Atnaujintas 2008 m. lapkričio 21 d.
Nr. 88
(1681)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Lietuvos kardinolo viešnagė pas Seinų krašto lietuvius

Vyskupo Antano Baranausko paminklas
prie Seinų bazilikos

Lapkričio 8-9 dienomis pas Seinų krašto lietuvius lankėsi Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Lapkričio 8 dieną ganytoją prie Lietuvos-Lenkijos valstybių sienos pasitiko LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putrimas, Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Irena Kasperavičiūtė, Punsko parapijos klebonas kun. Česlavas Bogdanas, Pasaulio lietuvių bendruomenės vicepirmininkas Petras Maksimavičius, Lietuvos konsulas Seinuose Liudvikas Milašius bei Seinų lietuvių gimnazijos direktorius Algirdas Vaicekauskas.


Gyvenimo ir kunigystės dovanos

Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atsakymai į „XXI amžiaus“ klausimus

Arkivyskupą Sigitą Tamkevičių sveikina
jaunimo atstovai
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Trumpai apibūdinkite svarbiausius savo gyvenimo momentus.

Pirmas svarbus mano gyvenimo įvykis buvo įstojimas į Kauno kunigų seminariją. Joje gavau dvasinio gyvenimo pagrindus, daug mąsčiau ir ruošiausi kunigiškai tarnystei. Seminarijoje praleisti metai man yra patys brangiausi.

Antras labai svarbus mano gyvenimo įvykis buvo stojimas į Jėzaus Draugiją. Sutikau daug vyresniojo amžiaus jėzuitų, kurie labai gražiai darbavosi įvairiose parapijose ir tai nulėmė mano pasirinkimą. Norėjau, kad mano draugais taptų labai geri kunigai, į kuriuos galėčiau atsiremti. Šis pasirinkimas pateisino mano lūkesčius.


Tegul mus valdo Aukščiausiasis

Kai (šį sekmadienį – Kristaus Karaliaus šventė) pagalvoji, kad Viešpats Jėzus yra Dievo Sūnus, kuriam vienaip ar kitaip pavaldūs dangiškoji Jeruzalė, žvaigždynai, Žemė ir visa, kas joje yra, tuomet nulenki prieš Atpirkėją galvą ir sakai: „Jėzau, visa širdimi garbinu Tave ir šlovinu, nes Tu, būdamas Aukščiausiasis, savo nenusakomą meilę (skirtą kiekvienam žmogui) apvainikavai merdėdamas ant kryžiaus“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija