Atnaujintas 2008 gegužės 16 d.
Nr.37
(1630)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Monsinjoro Petro Butkaus pagerbimas Nemakščiuose

Daiva Visockienė

Monsinjoras Petras Butkus

Monsinjorą Petrą Butkų nemakštiškiai labai gerbia. Tik šio šviesaus atminimo dvasininko dėka mes galime džiaugtis didinga Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčia, o jo dvasia ir mintys, po ilgų kelionių sugrįžusios į gimtąjį kraštą, yra tobulas meilės savo gimtinei pavyzdys.

Kunigas Petras Butkus gimė 1914 m. sausio 19 dieną Lekavo kaime, Nemakščių valsčiuje. 1938 metais baigė Telšių kunigų seminariją ir buvo įšventintas kunigu. Veržlus, energingas kunigas mėgavosi savo darbu tarp jaunimo ir 1938-1944 buvo kapelionu Tauragės ir Telšių mokytojų seminarijose. Traukdamasis nuo karų ir okupacijų 1944 metais iškeliavo į Vokietiją, Tiubingeno universitete gilinosi į filosofijos ir lituanistikos mokslus bei tęsė savo kunigo veiklą, nes buvo pabėgėlių stovyklų lietuvių gimnazijų kapelionas. 1949 metais iš Vokietijos kunigas persikėlė į Australiją, Sidnėjų. 1949-1993 metais buvo Sidnėjaus lietuvių katalikų kapelionas, skautų veikėjas. Savo energiją kunigas išliejo užsienio lietuvių kultūriniame gyvenime: 1951-1952 metais buvo Australijos LB Krašto valdybos vicepirmininkas, 1951 inicijavo Lietuvių savišalpos komitetą ir buvo jo vadovu.

Kunigas P. Butkus nuo 1950 metų buvo „Užuovėjos“ redaktorius ir leidėjas, bendradarbiavo „Mūsų pastogėje“, „Tėviškės aiduose“, parašė knygą „Tautų šventovėse. Kelionių įspūdžiai“ (1970, Sidnėjus), sukūrė apie 20 dainų. 1982 metais kunigą apdovanojo Britų imperijos medaliu.

Savo palikimą kunigas skyrė Nemakščių bažnyčiai atstatyti, kuri, kaip ir mons. P. Butkaus viltys ir gyvenimas gimtojoje Lietuvoje, buvo sunaikinta karo audrų. 1993 m. balandžio 14 dieną Sidnėjuje mons. P. Butkus paliko šį pasaulį, tačiau gegužės mėnesį grįžo į savo numylėtą gimtąjį kraštą ir ilsisi Nemakščių bažnyčios šventoriuje.

Pradėjęs dirbti šioje parapijoje kunigas Stasys Šlepavičius pernai suorganizavo monsinjoro kunigo Petro Butkaus 14-ųjų mirties metinių paminėjimą ir paragino parapijiečius šią datą minėti kasmet. Pastoracinės tarybos narys Vaclovas Šimaitis pasiūlė šio iškilaus žemiečio mirties metinių paminėjimą išplėsti, pakviečiant į susitikimą žmones, kilusius iš šios parapijos, kad tai būtų ne tik amžinybėn išėjusių, bet ir išsisklaidžiusių atokiausiuose tėvynės ir viso pasaulio kampeliuose susiėjimas.

Klebono kun. S. Šlepavičiaus ir V. Šimaičio įkvėpti ir organizuojame šventę, kurios metu paminėsime šviesaus atminimo kunigo P. Butkaus 15-ąsias mirties metines ir pabūsime drauge – giminės, buvę kaimynai. Gegužės 18 dieną kviečiame visus, kilusius iš Nemakščių, atvykti į žemiečių susitikimą. Susitikimas prasidės 11.30 val. Lekavo kaime, kur bus pašventintas kunigo gimtinėje pastatytas kryžius, 12 val. bus aukojamos šv. Mišios ir švenčiami Švč. Trejybės atlaidai. Po Mišių procesija aplankys kunigo kapą, 13.30 val. – suneštinė agapė ir koncertas, kuriame džiaugsimės talentingais savo krašto žmonėmis, Kauno rajono Lapių muzikos kapela „Ant ketvirto“. Priklausomai nuo oro šventė vyks arba šventoriuje, arba parapijos salėje, esančioje po bažnyčia. Maloniai raginame visus atrasti laiko ir noro trumpam sugrįžti ten, kur mūsų šaknys.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija