Atnaujintas 2008 rugpjūčio 29 d.
Nr. 65
(1658)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Gražiose šventėse nuoširdžiai melstasi

Tiek tikinčiųjų susirinkdavo
į rugpjūčio mėnesio šventes

ŠILALĖ. Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas dekanas kun. Stasys Toleikis kiekvieną Katalikų Bažnyčios šventę stengiasi padaryti kuo iškilmingesnę ir prasmingesnę. Pasitelkęs savo pagalbininkus vikarus kunigus Mindaugą Alekną ir Kęstutį Motiejaitį, dar prieš prasidedant rugpjūčio šventėms  viską numatė, aptarė bei pasiskirstė konkrečiais darbais, kad kuo daugiau tikinčiųjų, o ypač jaunimo, pritrauktų į bažnyčią. Todėl visos rugpjūčio šventės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje buvo iškilmingos ir įsimintinos.         

Po liepos mėnesio pabaigoje iškilmingai atšvęstų Šv. Onos atlaidų, rugpjūčio 3-iąją, sekmadienį, šilališkiai šventė Porciunkulės šventę. Votyvos šv. Mišias aukojo Šilalės klebonas dekanas kun. S. Toleikis ir kun. S. Motiejaitis. Homiliją pasakė kun. Nerijus Vyšniauskas, studijuojantis Romoje. Porciunkulės Sumos šv. Mišias aukojo kun. N. Vyšniauskas, kuris pasakė dar vieną homiliją. Šioje šventėje dalyvavo daug jaunimo. Tarp jų nemažai ministrantų ir adorančių.

Nors rugpjūčio 14-oji buvo eilinė darbo diena, tačiau Šilalės bažnyčioje vyko Sutvirtinimo Sakramento suteikimo iškilmė. Į ją susirinko sutvirtinamieji, jų tėvai ir krikštatėviai, močiutės ir seneliai, norėdami pasidžiaugti jaunąja karta. Sakramento teikimas vyko dviem srautais. Vidurdienį nemažai daliai jaunuolių Sakramentą suteikė Telšių vyskupo generalvikaras  prel. dr. Juozas Šiurys, kuris aukojo šv. Mišias ir pasakė homiliją sutvirtinamiesiems. Pavakary Sutvirtinimo Sakramentą teikė, šv. Mišias aukojo ir homiliją pasakė vyskupas Jonas Boruta, SJ. Per abu kartus tą ketvirtadienį Sutvirtinimo Sakramentą gavo 149 Šilalės parapijos jaunuoliai.

Bene pati iškilmingiausia ir įspūdingiausia šventė Šilalėje buvo Žolinė. Kadangi miestas tą dieną šventė 475 metų sukaktį, todėl į Šilalę gausiai rinkosi žmonės. Šilalės tikintieji nepamiršo ir bažnyčios. Jau į Votyvos šv. Mišias, kurias aukojo kunigai M. Alekna ir K. Motiejaitis, susirinko daug tikinčiųjų su gėlių puokštėmis.

Į Žolinės Sumos šv. Mišias besirenkančius šventoriuje pasitiko Šilalės meno mokyklos ir šio miesto Kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras. Į Žolinės šventę atvyko daug garbių svečių, buvę kraštiečiai, tarp jų lakūnas Jurgis Kairys, pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos susisiekimo ministras Jonas Biržiškis, Klaipėdos universiteto teatrologas ir režisierius doc. Petras Bielskis ir kiti. Perpildytoje Šilalės bažnyčioje Sumos šv. Mišias aukojo iš Londono pas savo tėvus, gyvenančius Šilalėje, atvykęs kun. Petras Tverijonas ir klebonas kun. S. Toleikis. Prieš pradėdamas tos dienos homiliją, kun. P. Tverijonas pasveikino garbingus svečius net trimis kalbomis, tuo parodydamas pagarbą dalyvaujantiems Žolinės šventėje. Sumos metu giedojo Šilalės sakralinės muzikos ansamblis „Ex cordis“, vargonavo Kauno valstybinio choro ir muzikos teatro akademijos dėstytoja Beata Vingraitė.

Pasibaigus Žolinės šv. Mišioms gimtadienio proga buvo pasveikintas kun.  S. Toleikis. Vėliau, lydint pučiamųjų instrumentų orkestrui, visi rinkosi centrinėje Šilalės miesto aikštėje švęsti Šilalės miesto gimtadienį.

 Pranciškus ŽUKAUSKAS

 Autoriaus nuotraukos    

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija