Atnaujintas 2009 m. vasario 6 d.
Nr. 11
(1703)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Gyvenimu liudijęs
Dievą

Taikinyje – oligarchai
ir jų statytiniai

Popiežius susitiko
su Rusijos katalikų
vyskupais

Juodi debesys
virš Lietuvos

Bestuburių klano
grimasos

Palaikykime naująją
Vyriausybę

Dirbti vardan
Lietuvos

Kurkime Meilės
civilizaciją

Viltys dėl bendradarbiavimo stiprinimo

Mindaugas BUIKA

Popiežiaus Benedikto XVI
susitikimas su tuometiniu metropolitu
Kirilu Vatikane 2007 m. gruodžio 7 d.

Popiežiaus sveikinimas naujam patriarchui

Išrinktojo Maskvos stačiatikių patriarcho Kirilo intronizacijoje dalyvavo ir Vatikano delegacija, vadovaujama Popiežiškosios krikščionių tarybos pirmininko kardinolo Valterio Kasperio. Tarp delegacijos narių buvo Šventojo Sosto diplomatinis atstovas Rusijos Federacijoje arkivyskupas Antonijas Meninis, Maskvos katalikų arkivyskupas Paolas Pecis, o taip pat žinomi katalikiškų organizacijų, skatinančių ekumeninį bei karitatyvinį bendradarbiavimą su Rusijos Stačiatikių Bažnyčia, vadovai. Praėjusį sekmadienį vykusioje intronizacijos iškilmėje kardinolas V. Kasperis įteikė patriarchui Kirilui dar vieną popiežiaus Benedikto XVI sveikinimo laišką ir dovaną – Mišių taurę.


Kaip atskirti tikrąją profsąjungą nuo papirktos

Gintaras VISOCKAS

Tarptautinės profesinių sąjungų
konfederacijos atstovas Rytų
Europai Sergejus Glovackas
Autoriaus nuotrauka

Lietuvoje – dešimtys profesinių sąjungų. Visos jos teigia ginančios dirbančiųjų interesus, tiesą ir teisingumą. Bet mes puikiai žinome, kad po gražiais šūkiais dažnai slepiasi visai ne tai, kas viešai deklaruojama. Kokie pasaulio ir Lietuvos profsąjungų panašumai ir skirtumai, kokie keliai ir klystkeliai? Su Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos atstovu Rytų Europai Sergejumi Glovacku kalbasi žurnalistas Gintaras Visockas.


Per Rusiją nuvilnijo politinių nužudymų banga

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

Žurnalistė Anastasija Baburova

Rusijoje ir už jos ribų plačiai nuskambėjo sausio 19-osios įvykiai Maskvoje. Tą dieną netoli Kremliaus nužudytas advokatas Stanislavas Markelovas ir žurnalistė Anastasija Baburova, Maskvos rytinėje dalyje – jaunas opozicijos politikas Antonas Stradymovas. Apie 14 valandą, kai advokatas ir žurnalistė ėjo iš spaudos konferencijos, žudikas priartėjo prie jų ir ėmė šaudyti iš pistoleto. A. Markelovas žuvo vietoje, A. Baburova mirė ligoninėje po kelių valandų. Tai įvyko už kelių šimtų metrų nuo Kremliaus. Tą pačią dieną Maskvos rytinėje dalyje prie metro stotelės rastas ir jauno politiko A. Stradymovo kūnas su kirstinėmis žaizdomis. A. Markelovas buvo čečėnų Kungijevų šeimos advokatas. 2000 metais aštuoniolikmetę čečėnę Elzą Kungijevą išprievartavo ir nužudė pulkininkas J. Budanovas. Po ilgai trukusio tyrimo buvęs tankų pulko vadas J. Budanovas nuteistas 12 metų laisvės atėmimo bausme, tačiau pritaikius amnestiją paleistas šių metų sausio 15 dieną. Kungijevų šeima dabar gyvena Norvegijoje, o jų interesams Rusijoje atstovavo A. Markelovas. Vacha Kungijevas patvirtino, kad jis sausio 15 dieną telefonu kalbėjo su A. Markelovu ir šis skundėsi, kad jam grasinama. Sausio 23 dieną įvyko A. Markelovo, A. Baburovos ir A. Stradymovo laidotuvės.


Vienuoliai ir vienuolės meldėsi už pašaukimus

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Šv. Mišių koncelebracijai
vadovavo Telšių vyskupas
Jonas Boruta, SJ

Vasario 2 dieną – kasmėnesinių Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidų dieną ir Kristaus paaukojimo šventykloje (Grabnyčios šventėje) – į Žemaičių Kalvariją rinkosi įvairių kongregacijų vienuoliai bei vienuolės, gyvenantys Telšių vyskupijoje įsikūrusiuose vienuoliniuose namuose. Šią dieną Bažnyčia  meldžiasi už Dievui pašvęsto gyvenimo luomo žmones ir už pašaukimus į pašvęstąjį gyvenimą. Pagrindinėse 12 val. iškilmių šv. Mišiose dalyvavo seserys vienuolės iš Eucharistinio Jėzaus seserų (Eucharistiečių), Švč. Jėzaus Širdies pranciškonių misionierių, Skaisčiausios Mergelės Marijos Širdies dukterų, Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos, Šv. Pranciškaus seserų, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių, Motinos Teresės seserų kongregacijų, atvyko broliai pranciškonai ir konventualai, kurie koncelebravo šv. Mišias. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, jas koncelebravo Telšių vyskupo vikaras apašt. prot. Juozapas Pranciškus Gedgaudas, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. lic. Remigijus Saunorius, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai, Šilutės dekanato dekanas kan. Juozas Vaičius ir kiti į iškilmes atvykę kunigai. Šv. Mišių metu giedojo Šilutės parapijos choras. Ši atlaidų diena buvo skirta ir Šilutės dekanato tikintiesiems. Telšių ganytojas šv. Mišių pradžioje kreipėsi į iškilmių dalyvius, kviesdamas visus atsiverti Kristaus nešamai Evangelijos šviesai, kurią simbolizuoja žvakės, šventinamos per šv. Mišias. Pašventinęs žvakes vyskupas pakvietė visus dalyvauti žvakių procesijoje.


Ateitininkų konferencija

Bronius VERTELKA

Naujoji Panevėžio krašto
ateitininkų valdyba

Sausio 17-ąją Panevėžio krašto ateitininkų atstovai po šv. Mišių Kristaus Karaliaus Katedroje rinkosi į Vysk. Kazimiero Paltaroko gimnazijos aktų salę. Suėjo didelis būrys, trūko tik  Obelių šv. Teresėlės kuopos pasiuntinių. Čia buvo ir bene seniausia amžiumi Lietuvos ateitininkė – vyskupo K. Paltaroko dukterėčia, prie 90 metų slenksčio artėjanti Valerija Paltarokaitė.


Šeimų šventė

Kalvarijos etnografinio
ansamblio „Diemedis“ koncertas

Sausio 11 dieną Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė prasidėjo Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Mažojoje Bazilikoje šv. Mišiomis, kurioms vadovavo vyskupas Rimantas Norvila. Pamoksle kan. prof. teol. dr. Kęstutis Žemaitis kalbėjo apie šeimos reikšmę žmogaus ir visuomenės gyvenime.

Pasibaigus šv. Mišioms svečiai ir šventės dalyviai buvo pakviesti į agapę Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, paskui visi rinkosi Dramos teatre, kur vyko šventinė popietė. Susirinkusiuosius pasveikino vyskupas R. Norvila, trumpą ir nuoširdų sveikinimą buvo paruošęs parapijos jaunimas.


Laimink, Dieve, Lietuvą!

Janina JASIULAITIENĖ

Dainuoja „Vyturėlio“ jaunučių choras
(vadovė – Bronislava Barauskienė)

Marijampolės kultūros centras  šventinių renginių, skirtų Lietuvos tūkstančiui, ciklą pradėjo tradiciniu Vilkaviškio vyskupijos ir Moksleivių kūrybos centro choro studijos „Vyturėlis“ koncertu „Giedu ir dainuoju Dievui ir Tėvynei“. Tai jau penkioliktas toks koncertas. Pirmoji vaikų, moksleivių ir jaunimo chorų bei vokalinių ansamblių šventė įvyko 1995 m. sausio 18 dieną Marijampolės aukštesniosios pedagogikos mokyklos salėje, jos iniciatoriai buvo šviesaus atminimo dėstytojas Justinas Montvila ir gydytoja Emilija Montvilienė, „Caritas“ organizacijos Marijampolės skyriaus vadovė. Dabartinės vadovės Bronislava Barauskienė ir Laima Venclovienė tęsia šias gražias tradicijas.


VidurŽiemio barsukai

Petras KATINAS

Pasak gamtininkų ir mūsų senolių, sausio 25-oji – pats viduržiemis, kai barsukas išlenda į lauką apsižvalgyti, o meška apsiverčia ant kito šono ir pradeda čiulpti savo antrąją leteną. Tik mūsų barsukai po pralaimėtų Seimo rinkimų net negalvojo eiti snausti žiemos miego, – mobilizavę visas pajėgas, „partinį-ūkinį aktyvą“, neturinčius ką veikti agresyvius vaikėzus ir jų mergeles, ėmėsi versti naująją Vyriausybę.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija