Atnaujintas 2007 balandžio 27 d.
Nr.33
(1530)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio
pagrindinės mokyklos mokiniai
prie Šiluvos Švč. Mergelės
Marijos paveikslo

Paveikslas sutinkamas
prie Skirsnemunės
Šv. Jurgio bažnyčios
Erlando ČYŽO
ir Algimanto PAŠKAUSKO
nuotraukos

JURBARKAS. Verbų sekmadienio išvakarėse į Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčią iš Čekiškės atkeliavusi Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija čia viešėjo beveik dvi savaites. Apie paveikslo sutikimą Jurbarke kovo 31-osios vakarą „XXI amžiuje“ jau rašėme. Ypač daug besimeldžiančių bažnyčioje buvo per Didžiąją savaitę, laukiant Kristaus Prisikėlimo švenčių – Velykų. Kasdien bažnyčioje, išskyrus Didįjį tridienį – ta proga buvo aukojamos šv. Mišios – vykdavo Švč. Sakramento adoracija, maldos budėjimai ir meditacijos, būdavo kalbamas rožinis, vykdavo teminiai vakarai. Kiekviena diena būdavo skirta melstis atskiroms grupėms: „Atgaivink“ grupei, tikybos mokytojams, „Caritas“, medicinos darbuotojams, politiniams kaliniams ir tremtiniams, jaunimui, Vytauto Didžiojo vidurinės mokyklos moksleiviams, visų mokyklų mokytojams. Šv. Mišias aukojo ne tik klebonas dekanas kun. Kęstutis Grabauskas ir altaristas kun. Boleslovas Vaira, bet ir kaimyninių Skirsnemunės ir Kaimelio parapijų klebonai kunigai Audrius Giedraitis ir Zenonas Stepanauskas, taip pat Šakių vikaras kun. Jonas Povilaitis. Balandžio 9-ąją, antrąją šv. Velykų dieną, paveikslas vienai dienai buvo išvežtas į Vertimus, o balandžio 13-ąją jurbarkiečiai su paveikslu atsisveikino ir išlydėjo į Girdžius.

VERTIMAI. Balandžio 9-ąją, antrąją šv. Velykų dieną, iš Jurbarko atvežtą paveikslą prie miestelio ribos pasitiko gyventojai, tarp kurių buvo ir pradinės mokyklos mokinių. Paskui paveikslas iškilminga procesija atlydėtas į Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, kur klebonas kun. Kęstutis Grabauskas ir kun. Boleslovas Vaira aukojo šv. Mišias, o po jų parapijiečiai iki vakaro meldėsi prie paveikslo. Vakare jis išlydėtas atgal į Jurbarką.

GIRDŽIAI. Balandžio 13-ąją, penktadienį, iš Jurbarko atvežta Šiluvos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija iškilmingai pasitikta prie miestelio ribos. Paskui parapijiečiai, tarp kurių buvo gausus Girdžių pagrindinės mokyklos mokinių būrys, taip pat seniūnė Vita Tamulytė, procesija su bažnytinėmis vėliavomis atlydėta į Šv. Marijos Magdalietės bažnyčią. Čia šv. Mišias aukojo klebonas kun. Kęstutis Grabauskas, mokiniai pagiedojo giesmių Švč. Mergelei Marijai, prie paveikslo adoravo „Caritas“, seniūnijos darbuotojai, mokiniai, o vakare kalbėtas rožinis. Balandžio 14-ąją, šeštadienį, bažnyčioje klebonas vėl aukojo šv. Mišias, o po jų vyko Švč. Sakramento adoracija, buvo kalbamas rožinis, melstis gausiau buvo susirinkę mokiniai. Sekmadienio rytą, po klebono aukotų šv. Mišių, Girdžių žmonės su paveikslu atsisveikino – jo į savo parapiją pasiimti atvyko Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokiniai.

Romas BACEVIČIUS

SKIRSNEMUNĖ. Šimtametė Šv. Jurgio bažnyčia, išdidžiai stovinti ant aukšto kalno ir matoma iš visų Skirsnemunės kampelių, gali didžiuotis savo praeitimi. Daug įvykių išlikę mūsų didingos bažnyčios ir parapijiečių atmintyje.

Ir šįkart ramų skirsnemuniečių gyvenimą sujudino nepaprastas įvykis parapijoje – stebuklingo Šiluvos Dievo Motinos Švč. Mergelės Marijos paveikslo apsilankymas Skirsnemunės bažnyčioje, kuris nepaliko abejingo nei seno, nei jauno, netgi ir pačių mažųjų vaikelių. Balandžio 15 dieną, sekmadienį, paveikslas buvo iškilmingai sutiktas. Dalyvavę žmonės neslėpė susijaudinimo ašarų. Paveikslas po šv. Mišių, kurias aukojo klebonas kun. Audrius Giedraitis, buvo pristatytas parapijos žmonėms. Todėl visi, dalyvavę šv. Mišiose, po jų sužinojo išsamią informaciją, susijusią su stebuklingu paveikslu. Šv. Mišiose giedojo Tabariškių bažnyčios (Aleksoto dekanatas) choras. Paveikslo sutikimo grupės narių parengta programa nepaliko abejingų. Maldininkai nenutrūkstama srove lankė stebuklingą Šiluvos Dievo Motinos Švč. Mergelės Marijos paveikslą. Tačiau Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokiniai, nepaisydami programoje jiems skirtų valandų, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio lankė Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslą ir skaitė per tikybos pamokas parašytus širdingiausius laiškus, maldas, prašymus, parašytus Marijai. Ne vienam vaikeliui ištryško ašara dėkojant ir prašant Marijos malonių šeimai, vargstantiesiems. Stendas su vaikų maldomis pasiliks bažnyčioje, ir kiekvienas galės pasisemti nuoširdumo iš vaikų širdelėmis išsakytų maldų. Kiekviena diena, prasidėjusi šv. Mišiomis, sukviesdavo tikinčiuosius Švenčiausiojo Sakramento adoracijai. „Caritas“ grupės nariai nuoširdžią meilę Marijai išsakė kalbėdami rožinį. Bažnytinio choro giesmės, skirtos Marijai, skambėjo ne tik šv. Mišių metu. Gražiausios ir širdį paliečiančios giesmės padėjo žmonėms susikaupti ir atverti širdį nuolankesnei maldai į Švenčiausiąją Mergelę. Nuostabios eilės pagal Švč. M.Marijos litaniją buvo skaitomos teminiame vakare, kurį parengė kultūros darbuotojai ir mokyklos atstovai. Su nuoširdžia meile stebuklingas Šiluvos Dievo Motinos Švč. Mergelės Marijos paveikslas iškilmingai buvo išlydėtas balandžio 19 dieną, ketvirtadienį, ir perduotas Šimkaičių Šv. vyskupo Martyno parapijai.

Švenčiausioji Mergele Marija, Tu esi taip arti mumyse. Tu užlieji visus savo meile, rūpesčiu ir šiluma. Tu savo artumu pravirkdai mūsų širdis. Kodėl taip gera ir ramu žiūrint į Tavo atvaizdą paveiksle? Todėl, kad atrandame Tavyje paguodą ir ramybę.

Tokie žodžiai skirsnemuniečių įrašyti paveikslą lydinčioje knygoje.

Dangyra SASNAUSKIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija