Atnaujintas 2007 lapkričio 14 d.
Nr.84
(1581)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Jų rūpestis – tautiškumo ir tautinių vertybių išsaugojimas

Lietuvos moterų lygai (LML) – 15 metų

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Prof. Ona Voverienė
Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotrauka

Į žvaigždes. LML įvaizdis
Dailininkė Gražina Didelytė

Vargu ar Lietuvoje surastume apsišvietusį žmogų, negirdėjusį habil. prof. socialinių m. dr. Voverienės vardo. Ji – dvidešimties knygų autorė, jos drąsius, pilietiškus straipsnius noriai spausdina „Lietuvos aidas“, „XXI amžius“, „Gimtinė“ ir kiti laikraščiai. Negali atsistebėti šios moters energija, įžvalgumu, gebėjimu greitai reaguoti į opias valstybės ir tautos gyvenimo aktualijas. Iš jos rašinių pulsuoja meile sušildytas rūpestis tautinių vertybių išsaugojimu ir puoselėjimu. Prof. O.Voverienė savo gyvenimo credo pasirinko poetės Janinos Degutytės eilėraščio žodžius: „Gyvenimo ir laisvės vertas tas, kuris kasdien už juos į mūšį eina“. Pasirinko kovos kelią už mus visus. Nedaugelis jos straipsnių skaitytojų žino, kad ji yra Europos Moters vardo nominantė, nuo 1994 metų pavasario – LML Tarybos pirmininkė.

Prof. O.Voverienei vadovaujant, LML akredituota Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Europos skyriuje bei JTO Ketvirtojoje pasaulio moterų konferencijoje, vykusioje Pekine (Kinija). 1997 metais LML tapo Jungtinių Tautų Tarptautinio Kriminalinio teismo nevyriausybinių organizacijų koalicijos nare, 1998 metais – Europos moterų organizacijų tinklo nare.

LML – aktyvi nevyriausybinė organizacija, dalyvavusi III ir IV Lietuvos moterų suvažiavimuose, taip pat Europos tarptautiniame antikomunizmo kongrese bei Tribunolo procese, vykusiuose Vilniuje 2000 metais, taip pat antikomunistinėse konferencijose „Vilnius – 2005“ bei „Komunizmą – į Tarptautinį tribunolą“ (2007), tarptautinėje konferencijoje „Baltijos kelias – 2005: ateitis be komunizmo“, vykusioje Rygoje 2005 metų pabaigoje.

LML siekia didelių tikslų, todėl visus ir paminėsime:

– skatinti moterų visuomeninį ir politinį aktyvumą;

– ugdyti pilietiškumą ir demokratinę sąmonę;

– padėti įtvirtinti Lietuvoje moterų lygias teises ir galimybes visose valdžios, gamybos ir kultūros srityse, taip pat politikoje ir valdyme; siekti paritetinės demokratijos;

– gaivinti ir propaguoti tautos dvasines, dorovines, kultūros, istorijos ir šeimos vertybes;

– ugdyti Lietuvos žmonių, ypač jaunimo, tautinę savimonę;

– kovoti su komunizmo, globalizmo ir liberalizmo apraiškomis Tautoje ir Valstybėje, demaskuoti jų nusikaltimus, griaunant Lietuvos valstybingumą, smukdant tautos dorovę, demoralizuojant Tautą ir žmogų;

– propaguoti humanistinį krikščionišką požiūrį į šeimą.

Tikslo siekimas – ilgalaikis procesas, susijęs su veiklos programos vykdymu, o programą vykdo net penkios sekcijos. Moterų politinio, tautinio ir patriotinio švietimo sekcijai vadovauja pati LML pirmininkė prof. O.Voverienė. Ši sekcija siekia gaivinti tautinės mokyklos koncepciją, pagrindinį dėmesį skiriant tautiniam, patriotiniam ir doroviniam ugdymui; organizuoti Lietuvos moterų švietimą demokratijos ir jos plėtros valdymo bei politiniais, tautiškumo ir pilietiškumo klausimais per žiniasklaidą, konferencijas, seminarus, diskusijų klubus; analizuoti Lietuvos moterų problemas, moters vietą ir vaidmenį visuomenėje, politikoje, valdyme, moksle, švietime, kultūroje, identifikuoti žymiausias laikotarpio moteris, skelbti apie jas kaip sektinus pavyzdžius žinias, tęsti pradėtą knygų ciklą apie žymiąsias XX amžiaus Lietuvos ir pasaulio moteris; siekti lygių teisių ir galimybių paritetinės demokratijos politikoje, valdyme ir visose visuomeninės veiklos srityse.

Šeimos (vad. Aldona Pavasarienė), Kultūros ir ekologijos (vad. Lidija Veličkaitė), Ekonomikos aktualijų (vad. Jolanta Petkuvienė), Prevencinės pedagogikos (vad. Ona Kuorienė) sekcijos taip pat kelia ir bando spręsti aktualius uždavinius.

LML skyriai yra Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje, Druskininkuose, Kazlų Rūdoje...

Netenka stebėtis, kad į spalio 27 dieną Vilniuje švenčiamą LML penkiolikos metų jubiliejų susirinko daug organizacijos narių ir svečių. „Esate kaip didžiulis korys, aplipęs bitėmis, savo idėjomis uždegate žmones, žadinate patriotizmą, ugdote ir puoselėjate tautiškumą“, – savo pirmininkei sakė iš daugelio Lietuvos vietų suvažiavusios moterys. Publicistas ir politologas Vilius Bražėnas prof. O.Voverienę pavadino Orleano mergele, vyrus skatinančia į kovą prieš tautai rengiamą sąmokslą. „Jei tauta išnyks, visi kiti dalykai bus beverčiai“, – sakė V.Bražėnas.

Nuo tokių kalbų LML pirmininkei prof. O.Voverienei galva neapsvaigo. Apie organizacijos veiklą ji pasakojo konkrečiai ir dalykiškai. „Privalome pratęsti tai, ką darė mūsų motinos, močiutės, promočiutės. Po Dievo tauta joms buvo pirmas dalykas. Turime stovėti tautos sargyboje. Ir stovi. Kasmet Palangoje rengiamos konferencijos, kalbama apie šeimą, valstybę, mokyklą. Skelbiama konferencijų medžiaga. Iš pradžių organizacijos įvaizdis buvo globojanti moteris. Gyvenimas šį įvaizdį pakoregavo. „Dabar skatiname visas moteris ištiesti sparnus ir skristi į žvaigždes, tai yra išsaugoti tautiškumą ir tautines vertybes. Į šį darbą įsijungia vis daugiau moterų“, – sakė prof. O.Voverienė ir suminėjo artimiausius bendražygius. Tai tautotyrinę kryptį pasirinkusi Tėvynės pažinimo draugija, Lietuvai pagražinti draugija, Lietuvos universitetų moterų draugija, Lietuvių katalikių sąjunga. „Telkimės, eikime vieni kitiems į pagalbą, vienykimės, artėjančiuose Prezidento rinkimuose paremkime Dalią Grybauskaitę“, – kvietė profesorė.

Per rankas keliavo naujausios prof. O.Voverienės knygos „...Kad Lietuva klestėtų ir tautos dvasia tobulėtų. Lietuvos moterų lygai – 15 metų“ signalinis egzempliorius.

Renginį vedė aktorė Alvyda Čepaitytė-Sipienė. Gaila, kad pritrūko laiko meninei daliai, kurią buvo parengusios aktorės Elvyra Žebertavičiūtė, Alvyda Čepaitytė-Sipienė ir Lilija Žadeikytė. Tačiau jubiliejinės konferencijos pradžiai gerą toną davęs Lietuvos operos ir baleto teatro solisto Andriaus Pleškūno atliktas klasikos kūrinys ir dalykiškas dr. Virginijos Jurėnienės pranešimas apie pirmojo lietuvių moterų suvažiavimo istorinę reikšmę tarsi leitmotyvas lydėjo visą renginį.

Palinkėkime prof. O.Voverienei ir jos vadovaujamai LML nepritrūkti jėgų, rūpinantis tautiškumo ir tautinių vertybių išsaugojimu bei puoselėjimu.

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija