Atnaujintas 2008 kovo 19 d.
Nr.22
(1614)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Antrasis svarbaus partizanų albumo leidimas

Knygos-albumo viršelis

Iš spaudos išėjo antrasis pataisytas knygos-albumo „Už laisvę ir Tėvynę” leidimas. Kaip ir pirmasis, išleistas 2004 metais, naujasis leidimas yra Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengtas darbas. Iš KGB archyvo, Genocido aukų muziejaus, kitų muziejų, asmeninių kolekcijų surinktas partizanų nuotraukų albumas apima daugelį partizanų veiklos sričių. Albumas kartu su nedideliais įvadiniais aiškinamaisiais tekstais ir nuotraukomis suskirstytas į kelis skyrius: tai vyriausioji partizanų vadovybė, 1944-1953 metais veikusios partizanų apygardos (Dainavos, Tauro, Didžiosios kovos, Vyčio, Algimanto, Vytauto, Kęstučio, Prisikėlimo, Žemaičių), partizanų uniforma ir ekipuotė, ginklai, pogrindinė spauda ir jos leidėjai, bunkeriai ir slėptuvės, žuvusių partizanų naikinimas. Pateikta 1949 m. vasario 16-ąją Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos priimtos Deklaracijos kopija ir jos tekstas.

Iš nuotraukų į mus žvelgia daugiausia jauni, užsigrūdinę, bebaimiai kovotojai, nors beveik visi nuotraukose matomi partizanai yra žuvę arba nukankinti NKVD, MGB ir KGB rūsiuose. Nuotraukose kai kurių partizanų vadų nematysime – jie žuvo nespėjus užfiksuoti fotoaparatu arba jų nuotraukos nesurastos. Nerastos nuotraukos ir tokių tautos didvyrių kaip Juozo Vitkaus-Kazimieraičio, Jono Žemaičio-Vytauto ir kitų. Gal jie vengė fotografuotis, gal nuotraukos pradingo kokiose nors slėptuvėse, gal sunaikintos... Tačiau daug partizanų vadų galime pamatyti albume pristatomose nuotraukose – tai LLKS Ginkluotųjų pajėgų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Dainavos apygardos vadai Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, Vaclovas Voveris-Žaibas, Sergijus Staniškis-Litas, pirmasis Dainavos apygardos vadas Domininkas Jėčys-Ąžuolis, Tauro apygardos vadai Antanas Baltūsis-Žvejas, Aleksandras Grybinas-Faustas, Viktoras Vitkauskas-Saidokas, kapelionas Justinas Lelešius-Grafas, Vyčio apygardos vadai Alfonsas Smetona-Žygaudas, Mykolas Šemežys-Putinas, Algimanto apygardos vadai Antanas Slučka-Šarūnas ir Antanas Starkus-Montė, Vytauto apygardos vadas Vincas Kaulinis-Miškinis, Žemaičių apygardos vadas Vladas Montvydas-Žemaitis. Džiugu, kad išliko kelios nuotraukos, kuriose įamžintas partizanas Juozas Lukša-Skirmantas (literatūrinis slapyvardis Daumantas), įvaręs baimės sovietiniams enkavedistams ir jų pakalikams. Yra pateiktos ir kai kurių žuvusių ir išniekintų apygardų vadų ir eilinių partizanų nuotraukos.

Kai kurios albume publikuotos nuotraukos, patekusios į MGB rankas, tapdavo pagalbine medžiaga ir net įkalčiu represuojant atpažintų partizanų šeimų narius bei suimtus Laisvės kovų dalyvius. Asmenų nuotraukos su numeriais, užrašai rusų kalba rodo, kad KGB archyve buvusios nuotraukos buvo naudojamos tardymuose.

Albumo teksto autoriai – Dalia Kuodytė ir Jonas Vaičenonis.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija