Atnaujintas 2007 balandžio 27 d.
Nr.33
(1530)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Karmelio gėlei

Šį pavasarį Lietuva, kartu ir Pasvalio bažnyčia bei visa rajono bendruomenė sutiks nepaprastą viešnią – šventosios Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresėlės, vienuolės karmelitės, relikvijas.

Šventoji prancūzė iš Lizjė, praėjus daugiau kaip šimtmečiui nuo jos mirties, vykdo savo pažadą: „Aš sugrįšiu. Aš nusileisiu… Ypač jaučiu, kad prasidės manoji misija – išmokyti žmones mylėti Dievą taip, kaip aš Jį myliu… Jei senasis Dievas išklausys mano norų, tai mano dangus žemėje truks ligi pasaulio pabaigos. Taip aš noriu išgyventi savo Dangų, darydama gera žemėje“.

Laukiant švenčių, reikia pasipuošti. Laukiant tokių nežemiškų geradarių, reikia papuošti ir savo širdį. Pasirengti šiai nepaprastai iškilmei mums padeda Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bendruomenė, vadovaujama dekano kun. Algio Neverausko.

Jau parengti ir paskleisti du laikraštukai „Šv. Teresėlės belaukiant“. Perskaitę pirmąjį laikraštėlį, tikrai nemažai sužinojome apie šv. Teresėlę. Žaisminga klausimų-atsakymų forma pateikta šventosios biografija, jos kanonizacijos istorija, „Šimtmečio relikvijoriaus“ esmė ir kelionės po pasaulį prasmė: „Aš norėčiau apkeliauti visą žemę, skelbti Tavo vardą… Skelbti Evangeliją visuose penkiuose pasaulio žemynuose, ligi pačių tolimiausių salų… Norėčiau būti misioniere ne kelerius metus, norėčiau būti ja ligi amžiaus pabaigos“.

Antrasis laikraštukas pasakoja, kas yra šventumas. Jis atskleidžiamas per šv. Teresėlės mintis, patyrimus. „Mano kelelis – kiekvienam prieinamas šventumas… Šiuo keleliu gali eiti visi, nes čia nereikia daryti tų didelių darbų, kuriais visi taip žavisi. Pakanka tik įgyvendinti meilę taip, kad nežinotų kairė, ką daro dešinė“. Šv. Teresėlės šventumo aptarimas baigiamas nepaprastu kreipiniu: „O tu, broli, seserie? Jau žinai, kad esi pašauktas būti šventas? Pažvelk į savo kasdieninį gyvenimą: jį sudaro tūkstančiai smulkių poelgių, sunkumų, pasiaukojimų… Tai tūkstantis progų įrodyti savo meilę Viešpačiui Jėzui ir tiems, kurie šalia tavęs namie, darbe, kaimynystėje…“ Laikraštukuose daug ir kitų įdomių dalykų, nuotraukų.

Dekano kun. A.Neverausko rūpesčiu Pasvalio rajono laikraštyje „Darbas“ parengtas puslapis „Šv. Teresėlės belaukiant“ su gražiuoju jos pažadu: „Iš dangaus jums siųsiu rožių lietų“. Šventosios sutikimui surinktas nemažas idėjų ir pasiūlymų bankas.

Dar gerokai prieš šv. Velykas Pasvalio moterų katalikių draugijos narės susirinko pasikalbėti apie šv. Teresėlę ir kitus svarbius dalykus. Rinkomės į jaukią Pasvalio neįgaliųjų draugijos salę. Visas pasitiko parodėlė, skirta šv. Teresėlės gyvenimui: nuo papurgalvės geltonplaukės mergytės, nuo švytinčios išmintim jaunos vienuolės iki jauno besišypsančio, deja, mirties paženklinto veido. Jos vienuoliškame herbe, virš baltos uolaskėlės gėlelės, švyti žvaigždė. Toji žvaigždė nušvietė mažosios Jėzaus gėlelės didįjį tikslą – tapti šventąja, didžiąja Meile Jėzui, žemei, žmogui, doram ir nusidėjėliui. Plačiai aptarėme šventosios gyvenimą, skaitėme jos eiles, o baigėme B.Brazdžionio eilėmis:

Pro dangaus skliautus aukštuosius,

Pilnus Viešpaties žvaigždžių

Te stebuklo tavo rožės kris ant mūs mažų širdžių.

Ir pavasariu dangaus šaltos širdys atsigaus.

Paskui moterys sėdo prie stalo. Pasidalijome velykinius atvirukus, skirtus ligotiems ir vienišiems žmonėms. Juos su maža dovanėle nunešėme jiems prieš šv. Velykas. Skirstėmės susišildžiusios karštos arbatos puodeliu, draugiškomis šypsenomis ir didžiuoju laukimu – šventosios Teresėlės viešnagės. Ir šventosios dovanų. Nes Teresėlė rašė: „Kokia būsiu Danguje nelaiminga, jei negalėsiu bent mažyčio malonumo suteikti žemėje tiems, kuriuos myliu“.

Birutė SIMONAITIENĖ

Pasvalys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija