Atnaujintas 2008 vasario 8 d.
Nr.11
(1604)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Prisimintas garbingas kunigas ir vienuolis

Popietėje saleziečio
kun. Prano Gavėno
aštuntosioms mirties metinėms
paminėti buvo eksponuojamos
jo išleistos knygos

Alytaus miesto savivaldybės
narys, gydytojas
Vytas Jazepčikas sakė,
kad jo gydomas kunigas
buvo toks pamaldus,
kad net valgyti pamiršdavo

Koncertuoja Alytaus muzikos
mokyklos auklėtinis
Edgaras Sinkevičius

ALYTUS. Vasario 2 dieną, sekmadienį, Šv. Angelų Sargų bažnyčioje Alytaus dekanas, klebonas kun. Arūnas Užupis ir buvęs šios parapijos klebonas kun. Petras Dumbliauskas, SDB, aukojo iškilmingas šv. Mišias, skirtas iškiliam saleziečių vienuoliui Pranui Gavėnui, SDB, ir visiems šios bažnyčios šventoriuje palaidotiems kunigams atminti. Kun. P. Dumbliauskas paminėti aštuntųjų kun. P. Gavėno mirties metinių į Alytų atvyko iš Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės parapijos. Jis karštai padėkojo dabartiniam klebonui, pakviečiančiam, leidžiančiam susitikti su buvusiais parapijiečiais, kurie jam yra mieli ir brangūs.

Kun. P. Dumbliauskas, SDB, pasakė gražų pamokslą apie ašaras, kurios yra tarsi sielos kraujas ir kurias pasišaukęs amžinybėn nušluostys Dievas. Juk ir Jėzus nuo Alyvų kalno matė Jeruzalę ir savo tautos ateitį ir dėl jos liejo ašaras. Šv. Petras apsiverkė supratęs, kad Jėzaus išsigynė; Marija Magdalietė viešpaties kojas ašaromis laistė… Juk kunigo širdis irgi verkia dėl tėvynės ir paklydusių žmonių. M. Valančius, kovodamas už blaivybę ir vis negalėdamas prisibelsti į Šateikių parapijos žmonių širdis, pravirko klausykloje, kartu pravirko ir buvusieji bažnyčioje bei prisiekė negirtauti.

Pamoksle kun. P. Dumbliauskas, SDB, prisiminė ir salezietį vienuolį Antaną Skeltį, jo pasekėją kun. P. Gavėną, SDB, kuris dirbdamas toli nuo Lietuvos siela visada būdavo su tautiečiais.

Po šv. Mišių vyko garbiajam kunigui, saleziečių vienuoliui, rašytojui, publicistui, aktyviam visuomenininkui skirta popietė. Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Vytas Jazepčikas, kuriam apskrities ligoninėje teko kunigą gydyti, sakė, kad šis buvęs toks pamaldus, kad net pavalgyti užmiršdavęs. Kito tokio paciento Alytaus gydytojų praktikoje nėra pasitaikę.

Saleziečių vienuolijos bendradarbis Alfonsas Vitkauskas prisiminė, kiek daug laiko, veiklos, energijos vienuolis salezietis skyrė šeimai, mokyklai, kaip nenuilsdamas keliavo po Lietuvą, dalyvavo tautai nusipelniusiems žmonėms statant paminklus.

Viešosios įstaigos ,,Dienos namai“ direktorė Kristina Bondareva susirinkusiesiems priminė, kad kunigas Pranas Gavėnas, SDB, svajojo Alytuje pastatyti paminklą Švč. Mergelei Marijai Krikščionių Pagalbai. Ji paprašė popietės dalyvių pritarimo organizuoti komitetą, kuris rūpintųsi ir įgyvendintų šį sumanymą.

Kalbėtojai prisiminė ir svarbiausius kun. P. Gavėno, SDB, gyvenimo faktus. Pranas Gavėnas gimė 1918 metais Zapakimų kaime, Marijampolės apskrityje, ūkininkų šeimoje. Būdamas 14 metų išvyko studijuoti į Italiją, Turino universitetą, o 21-erių jau tapo saleziečiu, vėliau buvo įšventintas į kunigus.

Nuo 1971 metų gyveno Brazilijoje, dirbo San Paule, lietuviškose Vila Zelinos ir Šv. Kazimiero parapijose. Čia gyvendamas rašė knygas bei vadovėlius, priklausė žurnalistų asociacijai, buvo šios šalies Istorijos akademijos akademikas. Kun. P. Gavėnas visą laiką kovojo, kad Lietuva atgautų nepriklausomybę, jo iniciatyva buvo pastatytas kryžius, surinkta 5 milijonai nepriklausomybę remiančių parašų.

Į Lietuvą salezietis vienuolis grįžo 1991 metais, dirbo Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijoje, po trejų metų buvo paskirtas naujai pastatytos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios garbės klebonu. Mirė 2000-aisiais, palaidotas šios bažnyčios šventoriuje.

Kun. P. Gavėnas Alytuje iš karto aktyviai įsiliejo į socialinį darbą, kultūrinį gyvenimą, dalyvavo Lietuvos katalikų akademijos, M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio veikloje, dirbo su socialinės atskirties šeimomis, vasaromis neturtingiems vaikams organizavo stovyklas.

Būdamas puikus rašytojas ir publicistas, gyvendamas išeivijoje redagavo ,,Saleziečių balsą“, ,,Mūsų Lietuvą“, todėl ir Alytuje atnaujino ,,Saleziečių žinių“ leidybą, išleido knygas ,,Jaunojo galiūno kelias“, ,,Mikas Magonė“, ,,Didysis reisas“, ,,Šventasis Kazimieras“, mišiolą ,,Melskitės broliai“. Apie religiją, dorą, dvasingumą rašė į laikraščius, savo apmąstymuose rūpinosi saleziečių Don Bosko, Antano Skelčio idėjomis, jas įgyvendino.

Kartu su saleziečių vienuolijos bendradarbiu A. Vitkausku ir skulptoriumi Antanu Ambrulevičiumi pastatė paminklus esperanto kalbos sukūrėjui Liudvikui Zamenhofui Veisiejuose (Lazdijų r.), Dievo Motinai Balbieriškyje (Prienų r.), sukilimo vadei Emilijai Pliaterytei Kapčiamiestyje (Lazdijų r.), saleziečiui Petrui Perkumui Darbėnuose (Kretingos r.), Šv. Kazimierui Merkinėje (Varėnos r.), Lietuvos mokytojams Žiūronyse (Prienų r.).

1994 metais Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos garbės klebono iniciatyva Alytaus miestas patikėtas Švč. Mergelei Marijai. Šį iškilmingą aktą pasirašė kun. P. Gavėnas, SDB, Alytaus miesto meras Dobilas Kurtinaitis ir mero pavaduotoja Ona Suncovienė. Akte prašoma globoti ir sergėti miestą bei visus jo gyventojus nuo gaisro, potvynio, audrų, karo, vagių, plėšikų ir kitų negandų, išvaduoti nuo girtavimo ir paleistuvystės. Tais pačiais metais daug nusipelniusiam kunigui paskirta Alytaus miesto savivaldybės kultūros premija, po mirties jam suteiktas miesto garbės piliečio vardas.

Per atminimo popietę veikė kunigo P. Gavėno, SDB, literatūros, publicistikos kūrinių paroda, visiems susirinkusiems koncertavo Alytaus muzikos mokyklos mokytojai ir mokiniai, tikintieji galėjo įsigyti naujausią ,,Saleziečių žinių“ numerį.

Laima Stankevičiūtė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija