Atnaujintas 2009 m. balandžio 3 d.
Nr. 27
(1719)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Verbų – palmių
sekmadienis

Ar Lietuva –
katalikiškas kraštas?..

Mintys ir klausimai
po filmo „Smogikai“

Paukštininkai
susirūpinę dėl
lenkiškų kiaušinių
antplūdžio

Iš Paluobių tyruose
nuaidėjęs balsas

Šachmatininkai
parapijos namuose

Popiežius skelbia Kunigų metus

Mindaugas BUIKA

Gavėnios pradžioje popiežius Benediktas
XVI susitiko su Romos kunigais

Rūpindamasis išskirtinės sielovadininkų tarnystės Bažnyčioje dvasiniu tobulėjimu, popiežius Benediktas XVI paskelbė Kunigų metus, kurių šventimas turėtų būti pradėtas birželio mėnesį. Apie tai Šventasis Tėvas kalbėjo kovo 16 dieną susitikęs su brazilo kardinolo Klaudijaus Umešo vadovaujamos Kunigų kongregacijos nariais, metinėje sesijoje Vatikane nagrinėjusiais temą „Kunigo misijinis tapatumas Bažnyčioje“.


Šventojo Tėvo patarimai parapijos bendruomenei

Mindaugas BUIKA

Šventojo Tėvo apsilankymas
Romos Šv. Jėzaus Veido parapijoje

Laukiant dieviškojo gerumo saulės

Neseniai sugrįžęs iš įtemptos kelionės po Afriką popiežius Benediktas XVI išskubėjo pas savo diecezijos tikinčiuosius. Praėjusį sekmadienį, kuris Romoje buvo ypač lietingas, Šventasis Tėvas apsilankė vakariniame miesto pakraštyje esančioje Šventojo Jėzaus Veido parapijoje, kuriai priklauso daug sunkiai besiverčiančių migrantų.


Nuncijus atsisveikino su Lietuva

Arkivyskupas dr. Peteris Stephanas
Zurbriggenas, arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius ir monsinjoras
Adolfas Grušas

Pirmadienį, kovo 30-ąją, Lietuvos visuomenė, ypač Katalikų Bažnyčios atstovai, atsisveikino su apaštaliniu nuncijumi arkivyskupu dr. Peteriu Stephanu Zurbriggenu. Į Apaštalinę nunciatūrą apsilankiusius asmenis maloniai sutiko apaštalinis nuncijus ir jo sekretorius mons. dr. Jean-Franēois Lantheaume. Atsisveikinti atvyko Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kiti Lietuvos vyskupai (išskyrus Kaišiadorių vyskupą Juozą Matulaitį), bažnytinių institucijų vadovai, dekanai, parapijų klebonai, vienuolijų, katalikiškos žiniasklaidos ir valdžios atstovai. Palydėtuvėse taip pat dalyvavo kitų krikščioniškų Bažnyčių bei nekrikščioniškų religijų dvasiniai vadovai.


Ministras dovanojo... viltį

Vytautas Bagdonas

Pas ūkininkus Vaičionius (iš kairės):
ministras Kazys Starkevičius,
meras Sigutis Obelevičius,
ūkininkai Virginijus ir Jolita
Vaičioniai, Seimo narys Antanas Baura,
administracijos direktorius
Vilius Juodelis

Kovo viduryje Anykščių rajone lankėsi žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM direktoriaus pavaduotojas Vytas Lopinys, taip pat šios ministerijos Viešųjų ryšių skyriaus vedėjas Vilius Rekevičius. Ministerijos atstovus kartu su rajono vadovais sutiko savivaldybėje ir anykštėnas Seimo narys Antanas Baura.

Pirmiausia svečiai susitiko su žemdirbių organizacijų atstovais, ūkininkais, žemės ūkio bendrovių vadovais, seniūnų pavaduotojais. Susitikime dalyvavo ir Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, vicemeras Donatas Krikštaponis, savivaldybės administracijos direktorius Vilius Juodelis, administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Patumsis, rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas Katliorius.


Kunigas – tarp Lietuvos šviesuolių

Rūta Averkienė

Kun. Pranciškus Čivilis
ir garbingą apdovanojimą
jam įteikęs Algirdas Gaižutis
Autorės nuotrauka

Vilniaus Rotušėje buvo apdovanoti Lietuvos šviesuoliai. Džiugu, kad šiame gražiame ir prasmingame renginyje pagerbtas ir Senosios Varėnos klebonas kunigas Pranciškus Čivilis.

 Minint Lietuvos vardo tūkstantmetį, šią prasmingą akciją sugalvojo M. K. Čiurlionio fondas, siekdamas atrasti ir apdovanoti žmones, kurie savo kasdieniu darbu paminklosaugos, kultūros paveldo, švietimo srityse daug nusipelnė Lietuvai, jos kultūrai, liaudies meno tradicijų puoselėjimui. Lietuvos šviesuoliams įteikti Lietuvos dailės akademijos studentų sukurti keramikos darbai.


Medikams – apie šv. Brunoną

Džiuljeta Kulvietienė

KMU kapelionas kun. Ričardas Banys
ir VDU KTF Bažnyčios istorijos
dėstytojas doc. Artūras Grickevičius

Kauno medicinos universiteto Profesorių klube vyko Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirta paskaita-diskusija „Šv. Brunonas ir Lietuva“. Visus pasveikinęs KMU kapelionas kun. Ričardas Banys džiaugėsi, kad paskaita surengta būtent tą dieną, kai žemiškąją kelionę baigė šv. Brunonas, o aprašant šią netektį į istorinius šaltinius pirmą kartą pateko ir Lietuvos vardas.


Mokyklos bendruomenė pagerbė kunigą

Bronius VERTELKA

Mokyklos bendruomenė su vyskupu
Jonu Kaunecku ir kun. Domingo
Avellaneda koplytėlėje

Kovo 26-ąją Panevėžio Alfonso Lipniūno mokyklos bendruomenė minėjo prof. kun. A. Lipniūno mirties 64-ąsias metines. Ta proga mokykloje buvo pašventintas tikybos kabinetas, nuo šiol besivadinsiantis dvasininko vardu, ir koplytėlė. Mokytojai ir mokiniai aplankė kun. A. Lipniūno kapą Kristaus Karaliaus Katedros šventoriuje, uždegė žvakutes ir dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Pamoksle ganytojas kalbėjo apie šį taurų žmogų, apie kurį sužinojo dar besimokydamas Panevėžio hidromelioracijos technikume.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Baigėsi Alfa kursai

Igliaukos Šv. Kazimiero parapijos
Alfa kursų dalyviai

Igliauka. Šv. Kazimiero parapijoje baigėsi Alfa kursai – praktinis įvadas į krikščioniškąjį tikėjimą. Nuo Kalėdų grupelė parapijiečių kiekvieną sekmadienį po šv. Mišių rinkdavosi į parapijos salę, po suneštinių vaišių žiūrėdavo paskaitų vaizdo įrašus ir dalindavosi mintimis. Diskusijas vedė Rasa Strolytė. Alfa kursuose nagrinėtos pamatinės krikščionybės temos, prie kurių kartais pravartu grįžti net ir seniai bažnyčią lankantiems katalikams. Kas yra Jėzus? Kodėl Jėzus mirė? Kaip neabejoti savo tikėjimu? Kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją? Kodėl ir kaip aš meldžiuosi? Kaip Dievas mus veda? Kaip galiu pasipriešinti blogiui? Kodėl ir kaip turėtume papasakoti kitiems? Ar Dievas gydo šiandien? O kaip Bažnyčia? Apie tai draugiškoje atmosferoje kalbėjosi kursų dalyviai, apmąstydami anglikonų pastoriaus Niko Gambelio paskaitas ir savo gyvenimo patirtį.


Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Paminėjo pirmąjį parapijos kleboną

Prie kun. J. Lapio kapo Šv. Jurgio
bažnyčios šventoriuje

ŠIAULIAI. „Pasižymėjo aktyvia visuomenine veikla, buvo Šiaulių miesto tarybos narys, socialinės apsaugos komisijos pirmininkas, ypač nusipelnė organizuojant labdarą, dalyvavo Kraštotyros draugijos veikloje. Vokiečių okupacijos metu labai daug padėjo žydams“, – taip apibūdinamas pirmasis Šiaulių Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Justinas Lapis. Kovo 1 dieną Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje buvo minimos jo 125-osios gimimo metinės. Sumą aukojo Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Egidijus Venckus.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Paminėtas kunigystės 50-metis

Kun. Petras Dumbliauskas, SDB

PALEMONAS. Kovo 25 dieną Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčioje šv. Mišiomis buvo paminėtas kunigo Petro Dumbliausko, SDB, 50-asis kunigystės jubiliejus. Šv. Mišias aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Tauragnų klebonas kanauninkas Bronius Šlapelis, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, kanauninkas Gvidonas Dovidaitis, kunigai saleziečiai Stanislovas Šileika ir iš Vilniaus atvykę Mykolas Petravičius bei Marek Rusek.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Susitikimai su vyskupu

Vyskupas Jonas Boruta, SJ, ir Telšių
vyskupijos Šeimos centro reikalų vedėjas
kun. Andrius Vaitkevičius Šilalės šeimos
centre

Šilalė. Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, kasmet Advento ir Gavėnios laikotarpiais aplanko visus vyskupijos dekanatus, susitinka su kunigais, tikybos ir katechetikos mokytojais, jaunimu, religinėmis organizacijomis, bažnyčiose aukoja šv. Mišias.

Kovo 12-ąją vyskupas J. Boruta, SJ, svečiavosi Šilalės dekanate. Kartu su vyskupu atvyko ir jo sekretorius kun. bažn. t. lic. Domas Gatautas, Telšių vyskupijos Šeimos centro reikalų vedėjas kun. relig. m. mgr. Andrius Vaitkevičius ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos propedeutinio kurso pirmakursiai. Pirmiausia vyskupas susitiko su dekanato kunigais, aptarė parapijų reikalus, išklausė klebonų ir administratorių ataskaitų.


Tiesos paieškos

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Seime aiškinamasi, kas buvo drakoniškų mokesčių įstatymų ir kitų abejotinų teisės aktų, dalis kurių jau atšaukta, iniciatoriai. Valdančiojoje koalicijoje svarstomas finansų ministro Algirdo Šemetos likimas. Didelė dalis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos Seime narių pasisako už tai, kad finansų ministras būtų nušalintas nuo pareigų. Realiai tai gali įvykti birželį ar liepą, jau po prezidento rinkimų. Svarstomos ir galimos kandidatūros į finansų ministro postą. Minima Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojo, buvusio Panevėžio mero Vito Matuzo pavardė. Tiek valdančiosios koalicijos, tiek ir opozicijos kritikos nusipelno švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičiaus ir aplinkos ministro Gedimino Kazlausko veikla.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija