2009 m. birželio 26 d.
Nr. 49
(1741)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Šv. Mišios už Lietuvą ir lietuvius Anglijoje

Dr. Darius Furmonavičius

Didžiosios Britanijos Lietuvių katalikų bendrijos sekretorius

Lietuvos marijonų vadovas
kun. dr. Vytautas Brilius, MIC, (kairėje)
ir Didžiosios Britanijos Lietuvių
katalikų bendrijos pirmininkas
Steponas Vaitkevičius (dešinėje)
prie kun. dr. Stepono Matulio, MIC, kapo

Kun. dr. Vytauto Briliaus, MIC,
paskaita ir arbatėlė Lietuvių
katalikų centro sodelyje

Birželio 21 dieną Notingemo šv. Barnabo Katedroje iškilmingai paminėta Gedulo ir Vilties diena, prisiminti lietuviai tremtiniai, paminėtos šeštosios kun. dr. Stepono Matulio, MIC, mirties metinės. Dalyvavo Kolumbo riteriai iš Piterboro, vietos ir apylinkių lietuviai, Anglijos universitetų lietuviai dėstytojai ir studentai, lietuviai gydytojai.

Iškilmingas šv. Mišias už Lietuvą aukojo kun. dr. Vytautas Brilius, MIC, Lietuvos marijonų vadovas. Savo pamoksle, sakytame anglų kalba, minint Tėvo dieną JAV ir Jungtinėje Karalystėje, kun. dr. V. Brilius, MIC, pabrėžė dvasios prioritetą medžiaginių dalykų atžvilgiu, pakvietė Lietuvos tremtinių ir kankinių pavyzdžiu bet kokiomis gyvenimo sąlygomis išlaikyti dvasingumą, vienybę, viltį.

Vėliau lietuviai vyko į Vilford Hil kapinių lietuvišką kampelį, kur palaidotas kun. dr. Steponas Matulis, MIC. Prie kapo žodį tarė kun. dr. V. Brilius, MIC, ir Didžiosios Britanijos Lietuvių katalikų bendrijos pirmininkas Steponas Vaitkevičius. Kun. dr. V. Brilius džiaugėsi, kad gražiose lietuvių kapinėse prie kun. S. Matulio kapo susirinko ne tik senieji lietuviai, bet ir gražus lietuviško jaunimo būrelis.

Sugrįžę į Lietuvių katalikų centrą susirinkusieji išklausė kun. dr. V. Briliaus, MIC, paskaitos apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios persekiojimą sovietinės ir carinės priespaudos laikais. Kunigas atsakė į susirinkusiųjų klausimus, pasvarstė apie Lietuvos bažnyčios ateitį bei dvasinių vertybių aktualumą mūsų dienomis.

Nuoširdžiai dėkojame kun. dr. Vytautui Briliui, MIC, už jo ir Lietuvos marijonų nuolatinį rūpestį Jungtinės Karalystės lietuvių sielovada, jų pastoracinį darbą Lietuvių katalikų centre Notingeme ir vidurio Anglijoje – jau 44 metus. Dėkojame ir Piterboro Kolumbo riterių grupei, o ypač Steponui Vaitkevičiui, Didžiosios Britanijos Lietuvių katalikų bendrijos pirmininkui ir, žinoma, šauniosioms Notingemo šeimininkėms: Genutei Juozelskienei, dr. Rūtai Furmonavičienei ir naujajai Notingemo universiteto Lietuvių studentų asociacijos prezidentei Paulinai Marcinkevičiūtei. Taip pat didžiausia padėka Lietuvos Marijonų ir Židinio talkininkui studentui Rokui Vyšniauskui. Džiaugiamės, kad Lietuvių katalikų centras pritraukia jaunimą, universitetų studentus, dėstytojus, lietuvius gydytojus, dirbančius Anglijoje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija