Atnaujintas 2007 lapkričio 14 d.
Nr.84
(1581)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Prisimintas iškiliausias Dzūkijos rašytojas

Rūta Averkienė

Minėjimo dalyviai prie Subartonių
kapinaitėse besiilsinčio rašytojo
Vinco Mickevičiaus-Krėvės
ir jo artimųjų kapo
Autorės nuotrauka

Kasmet rudenį Subartonyse prisimenamas ir pagerbiamas mažame Dzūkijos kaimelyje gimęs didelio talento žmogus – rašytojas, žurnalistas, pedagogas Vincas Krėvė. Neseniai Subartonyse paminėtos rašytojo Vinco Mickevičiaus-Krėvės 125-osios gimimo metinės. Jo garbei gimtojoje sodyboje, pasipuošusioje nauju stogu ir pabirusių klevų lapų auksu, skambėjo smuiko rauda ir liaudiškos giesmės. Čia ir kaimo kapinaitėse, kuriose amžino poilsio atgulusio rašytojo ir jo artimųjų kapai, papuošti gėlėmis ir žvakėmis, žymūs aktoriai skaitė rašytojo kūrybą, buvo prisiminti svarbiausi ir mažiau žinomi jo gyvenimo ir kūrybos momentai.


Ar tikrai Benediktas Labėnas-Kariūnas dalyvavo Sedos kautynėse?

Juozas KUCKAILIS

Vienas po kito pasirodo vertingi ir labai reikalingi enciklopediniai leidiniai. Leidžiama „Visuotinė lietuvių enciklopedija“, „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953“, kuriuose rašoma ir apie Lietuvos karininkus – Antrojo pasaulinio karo, pokario rezistencinių kovų dalyvius. Gaila, kad jų pateikiamose biografijose neišvengiama netikslumų, prirašoma nebūtų dalykų. Taip atsitiko ir su j. ltn. Benediktu (Beniu) Labėnu-Kariūnu, vadovavusiu Dainavos apygardos partizanų Šarūno rinktinei ir 1949 m. kovo 7 d. žuvusiu Kalesnykų miške, Daugų valsčiuje laikinai einant Dainavos apygardos vado pareigas. Niekšybę įvykdė KGB agentai Kostas Kubilinskas ir Algirdas Skinkys, anuomet savo literatūrinį kelią pradedą poetai.


Žmogus tarp žmonių

Marija MACIJAUSKIENĖ

Dailininkas Boleslovas Klova

Žymiausiam Lietuvos monumentaliosios tapybos ir mozaikos meistrui, dailininkui Boleslovui Klovai, kompozitoriaus Vytauto Klovos jaunesniajam broliui, lapkričio 18-ąją būtų sukakę aštuoniasdešimt, bet jis ir šešiasdešimties nesulaukė. Simboliška, kad jis pasitraukė ankstyvą gegužės 26-osios rytą, kai sodai skendo žieduose. Abu Klovos, Vytautas ir Boleslovas, gimė Viekšniuose, provizorių šeimoje. Miestelis nedidelis, inteligentų mažai, tai pavakaroti ar švęsti švenčių susirinkdavo erdvioje Emilijos ir Julijono Klovų svetainėje. Sienas puošė mamos tapyti paveikslai, skambėjo fortepijoninė muzika.


Koplytstulpis knygnešiui

Bronius VERTELKA

Šių žmonių dėka pastatytas koplytstulpis

Po šiaudine pastoge stovintis ir rankoje knygą laikantis vyriškis- taip ąžuole knygnešį Adomą Laduką įamžino jo tolimas giminaitis Vidas Niedvaras. Koplytstulpį Ramygalos miesto kapinėse šventino Ramygalos klebonas kan. Edmundas Rinkevičius Visų Šventųjų dienos išvakarėse. Anksčiau jis šventino paminklą Jurgiui Bieliniui (Suoste) ir Juozui Otonui Širvydui (Jūžintuose). Ramygalos klebonas teigė, jog ir šiandien reikalingi tokie knygnešiai katalikiškai literatūrai platinti. Pašventinus koplytstulpį, susirinkusieji giedojo giesmę ,,Marija, Marija“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija