tęsė: „Neužtenka pasakyti, kad mes tikim ir einam už Dievą. Kasdien susiduriame su pavyzdžiais, kai tikintieji vienaip kalba, o kitai daro... Pavyzdys – neseniai praėję savivaldybių rinkimai parodė, kad pusė Lietuvos žmonių net nesivargino, patingėjo ateiti į rinkimus ir pasakyti savo nuomonę. Jie išdavė Lietuvą, atmesdami Dievo valią mūsų protėvių pavyzdžiu... Todėl, broliai, nėra ko vienas į kitą pirštais rodyti, bet reikia atgailauti!“

Baigdamas savo įdomų pamokslą, garbusis svečias patarė susirinkusiems, kaip atnaujinti, pagilinti savo dvasinį gyvenimą, iš jo ne reikalaujant ir imant, bet padedant ir dalijantis su kitais. Taip pat jis pažymėjo katalikiškos spaudos svarbą mūsų dienomis, ragino visus aktyviai domėtis spaudoje aprašomais įvykiais. „Kviečiu jus, broliai, ne miegoti, bet kovoti už Dievą ir už naują, šventą, demokratinę Lietuvą!“.

Šv. Mišių pabaigoje maldos namuose darniai suskambėjusi Tautiška giesmė stiprino ir dar labiau suvienijo bendruomenės narius.

„Dorybių mokyklėlės“ vaikų meninė saviraiška

Po šv. Mišių maldos namų tylą sudrumstė jaunatviškas šurmulys. Dvasinės konferencijos vedėja „Dienos namų“ direktorė Kristina Bondareva, pasveikinusi susirinkusiuosius, pakvietė pasižiūrėti ir įvertinti „Dorybių mokyklėlės“, veikiančios įstaigoje, vaikų meninę programą.

Maldininkai susidomėję stebėjo vaikų nuoširdžiai suvaidintą Evangelijos vaizdelį „Įvykiai po Prisikėlimo“, atidžiai klausėsi skambiais balsais giedamų velykinių giesmių. Programėlę paruošė Vaikų globos namų direktoriaus pavaduotoja Jūratė Žvaliauskienė ir muzikos mokytoja Irina Levendauskienė.

Pasibaigus meninei daliai, Alytaus vaikų globos namų direktorius Romutis Žebuolis, pasveikinęs susirinkusius bendruomenės narius, tarė padėkos žodį „Dienos namų“ direktorei, pažymėdamas, kad kilniomis intencijomis ir savo veikla įstaiga nuolat prisideda prie dorinės, kultūrinės krizės įveikimo vaikų, paauglių bei parapijiečių gyvenime (įstaigoje veikia „Dorybių mokyklėlė“, kurią lanko dvi Globos namų ugdytinių grupės).

„Kas šiandien prisiims atsakomybę už moralinį tautos nuosmukį?“

Trečiojoje konferencijos dalyje svečias iš sostinės mons. A.Svarinskas vėl tęsė savo mintis, išsakytas šv. Mišių pamoksle. Garbusis prelegentas pasidalijo savo vertinga patirtimi iš kelionių po užsienio šalis – Italiją, Prancūziją, Lenkiją, baigdamas retoriniu klausimu: „Kas šiandien prisiims atsakomybę už moralinį tautos nuosmukį?“

Neseniai lankydamasis Italijoje lektorius pasidomėjo, kodėl šioje šalyje susilpnėjo demokratija. Išgirdęs atsakymą, kad, sukūrę pakankamai aukštą gerovę, italai primiršo dvasinius dalykus, prelatas sielojosi, ar tokia pati situacija neištiks ir Lietuvos. Čia buvo prisimintos visuomeninės katalikiškos organizacijos, kurios aktyviai veikė prieškario Lietuvoje. „Mūsų tauta tuomet pasižymėjo ir tvirtesne dora, ir pamaldumu. O šiandien kalba jau eina apie religijos išlikimą ar išnykimą. Todėl kunigai, bendruomenių vadovai, turėtų būti ypač aktyvūs: visi suprantame, kad kiekvienam chorui reikia gero dirigento, kuris savo išmintinga dvasine veikla ugdytų uolius, Dievo garbei besidarbuojančius parapijos bendruomenės narius. Kas gera – neškime į savo parapiją, kas bloga – atmeskime“.

Pabaigoje konferencijos vedėja svečius apdovanojo šiltais padėkos žodžiais ir gėlių puokštėmis, artistus – praktinėmis dovanėlėmis.

Už įdomias diskusijas po renginio parapijos salėje svečiai dėkojo klebonui kun. Arūnui Užupiui bei „Dienos namų“ savanorėms Renatai Riekuvienei ir Monikai Liaudanskienei, paruošusioms išradingą velykinių vaišių stalą.

Mokytoja Bronislava TAMULYNIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija