Atnaujintas 2007 balandžio 27 d.
Nr.33
(1530)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lazdijų dekanate

Viešpatie, aš klausau...

Šv. Mišių koncelebracija (iš kairės):
kun. Gintaras Urbštas, Juozas
Fakėjavas, Vytautas Praraja
ir Kęstutis Sprangauskas

Dekanas kan. Vytautas Prajara
kalbėjo apie Kristų mūsų gyvenime

Seirijų parapijos moksleiviai
gieda konkursinę giesmę

Lazdijai. Rajono švietimo skyrius kartu su bendrojo lavinimo mokyklų tikybos mokytojais bei dekanato kunigais balandžio 19 dieną organizavo renginį ,,Gerosios Naujienos diena“. Ankstyvą rytmetį į Šv. Onos bažnyčią susirinko gražus būrys rajono moksleivių – per 160 jaunuolių. Pirmiausia vyko mokymas apie Velykų slėpinį. Čia mokytojavo Šventežerio parapijos klebonas kun. Juozas Fakėjavas. Jis palygino jaunimą su pirmaisiais apaštalais, kurie susibūrė po Prisikėlusio Kristaus pasirodymo. Jie buvo išsigandę, bet Šventoji Dvasia juos sustiprino. Klebonas kalbėjo, kad ir šiomis dienomis žmonėms reikia padrąsinimo, kad be Dievo negalima drąsiai ir ryžtingai eiti į pasaulį. ,,Kristus yra mirties, blogio nugalėtojas. Jį susitinkame kasdienybėje, mąstyme, darbuose. Jį reikia išmokti pažinti. Jį pažįstame per Eucharistiją ir Velykų slėpinį“, – sakė klebonas. Jis trumpai paaiškino, kaip realiai įrodoma, kad Kristus tikrai mirė ir prisikėlė, ir šiandien Jis gyvas kiekviename iš mūsų. Vandens ir kraujo ištekėjimas iš Jėzaus pradurto šono mediciniškai patvirtina, kad Jis buvo miręs. Palaidoto Kristaus apaštalai negalėjo pavogti, nes ant kapo buvo užritintas labai sunkus akmuo, kuriam nustumti reikėjo nemažai labai stiprių vyrų, o apaštalai tokie nebuvo. Be to, Pilotas buvo pastatęs sargybą ir uždėjęs valdžios antspaudą, už kurio pažeidimą buvo griežtai baudžiama. Turino drobulėje, į kurią buvo įvyniotas mirusio Kristaus kūnas, išlikę kūno atspaudai.

Šv. Mišias koncelebravo šeši kunigai: dekanas kan. Vytautas Prajara, vicedekanas, Lazdijų parapijos klebonas kun. Gintaras Urbštas, Šventežerio parapijos klebonas kun. Juozas Fakėjavas, Rudaminos parapijos klebonas kun. Kęstutis Sprangauskas, Kučiūnų parapijos klebonas kun. Rimantas Venslova, Veisiejų parapijos klebonas kun. Egidijus Juravičius. Homiliją sakė Švetežerio parapijos klebonas kun. J.Fakėjavas. Jis priminė, kad iš dvylikos Kristaus apaštalų, kurie tikėjo ir liudijo Jėzaus Prisikėlimą, vienuolika buvo nukankinti, tačiau Dievo balso žmoguje negalima nutildyti. Dvasininkas teigė, kad visada po sunkumų, išbandymų, dvasinės tamsos ateina rytas, ateina Kristus. Jis leidžia ieškoti ir rasti, iš liūdesio pažinti džiaugsmą. Kristus miršta dėl to, kad žmogus būtų tikru Dievo kūnu, kokiu nori matyti Kūrėjas. Viena dvasia, vienas tikėjimas jungia žmones. Reikia ieškoti Jėzaus, o Jis visada priima, gydo, padeda. Klebonas kun. J.Fakėjavas kvietė: ,,Jėzus Kristus tam ir atėjo, ir mirė, ir prisikėlė – dėl tavęs, dėl manęs. Neškite šią žinią ir niekada neabejokite“.

Po šv. Mišių kiekvienos parapijos moksleiviai su savo vėliavomis išsirikiavo ir giedodami žygiavo miesto gatvėmis į kultūros centrą. Ten toliau vyko Gerosios Naujienos dienos pristatymas. Renginio vedėjas klebonas kun. J.Fakėjavas pažymėjo, kad pagrindiniai Velykų slėpinio skelbimo motyvai – Evangelija, Jėzus Kristus ir Bažnyčia.

Kas yra Jėzus Kristus mano gyvenime? Apie tai kalbėjo dekanas kun. V.Prajara. Jis sakė, kad visais gyvenimo klausimais atsakymus gali duoti tik Jėzus. Jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Palygino tikėjimą Dievu su mobiliaisiais telefonais: ,,Nematome, kaip ateina į jį žinutės, spalvotos nuotraukos, garsas ir kita, bet tie nematomi dalykai veikia mus. Taip ir Dievas, nes Jėzus veikia per mus, bet mes Jo nematome“. Jis linkėjo, kad jaunuolių širdys būtų kaip telefonas, kurios ir priimtų, ir sakytų: ,,Alio! Viešpatie, aš klausau“. Po to išgirstų Dievo žodžius: ,,Palaiminti tie, kurie tiki nematę“.

Kas yra Evangelija? Apie tai aiškino vicedekanas kun. G.Urbštas. Jis sakė, kad tai graikų kilmės sudurtinis žodis, kuris reiškia gerąją žinią (naujieną). Evangelija tai – asmuo Dievas, o naujiena – apie Jėzų Kristų. Priminė, kad šis žodis randamas jau Senajame Testamente. Dievo karalystė yra toks gėris, kad visa kita priklauso nuo Gerosios Naujienos. Linkėjo moksleiviams nuoširdžiai priimti Evangeliją, nes Biblija – Dievo meilės laiškas savo vaikams. Klebonas paminėjo, kad Šventasis Raštas yra perkamiausia knyga pasaulyje.

Klebonas kun. J.Fakėjavas aiškino, kas yra Bažnyčia. Tai buvo pirmas žmonių susibūrimas, kai po Kristaus prisikėlimo nusileido Šventoji Dvasia. Pirmosios bažnyčios buvo katakombose. Dabar bažnyčios yra ne tik pastatas, bet ir žmonių vienodo tikėjimo bendruomenių susibūrimas, tai krikščionių dvasinis ryšio laidas. Po to parapijų moksleiviai dalyvavo giesmės konkurse ,,Atspėk giesmę“ ir gamino simboliką, kurią, parvežę į savo parapijas, išdalys sutiktiems žmonėms. Aktyviausi mokiniai dalysis gautomis žiniomis mokykloje, parapijoje.

Bažnyčioje ir kultūros centre su giesme šlovinti Viešpatį padėjo Šventežerio ir Veisiejų parapijų bažnyčios jaunimo chorai, vadovaujami Aidos Abėciūnienės ir Irenos Gudebskienės.

Alvyra Grėbliūnienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija