Atnaujintas 2008 m. liepos 16 d.
Nr. 54
(1647)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Per tradicinius atlaidus labai pritiko tradiciniai skaitiniai

Vytautas BAGDONAS

Lietuvai pagražinti draugijos
Centro valdybos pirmininkas Juozas
Dingelis (iš kairės), šios draugijos
Svėdasų skyriaus pirmininkė Alma
Švelnienė ir Svėdasų seniūnijos
seniūnas Valentinas Neniškis

Birželio 29-ąją, sekmadienį, Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko tradiciniai Šv. Petro ir Povilo atlaidai. Maldomis, šven­tomis giesmėmis pagarbinę Aukščiausiąjį, svėdasiškiai ir jų svečiai neskubėjo skirstytis - čia pat, bažnyčios šventoriuje, visų laukė dar vienas tradicinis Svėdasų krašto rengi­nys „Vaižganto skaitymai".


Knyga, svarbi jaunimo pilietiškumo ugdymui

Rūta AVERKIENĖ

Leidybinė komisija (iš kairės):
Jaunuta Julija Kavaliauskienė,
knygos sumanytojas, LPKTS Varėnos
skyriaus pirmininkas Vytautas
Kaziulionis ir Joana Grigaitienė

Varėnos rajono savivaldybės didžiojoje salėje visuomenei pristatyta labai svarbi ir prasminga knyga „Pokario žmonių likimus apmąstome šiandien", kurioje publikuoja­mi 1995-2005 metais konkursui „Lietuvos laisvės kovų ir kančių istorija" rašyti rajo­no mokyklų moksleivių rašiniai bei poka­rio žmonių atsiminimai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija