Atnaujintas 2009 m. balandžio 10 d.
Nr. 29
(1721)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Velykos – daugiau
nei Kalėdos

Laisvės takai

Kanapės – Judo
sidabriniai?

,,Jie surišo
Jo rankas...“

Dvasinės traukos
centras

Lietuvių
ir ukrainiečių ryšiai

Tautinės vertybės
istorijoje ir dabartyje

Palaimintojo Jurgio
Matulaičio pamokos

Velykinė „dovanėlė“

Didžiausia pergalė žmonijos istorijoje

Prisikėlusiojo Motina, iš anapus mirties – iš akmenimi užristo ir užantspauduoto kapo, suvyniotas drobule, su ieties perverta širdim prisikėlė Tavo Sūnus! Prisikėlė Nemirtingasis, kad apdovanotų nemirtingumu įtikėjusius Jį.

*

Jėzaus prisikėlimas – didžiausia pergalė žmonijos istorijoje ir didysis Tavo džiaugsmas: Tu vienintelė tikėjai ir laukei jo.


Į Jėzaus karalystę veda Kryžiaus kelias

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
eina aukoti Verbų sekmadienio
šv. Mišių Romos Šv. Petro aikštėje

Prasmingi Popiežiaus palinkėjimai jaunimui

Į pabaigą einantys Didžiosios savaitės liturginiai renginiai Romoje, kaip ir visame krikščioniškajame pasaulyje, prasidėjo Verbų sekmadienio celebravimu. Iškilmėse, kurioms Šv. Petro aikštėje vadovavo popiežius Benediktas XVI, dalyvavo 50 tūkstančių maldininkų minia, kurios didelę dalį sudarė jaunimas, kadangi tuo pat metu dieceziniame lygmenyje buvo minima 24-oji Pasaulinė jaunimo diena. Po šv. Mišių, tarpininkaujant Šventajam Tėvui, praėjusios pasaulinės jaunimo šventės šeimininkai iš  Sidnėjaus (Australija) perdavė Madrido jauniesiems katalikams Pasaulio jaunimo dienų kryžių ir Švč. Mergelės Marijos ikoną. Viso pasaulio jaunimas į savo sąskrydį Madride rinksis 2011 metais.


Kryžiaus kelias primena ir krikščionių kentėjimus

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
vadovauja Kryžiaus kelio procesijai
Romos Koliziejuje

Atsakinga užduotis Indijos arkivyskupui

Tarptautinės žiniasklaidos tarnybos pranešė, kad popiežius Benediktas XVI jau antrus metus iš eilės kreipiasi į Azijos Bažnyčios ganytojus, prašydamas parengti meditacijas jo vadovaujamai Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio procesijai Romos Koliziejuje. Pernai apmąstymus keturiolikai Kryžiaus kelio stočių buvo parašęs Honkongo (Kinija)  kardinolas salezietis Džozefas Dzenas, o šiemet šios garbės nusipelnė Indijos katalikų hierarchas salezietis Guvahačio (Asamo valstija) arkivyskupas Tomas Menamparampilas.


Popiežius meldžiasi už žemės drebėjimo Italijoje aukas

Apgriuvusi Collemaggio
Marijos bazilika

Pirmadienio rytą galingas žemės drebėjimas  sudrebino centrinės Italijos Abrucų regiono sostinę Akvilą ir daugelį regiono miestų ir miestelių. Negalutinais duomenimis, žuvo daugiau nei 260 žmonių, daugiau kaip 1000 gyventojų sužeista, apie 70 tūkstančių žmonių liko be pastogės. Galingas žemės drebėjimo smūgis sulygino su žeme kelis miestelius, nugriovė arba apgadino daug pastatų Akviloje ir kituose regiono miestuose. Stipriai nukentėjo Akvilos universitetas. Kai kurios nukentėjusios vietovės sunkiai pasiekiamos dėl užgriuvusių gatvių arba sugadintų kelių, todėl žuvusiųjų skaičius gali išaugti. Antradienį, praėjus maždaug 30 valandų po žemės drebėjimo, stebuklingai buvo išgelbėta 98 metų senutė – ji laukdama gelbėtojų laiką trumpino nerdama vąšeliu. Kita mergina išgelbėta po 42 valandų. Iš viso per pirmadienį ir antradienį iš po griuvėsių buvo ištraukta 150 gyvųjų. Tačiau viltys rasti daugiau išgyvenusių antradienio vakare jau blėso, o ekskavatoriai pradėjo griauti nesaugius pastatus.


Tikėjimas – brangiausias dalykas

Panevėžio vyskupo velykinis laiškas

Panevėžio vyskupas Jonas KAUNECKAS
Broniaus Vertelkos nuotrauka

Brangūs broliai ir seserys,

aleliuja, šiandien skamba kiekvienas varpas: aleliuja! Kristus prisikėlė! Šiandien plaka kiekviena širdis: Kristus prisikėlė! Šiandien visi džiaugiamės ir sveikiname vieni kitus, nes pasaulis niekada nebebus toks, kaip buvo: iš šalto žemės kapo prisikėlė meilė: meilė, kiekvieną apšviečianti, sušildanti, nešanti viltį meilė, kiekvieną paskatinanti gerumui.


Evangelijos žinia – didžiausias turtas

Vilkaviškio vyskupo velykinis sveikinimas

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila
Vido Venslovaičio nuotrauka

Skleidžiantis pavasariui, Lietuvą pasiekė didžiausia metų krikščioniška šventė – Velykos, Kristaus Prisikėlimo skelbėja. Nesirinkdama ji vienodai dosniai apdovanoja skaidria vidine šviesa ir džiaugsmu visus geros valios žmones: jaunus ir vyresnius, mokytus ir mažiau išprususius, pasiturinčius ir gyvenančius nepritekliuose. Visiems Velykos neša tą pačią prisikėlimo ir amžinybės viltį. Sveikinu visus, sulaukusius šios džiaugsmingos šventės.


Būti tikinčiu – tai patirti atgimimą

Šiaulių vyskupo velykinis sveikinimas

Linksma Diena mums nušvito, visi troškom džiaugsmo šito:

Kėlės Kristus, mirtis krito! Aleliuja, aleliuja, aleliuja!

Brangūs broliai ir seserys! Nerandu brangesnių ir kilnesnių minčių, kurios išreikštų mūsų visų didį Prisikėlimo iškilmės džiaugsmą, kaip šie Velykų giesmės žodžiai.

Įsiklausykime į juos. „Visi troškom džiaugsmo šito“.  Ar iš tiesų taip? O jei ne, tai pagalvokime, kodėl. Ar ne todėl, kad mes taip giliai pasinėrėme į kasdienybės rūpesčius, kad jau nebematome Amžinosios Saulės šviesos? Ar ne per tiršti išdidumo, savimeilės ir puikybės debesys užslinko ant mūsų sąžinių ir nebeleidžia artimo asmenyje pamatyti Kristaus? Ar ne per daug pasidarėme pikti, spręsdami įvairias problemas ir trokšdami parodyti savo teisumą, užmiršę artimo meilę ir gailestingumą?


Nenuilstančio monsinjoro veikla

Daugailių klebonas
mons. Petras Baltuška

„Pas mane rasi tik trupinių – kaip ir pas vargetą. Niekada jo terboje nebuvo duonos kepalo, vien riekutės ar trupinėliai, tačiau ir tuo galima truputį užkąsti“, – šmaikštavo Daugailių klebonas monsinjoras Petras BALTUŠKA, čia dirbantis 39-uosius metus. Šiandien spausdiname interviu su šiuo iškiliu kunigu.

A. Paulausko, laikinai ėjusio Lietuvos Prezidento pareigas, 2004 m. birželio 25-osios dekretu Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už pagalbą mūsų šaliai integruojantis į Europos Sąjungos struktūras buvote apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. Vienas kilniausių jūsų darbų – surinkta medžiaga apie Vladimiro kalėjime nukankintą Vilniaus arkivyskupą Mečislovą Reinį. Kas skatino imtis tokios užduoties?


Įšventintas kunigas

Klier. Andrius TARVIDAS

Ką tik įšventintas
kun. Viktoras Dirvonskis

Kovo 18 dieną Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedroje iškilmingų šv. Mišių metu kunigu įšventintas diakonas, Telšių vyskupijos kurijos sekretorius Viktoras Dirvonskis, kuriam šventimus suteikė Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ. Tą dieną Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko vyskupijos kunigų susirinkimas.


Pristatė  knygą ir parodą

Bronius VERTELKA

Dėmesio nestokojo savamokslė
tapytoja Irena Šaduikytė (viduryje)

Kovo 22-osios popietę Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros parapijos salėje buvo pristatyta dr. Onos Narušytės-Januševičienės knyga „Su darbu ir malda“ ir Aldonos  Šimeliūnienės bei Irenos Šaduikytės kūrybos paroda. Tai pirmasis Panevėžio vyskupijos „Caritas“ ir moterų katalikių draugijos renginys, skirtas „Caritas“ įkūrimo 20-čiui.

Su praėjusių metų pabaigoje pasirodžiusia knyga  supažindino dr. Aldona Kačerauskienė. Mintis išleisti knygą kilo s. Albinai Pajarskaitei. Ji į pagalbą pasikvietė vilnietę mokslininkę, gerai pažinojusią O. Narušytę-Januševičienę, kuri jai dėstė vokiečių kalbą.


Atleisti?

Eglė PEREDNYTĖ

Tarpusavio santykių konsultantė
iš Prancūzijos Mary Maker
Autorės nuotrauka

„Niekas mūsų taip nemoko, kaip santykiai su kitu žmogumi“, – teigė Mary Maker, tarpusavio santykių konsultantė iš Prancūzijos. Mary išsitraukusi spalvotą kaspiną pakviečia iš salės vyrą ir paduoda jam vieną kaspino galą, paskui moteriai paduoda kitą kaspino galą: „Jūs esate atsakingas tik už savąjį kaspino galą, tik už savąjį. Kiekviename santykyje su kitu esate atsakingas tik už save“.


Atvyko pas savuosius

Sekmadienį po šv. Mišių

Gavėnios rekolekcijos Gargždų parapijos bažnyčioje jaunimui ir moksleiviams kiekvienais metais vyksta penktadienio  vakare.  Šiemet kovo 27 dieną vykusioms rekolekcijoms  vadovavo kanauninkas Vygintas Gudeliūnas. Moksleivių ir jaunimo susirinko gausiai, giedojo ateitininkai.

 Penktadienį prieš Verbas prasidėjo parapijos rekolekcijos, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos Šeimos centro  reikalų vedėjas bažn. teol. lic. Andrius Vaitkevičius.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija