Atnaujintas 2008 rugpjūčio 29 d.
Nr. 65
(1658)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Panevėžio dekanate

Šventovei prie Alantos – 170

Velykių bažnyčios sukakčiai skirtą
koplytstulpį šventino Anykščių
Šv. Mato bažnyčios vikaras
kun. Justas Jasėnas.
Centre – klebonas kun. Rimantas Visockis

Velykių Šv. apaštalo Andriejaus
bažnyčia
Autoriaus nuotraukos

Velykiai. Rugpjūčio 24-ąją, sekmadienį, iš akmenų ir plytų statyta Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia minėjo savo 170  metų sukaktį. Tokio žmonių antplūdžio, koks buvo tądien, Velykiai tikriausiai dar neregėjo. Tikintieji rinkosi ne tik iš aplinkinių parapijų – atvyko iš Panevėžio miesto, Radviliškio, Anykščių bei kitų rajonų, net iš Vilniaus. Tarp besimeldžiančiųjų buvo garsi dailininkė panevėžietė Stasė Medytė, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, Velžio seniūnas Alfonsas Bakšys.

Šv. Mišias aukojo Anykščių Šv. Mato bažnyčios vikaras kun. Justas Jasėnas. Jam tai buvo pirmosios šv. Mišios Velykių bažnyčioje.  Kuodžių kaime, netoli Velykių, gyveno kunigo mama, seneliai ir proseneliai. Čia būsimasis kunigas leisdavo vasaras. Kun. J. Jasėnui šv. Mišiose talkino buvęs Kybartų klebonas kun. Vaclovas Stakėnas, kilęs iš Velykių parapijos Maženių kaimo.

Pamoksle kun. J. Jasėnas džiaugėsi, kad net ir tuštėjant sodyboms susirinko tokia gausybė tikinčiųjų švęsti širdies bendrystės. Tai didelis vilties ženklas, kad dar gyvenama, einama, kad dar plaka širdys. Kada išperi paukštelis, jam nieko nereikia mokytis. Kada gimsta žvėrelis, jam irgi nieko nereikia mokytis. O gimus žmogui,  jam reikia išmokti būti žmogumi, jis turi priimti Dievą – savo Kūrėją.

Mišiose buvo meldžiamasi už mokinius, kurie netrukus peržengs mokyklos slenkstį, mokytojus, kurie ves juos į žinių pasaulį, tėvus, kad išaugintų dorus savo vaikus, už Velykių parapijos bendruomenę.

Atnašas – ūkininkų išaugintą derlių, soduose sunokintus vaisius, namuose keptos juodos duonos kepalą, vyną ir taurę – priėmė kun. J. Jasėnas. Miežiškių klebonas kun. Rimantas Visockis, aptarnaujantis Velykių parapiją, dėkojo kun. V. Stakėnui, padovanojusiam savo gimtojo krašto bažnyčiai  kryžių ir dvi žvakides, dėkojo kun. J. Jasėnui bei visiems šventovėje buvusiems tikintiesiems, panevėžiečiui medžio meistrui Stanislavui Janušui už  bažnyčios jubiliejui išdrožtą koplytstulpį, Velžio seniūnui A.Bakšiui, su savo vyrais tvarkiusiam šventovės aplinką.

Šv. Mišių pabaigoje visi susirinko šventoriuje prie S. Janušo daryto koplytstulpio, kurį pašventino kun. J. Jasėnas. Vėl suėjus į bažnyčią, kun. J. Jasėnas suteikė primicijinį palaiminimą visiems dalyvavusiems bažnyčios jubiliejaus šventėje. Tokį pat palaiminimą jis suteikė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikui Andriui Meškauskui, kilusiam iš Velykių  parapijos, ir savo mamai. Už pirmąsias aukotas Mišias Velykių bažnyčioje kun. J. Jasėnui dėkojo Miežiškių klebonas. Paskui kun. J. Jasėnas primicijinį palaiminimą teikė kiekvienam tikinčiajam atskirai.  Kun. J. Jasėnas vyskupo perkeliamas dirbti į Zarasus.

 Iškilmės tęsėsi parke prie bažnyčios, kur laukė vaišės. Koncertavo Miežiškių saviveikliniai kolektyvai, liepsnojo didžiulis laužas.

 Bronius VERTELKA

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija