Atnaujintas 2007 balandžio 27 d.
Nr.33
(1530)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Garbingas kunigystės jubiliejus ligoninėje

Jubiliatas kunigas Juozapas
Janauskis sveikinamas giesme
(iš kairės): klebonas kan. Jonas
Paulauskas, jubiliatas,
kun. Kęstutis Vainorius,
kun. Aloyzas Žygaitis, ateitininkai
ir diak. Paulius Jaraminas

GARGŽDAI. 1957 m. balandžio 17 d. 28 metų diakonas Juozapas Janauskis buvo įšventintas kunigu. Tais metais pasiryžti kunigystei turbūt teisėtai turėtų būti laikoma dideliu didvyriškumu. Tada, siekdami kunigystės, jaunuoliai žinojo, kad jų laukia ypač sudėtingos gyvenimo ir pastoracijos aplinkybės, panieka, šmeižtas, gal kalėjimas ar Sibiras.

Kun. J.Janauskis garbingai ištvėrė visus sunkumus, uoliai darbavosi klebonu keliose parapijose. Paskutiniaisiais dešimtmečiais dirbo Kretingos, vėliau Veiviržėnų parapijos klebonu. Turėjo gražų balsą, gerą iškalbą, didelį pasišventimą ir uolumą pastoraciniam darbui, buvo gerbiamas ir mėgstamas.

Po sunkios autoavarijos, ligos, kasmet vis silpo dvasininko jėgos, vis mažiau liko tokių, kurie į jį žvelgtų su meile ir pagarba. Veiviržėnų parapijoje tapęs rezidentu, vis dažniau atvykdavo į Gargždų parapiją. Čia rasdavo atjautą, matydavome, kad, kiek leidžia jėgos, labai stengiasi būti reikalingas parapijoje. Gargždų parapijos klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas jau daugiau kaip dešimt metų rūpinosi ir tebesirūpina jo gydymu ir slauga, kitais buitiniais dalykais.

Dabar kun. J.Janauskis yra Gargždų ligoninėje Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje. Užėjus aplankyti, čia jis dažniausiai aptinkamas stovintis prie lango ar sėdintis ant lovos su maldaknyge ar rožiniu rankose. Čia jis sutiko ir atšventė auksinį kunigystės jubiliejų. Parapijos klebonas kan. J.Paulauskas priminė parapijiečiams apie kleboną kun. J.Janauskį, ligoninėje sutinkantį gražų kunigystės jubiliejų, paragino už jį pasimelsti, aplankyti.

Pasveikinti atvyko buvęs jo vikaras Veiviržėnuose, dabar rezidentas kun. Klemensas Puidokas. Balandžio 17 dieną jis kartu su Gargždų parapijos kunigais dalyvavo koncelebruojant šv. Mišias, kurių metu buvo prisimintas jubiliatas J.Janauskis ir melstasi už jį.

Sveikinimą atsiuntė kurso draugas Pagramančio klebonas kun. Vladislovas Juškys, kuris prieš 50 metų, irgi balandžio 17 dieną, buvo įšventintas kunigu.

Jubiliatas kun. Juozapas šypsojosi, kai jo pasveikinti į ligoninę atėjo Gargždų parapijos kunigai, diakonas, ateitininkai, vadovaujami parapijos klebono kanauninko J.Paulausko. Nuostaba, džiaugsmu ir palaima švietė jo veidas, kai vietoj ligonio pižamos buvo papuoštas liturginiais kunigo rūbais. Jubiliatui buvo įteikta gėlių, palinkėta Dievo palaimos, stiprybės, kantrybės, sugiedota „Ilgiausių metų...“

Kazimiera Sipienė,
Gargždų ateitininkų kuopos globėja

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija