Atnaujintas 2008 rugpjūčio 29 d.
Nr. 65
(1658)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Tituliniai atlaidai

Atlaidams Požerėje pasiruošę Varnių
parapijos choristai ir dūdoriai

POŽERĖ. Nuo seno tituliniais Kristaus Atsimainymo atlaidais garsėja medinė Požerės bažnytėlė. Ji yra ant nedidelės kalvelės, tarsi simbolizuojanti Kristaus Atsimainymą ant Taboro kalno... Kaip nurodo 1989 metų „Katalikų kalendoriaus žinynas“, ši bažnytėlė, perstatyta bei praplėsta, stovi nuo 1868 metų. Kaip prisimena senesniosios kartos požeriškiai iš savo senelių pasakojimų, visą laiką Kristaus Atsimainymo atlaidai Požerėje būdavę patys iškilmingiausi, garbingiausi, nes tikintieji dalyvaudami šios bažnyčios atlaiduose kasmet gaudavę Dievo malonių savo pačių atsimainymui...

Požerės Kristaus Atsimainymo parapija neturi nuolatinio kunigo – ją aptarnauja Laukuvos parapijos kunigai. Šiuo metu – kun. Pranas Bartasūnas. Perėmęs iš prieš tai dirbusio Stasio Toleikio (dabar jis Šilalės parapijos kunigas klebonas dekanas) gražias atlaidų vedimo tradicijas, kunigas administratorius P. Bartasūnas jas puoselėja toliau, dar labiau sureikšmindamas šių atlaidų prasmę. Tam jis pasitelkia į talką geros valios žmones, rėmėjus, Laukuvos seniūną Stasį Skalauską. Reikalui esant nelieka nuošalyje ir Šilalės rajono savivaldybė. Tikintieji noriai renkasi į tokius atlaidus ne tik iš Požerės ir aplinkinių parapijų, bet ir iš Varnių, Rietavo, Plungės, Tauragės. Požerės bažnyčia yra nedidelė, todėl pagrindinė atlaidų dalis – Sumos šv. Mišios vyksta šventoriuje, prie laikinai padaryto lauko altoriaus. Čia jau stovi suolai, kad būtų kur prisėsti senyvo amžiaus ir negalios kamuojamiems žmonėms. Dar nuo prieškario nepriklausomybės metų yra prigijusi tradicija po Požerės Kristaus Atsimainymo atlaidų prie kitoje kelio Šilalė – Varniai pusėje teliūskuojančio Paršežerio ežero organizuoti gegužinę su lietuviškomis dainomis, koncertais, žaidimais ir šokiais. Ypač populiarios tapo įvairios sporto varžybos.

Ir šiemet, rugpjūčio 10-ąją, jau iš pat ryto iš visų pusių skubinosi tikintieji į Kristaus Atsimainymo atlaidus. Kun. P. Bartasūnas talkinti šiuose atlaiduose pasikvietė du kunigus: Telšių vyskupo sekretorių kun. Domą Gatautą ir kun. Sigitą Valauskį iš Kvėdarnos. Atvyko Varnių parapijos choras, vadovaujamas Juozo Laugalio, ir šios parapijos dūdoriai, vadovaujami Bronislovo Gedvilo.

Dar gerokai prieš Votyvą būriai tikinčiųjų ėjo keliais aplink bažnyčioje esantį Kristaus Atsimainymo altorių, išreikšdami meilę bei pagarbą Išganytojui. Votyvos šv. Mišias aukojo kun. S. Valauskis, kuris atlaidų proga pasakė išsamią homiliją. Votyvos metu bažnytėlės skliautus drebino Varnių parapijos choras.

Po Votyvos bibliotekoje, dalyvaujant nekilnojamų kultūros vertybių specialistui, monografijos „Laukuva“ vyr. redaktoriui ir sudarytojui Virginijui Jociui buvo pristatyta antroji knygos dalis, o kartu apžvelgta ir Požerės gyvenvietės bei jos apylinkių istorija.

Į Sumą atvyko ir garbių svečių: Seimo narys Zigmantas Balčytis, jo padėjėjas Eugenijus Baldišius, Šilalės rajono meras Albinas Ežerskis, jo pavaduotojas Jonas Gudauskas, Žemaičių vyskupystės muziejausVarniuose direktorius Antanas Ivinskis. Paršežerio ežeras priklauso Varnių regioniniam parkui, tad atvyko ir šio regioninio parko direktorė Irena Zimblienė, Laukuvos seniūnas S. Skalauskas.

Atlaidų Sumos šv. Mišias aukojo  kun. D. Gatautas, visus džiugino Varnių parapijos choristai ir dūdoriai. Adorantes atlaidams paruošė Zina Grikšienė. Atlaidų dalyvius sujaudino išsami kunigo D. Gatauto homilija apie dorines ir moralines šio pasaulio vertybes.

Po palaiminimo kun. P. Bartasūnas padėkojo svečiams kunigams S. Valauskiui ir D. Gatautui, varniškiams giedoriams ir muzikantams už giesmes.

Po aktyvaus dalyvavimo Kristaus Atsimainymo atlaiduose, kam dar norėjosi pabuvoti gegužinėje, pasuko prie Paršežerio. Čia buvo susumuoti sportinių varžybų rezultatai, išklausyti vietos ir iš toliau atvykusių meno kolektyvų koncertai. Visi džiaugėsi Šilalės Pajūralio kaimo kapelos „Jūra“ (vadovas Albinas Rimkus), Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos kaimo kapelos „Laukuva“ (vadovas Alfredas Šniaukas) grojimu, Šilalės kultūros centro ansamblio „Sidabrinė gija“ (vadovė Zinaida Taurinskienė) atliekamomis lyrinėmis dainomis bei grupės iš Šiaulių (vadovas A. Butnorius) grojimu. Po to vyko Laukuvos jaunimo pasirodymas,  prie ežero susirinkusieji bendrai sudainavo dainų... Iki vėlaus vakaro niekas nesiskubino namo, nes visiems buvo gera smagioje, kaip vienas senukas sakė, Smetonos laikus primenančioje gegužinėje...

Žilvinas Pranckūnas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija