Atnaujintas 2008 balandžio 4 d.
Nr.26
(1619)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Telšių vyskupijoje

Šilutės dekanate

Pašventinta katalikų koplyčia

Rusnės parapijos koplyčios šeimininkai
kun. Virginijus Palionis ir
zakristijonas Juozas Dimša

Rusniškiai laukia Telšių vyskupo

Telšių vyskupas Jonas Boruta,
SJ, kun. Virginijus Palionis
ir kunigai svečiai aukoja šv. Mišias

RUSNĖ. Tai – bene atokiausias ir sunkiausiai pasiekiamas Telšių vyskupijos kampelis, priklausantis Šilutės dekanatui. Šis prie Kuršių marių ir Nemuno prigludęs miestelis, jau XV amžiuje minėtas raštuose ir garsėjęs kaip Klaipėdos prieuostis (čia buvo perrišami, pertvarkomi sieliai plukdymui Kuršių mariomis į Klaipėdą), kas pavasarį ir rudenį kenčia nuo didžiulių potvynių, audrų ir vėjų. Pasak pačių rusniškių, „mes jau įpratome braidyti po vandenį, per užtvindytus kelius, sodybas keltis amfibijomis, valtimis arba specialiais keltais, traukiamais traktorių“. Užtat vasaromis čia be galo gražu ir miela: per žydinčias pievas ir klonius ramiai vingiuoja Nemunas, tyvuliuoja Kuršių marios...

Rusnėje gyvena nemaža dalis evangelikų tikėjimą išpažįstančių žmonių. Jie turi savo nemažą bažnyčią. Romos katalikai turėdavo važiuoti melstis į Šilutę, esančią beveik už dešimties kilometrų. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, tuometinė buvusi Rusnės savivaldybė (dabar belikusi tik seniūnija) išnuomavo rusniškiams patalpas koplyčiai įrengti. Ir taip rusniškiai, prisiglaudę pusiau valdiškose patalpose, meldėsi penkiolika metų. Kadangi tos patalpos koplyčiai buvo skirtos tik laikinai, Šilutės savivaldybė Rusnės tikintiesiems išnuomavo buvusį vaikų darželį – tik dabar jau ilgesniam naudojimuisi, o gal net ir visam laikui.

Atvelykio dieną Rusnėje įvyko didžiulė iškilmė. Jau iš pat ryto rusniškiai rinkosi prie koplyčiai skirtų patalpų, laukdami Telšių vyskupo Jono Borutos, SJ. Pasitikti vyskupo atvyko Šilutės vicedekanas, klebonas kanauninkas Juozas Vaičius, jo pagalbininkas, Rusnės parapiją aptarnaujantis kun. Virginijus Palionis, kuris jau penkti metai dirba Šilutėje ir per visus potvynius, pamario vėjus, audras kas sekmadienį (o reikalui esant ir dažniau) atvyksta į Rusnę aukoti šv. Mišių ir suteikti rusniškiams religinių patarnavimų. Į iškilmes atvyko ir prefektas kun. Viktoras Ačas, sekretorius Viktoras Dirvonskis, diakonas Tomas Kaulius.

Vyskupui J. Borutai, SJ, pašventinus šią katalikų koplyčią ir ta proga pasakius įžanginį žodį, ganytojas su visais kunigais aukojo šv. Mišias, giedojo Aušros Šlažienės vadovaujamas choras. Ypač atidžiai rusniškiai bei iš toliau atvykę maldininkai ir svečiai išklausė vyskupo J. Borutos, SJ, homiliją, susietą su tos dienos Evangelija, šios katalikų koplyčios pašventinimu ir svarbiausia tikinčiųjų pareiga – uoliu šios koplyčios lankymu, kasdieninėmis maldomis kovojant už blaivumą, skaistybę ir dorą.

Po šv. Mišių koplyčios zakristijonas Juozas Dimša, itin daug prisidėjęs Rusnės katalikų koplyčios paruošimo tikintiesiems, padėkojo vyskupui J. Borutai, SJ, už koplyčios pašventinimą, šv. Mišių auką bei pamokantį žodį. Kartu padėkojo Šilutės savivaldybei, ypač jos narei Albinai Bumbliauskienei, kuri ypač daug rūpinosi, kad rusniškiai turėtų katalikišką koplyčią. Įteikusi koplyčiai visą paketą dokumentų, kurie liudija, jog nuo šiol ji priklauso Rusnės katalikams, A. Bumbliauskienė buvo apdovanota rožių puokšte. Nuoširdžius padėkos žodžius tarė ilgametis rusniškis mokytojas Rapolas Rimašauskas.

Rusnės katalikų koplyčią nutarta tituluoti Šv. Juozapo darbininko titulu. Ir tai labai simboliška, nes rusniškiai sau ir savo vaikams duoną pelnosi sunkiu darbu – žvejyba. O žvejyba dar nuo Kristaus laikų buvo laikoma nelengvu darbu.

Petras ŽUKAITIS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija