Atnaujintas 2008 m. gruodžio 12 d.
Nr. 94
(1687)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Dievo, Bažnyčios ir tėvynės meilės puoselėtojas

Monsinjoras Jonas Kučingis švenčia savo 100 metų jubiliejų

Stasys GENTVILAS

Mons. Jonas Kučingis

Vienoje iš Los Andžele,
Šv. Kazimiero parapijoje
vykusių švenčių. Iš kairės:
mons. Jonas Kučingis,
vysk. Sigitas Tamkevičius,
mons. Algirdas Olšauskas
ir mons. Vincas Bartuška

Monsinjoras Jonas Kučingis (Kučinskas), baigęs Telšių kunigų seminariją, prieš Antrąjį pasaulinį karą dirbęs Telšių gimnazijos ir Amatų mokyklos kapelionu, Šilalės gimnazijos ir kariuomenės 6-ojo pulko kapelionu, okupacijos metais klebonavęs Šilalėje, vėliau vėl dirbęs Telšių gimnazijos kapelionu, 1944 metais kartu su kitais tautiečiais pasitraukė į Vokietiją ir klebonavo Nasgenštadto parapijoje. Klebonas neužmiršo lietuvių pabėgėlių ir kiek galėdamas juos rėmė. 1946 metais Jonas Kučingis atvyko į Ameriką, Los Andželą, Šv. Kazimiero parapiją, kurioje klebonu dirbo jo bičiulis Julius Maciejauskas, ir buvo paskirtas bažnyčios ir parapijos vikaru. 1947 m. balandžio 11 dieną kun. J. Kučingis tapo Šv. Kazimiero parapijos klebonu.

Kun. Jonas Kučingis Šv. Kazimiero parapijoje dirbo 38-rius metus. Dabar jis – emeritas, monsinjoras, Lietuvos prezidento apdovanotas Gedimino ordinu. Gruodžio 23 dieną kunigas švenčia gyvenimo 100-ąsias metines.

Dėkodami už jo pasišventimą tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir Lietuvai, nusilenkdami Šv. Kazimiero bažnyčios ir parapijos kūrėjui ir puoselėtojui, linkime, kad Visagalis Dievas stiprintų ir laimintų ištikimą savo tarną kunigą Joną Kučingį, kad jo gyvenimo ruduo būtų malonus, kupinas džiaugsmo ir palaimos.

Kilęs iš Žemaitijos

Jonas Kučinskas gimė 1908 m. gruodžio 23 dieną Šnypšlių kaime, Švėkšnos parapijoje, Tauragės apskr. (dabar Šilutės rajonas), prie Šalpės ir Gaumenos upelio. Jonuko tėvai ūkininkai Steponas Kučinskas ir Barbora Gečaitė-Kučinskienė. Šeimoje gimė 10 vaikų, Jonukas buvo ketvirtas.

Jonuko vaikystės metais Žemaitijoje siautėjo karas. Jau po karo baigęs dvi pradinės mokyklos klases, kaip gabus mokinys, 1923 metais įstojo į Švėkšnos progimnazijos pirmą klasę. 1927 metais Jonas Kučinskas baigė Švėkšnos progimnazijos keturias klases ir išvyko į Italiją, saleziečių mokyklą. 1929 metais įstojo į Telšių kunigų seminariją ir pradėjo teologijos studijas.

Mokslai sekėsi gerai ir Jonas Kučinskas 1937 metais baigiamuosius egzaminus išlaikė su pagyrimu. Birželio 6 dieną Telšių katedroje vyskupo Justino Staugaičio buvo įšventintas kunigu. Po poros savaičių Švėkšnos bažnyčioje įvyko jaunojo kunigo Primicijos.

Jaunasis kunigas J. Kučinskas 1938 metais aštuonis mėnesius mokėsi Milano katalikų universitete. Iš ten 1939 m. pavasarį grįžo į tėvynę. Vokiečiai jau buvo Čekoslovakijoje, buvo užimtas ir Klaipėdos kraštas. Atostogaudamas pas kun. Tomą Švambarį J. Kučinskas laukė naujo paskyrimo.

Karas ir okupacija keitė daugelio planus

1939 m. rugsėjį kunigas paskiriamas VI pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Margirio pulko II bataliono kapelionu ir Telšių amatų mokyklos kapelionu. Vėliau šiuos metus J. Kučinskas įvertins kaip gražiausią pastoracijos laiką. Tačiau atėjo istorinė 1940 m. birželio 15-oji. Tą dieną Telšiuose po šv. Mišių vyko kariuomenės paradas. Kažkas kapelionui pašnibždėjo, kad sovietų kariuomenė peržengė valstybės sieną ir veržiasi visais frontais pirmyn.

Lietuvą okupavę sovietai tuojau panaikino kariuomenės kapelionus. Naujoji valdžia netrukus atleido J. Kučinską ir iš Amatų mokyklos kapeliono pareigų. Netekęs darbo Telšiuose, J. Kučinskas buvo pasiųstas vikaru į Varnius. Čia klebonavo A. Juozapavičius, prezidento A. Smetonos mokslo draugas ir didelis tautinės ideologijos šalininkas. Varniai vikarą labai domino. „Visa aplinka – istorinė. Katedros požemyje ilsisi keliolika vyskupų. Presbiterijoje stovi Motiejaus Valančiaus sosto kėdė, netoli katedros – jo gyvenamasis namas, vyskupijos pastatas. Jie buvo užimti Lietuvos kariuomenės“, – pasakoja savo atsiminimų knygoje J. Kučingis.

Jau buvo bepradedąs apsiprasti Varniuose ir artimiau susipažinti su žmonėmis, bet atėjo žinia iš Telšių – tuoj vykti į Kražius vikaru, nes bolševikai areštavo kun. Stasį Rimkų. Ten rado kleboną Vladislovą Tamaševičių. Tačiau netrukus jis skiriamas Šilalės parapijos administratoriumi. Čia jį saugumiečiai bandė užverbuoti jų agentu.

1941 m. pavasarį buvo konsekruojama Kvėdarnos bažnyčia. Apeigas atliko vysk. V. Borisevičius, o jį pasitiko Šilalės klebonas kun. J. Kučinskas. 1941 m. birželio 22 dieną prasidėjęs karas užklupo kun. J. Kučinską Šilalėje. Po kelių dienų miestelį užtvindė tvarkinga vokiečių kariuomenė. Klebonijos pirmą aukštą užėmė kariuomenės štabas. Mandagūs vokiečiai, pabuvę kelias dienas, išvyko į rytus. Pulkininko adjutantas perdavė klebonui padėkos raštą. Šis raštas vėliau J. Kučinskui labai pravertė

Iš bolševikų arešto į Šilalę grįžo klebonas kun. J. Juodokas. Kun. J. Kučinskas vėl grįžo į Telšius, į gimnaziją kapelionu. 1944 m. vasarą frontas artėjo link Žemaitijos. Kunigas atostogavo. Grįžę į Telšius rugpjūčio pabaigoje, mokytojai nutarė mokslo metų kol kas nepradėti. Kapelionas J. Kučinskas nuėjo pasikalbėti su vyskupu P. Ramanausku, kuris jam patarė pasitraukti, nes jaunesni kunigai, grįžus bolševikams, gali būti paimti į kariuomenę. 1944 m. rugsėjo 8 dieną jo vežimas pajudėjo Naumiesčio link. Frontas buvo jau čia pat.

Po sunkių ilgų klajonių lapkričio 1 dieną pasiekė Nagenstadto miestelį Netoli Ulmo. Labai graži vieta – pro pat miestelį teka Dunojus, kitoje pusėje – kalnai, miestelio gale stovi balta nedidukė bažnytėlė.

Po 38 metų darbų – atpildo vainikas

Po dvejų metų, išsirūpinęs JAV vizą, 1946 m. liepos 27 dieną kun. Jonas Kučinskas, nešinas savo turteliu,  išlipo iš laivo Niujorko uoste. Aplankęs gimines ieškojo dvasininko tarnybos. Prelatas Julius Maciejauskas pakvietė į Los Andželą, Šv. Kazimiero parapiją. Ten kunigas nuvyko prieš Kalėdas. 1947 m. pradžioje kun. J. Kučinskas tapo mažos, vos krutančios Šv. Kazimiero parapijos klebonu. Gaudamas JAV pilietybę ir pasą, pakeitė savo pavardę į Kučingio.

Iš prelato J. Maciejausko paveldėjo nedidelį namą su jame įrengta koplyčia ir nedaug tikinčiųjų. Kovo mėnesį prelatas rimtai susirgo ir 1947 m. gegužės 14 dieną mirė. 1993 metais jis perlaidotas savo gimtosios Švėkšnos parapijos bažnyčios kriptoje.

Klebonas mons. J. Kučingis pasitaręs su parapijiečiais nusprendė parduoti senąją bažnyčią su žemės sklypu ir pirkti didesnį pastatą. Čia parapija pradėjo sparčiai augti. Po 38-erių klebono mons. J. Kučingio darbo metų parapija turėjo visus reikalingus pastatus: naują bažnyčią, mokyklą, salę, vienuolyną, kleboniją, aikštelę žaidimams ir automobiliams statyti.

Mons. J. Kučingis, pasitraukdamas iš klebono pareigų, sakė: „Brangiausias turtas iš parapijos, kurį aš perduodu naujam klebonui, yra ne žemė ir pastatai, o tie būriai lietuvių, kurie su kūnu ir siela yra atsidavę savo bažnyčiai ir lietuvybei. Jie savo parapiją myli, ja didžiuojasi ir ją dosniai remia. Jie tikrai yra auksinės širdies žmonės. Atsiminkime, kad be lietuviškos parapijos nebus ir lietuvybės“. Baigdamas pamokslą mons. J. Kučingis nuoširdžiai dėkojo visiems bendradarbiams, buvusiems, mirusiems ir gyviems.

Pasitraukęs iš parapijos klebono pareigų, sulaukęs 75-rių metų, prelatas nenuilstamai dirbo ir toliau. 1993 m. gegužės 20 dieną mons. J. Kučingis po daugelio metų, lydėdamas savo pirmtako prel. J. Maciejausko palaikus, atvyko į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Vėliau dar lankėsi Lietuvoje 1995, 1997 metais. Vilniuje buvo išleista mons. J. Kučingio knyga „Mano gyvenimo takais“, o kunigystės 60-mečio proga Lietuvos valstybės prezidentas už veiklą Šv. Kazimiero lietuviškoje parapijoje apdovanojo prelatą Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu.

Mons. J. Kučingio 90-ties metų jubiliejus buvo paminėtas Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. Monsinjorą sveikino Lietuvos ir lietuvių išeivijos aukštieji dvasininkai: Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis, vyskupas lietuviams katalikams išeivijoje Paulius A. Baltakis, Telšių vyskupas Antanas Vaičius ir Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis. Jubiliatas gavo ir Lietuvos prezidento V. Adamkaus sveikinimą.

Los Andželo Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Tomas Karanauskas praneša, kad prieš šv. Kalėdas organizuojamas monsinjoro Jono Kučingio darbo ir veiklos paminėjimas. Sveikinimus galima siųsti klebono T. Karanausko vardu adresu: St. Casimir Catholic Church, 2817 George Street, Los Angeles, Ca 90027.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija