2009 m. rugsėjo 23 d.
Nr. 67
(1759)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Paminėtas pirmasis partizanų suvažiavimas

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Mons. Alfonsas Svarinskas (kairėje)
pašventino paminklą

Gėlės prie paminklo partizanams

Tarp renginio dalyvių – krašto
apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė
ir Marijampolės apskrities viršininkė
Birutė Kažemėkaitė

Rugsėjo 11 dieną Juodupių kaime (Vilkaviškio r.) įvyko Edukacinis pilietinio ir tautinio ugdymo programos „Vardan Lietuvos“ renginys, skirtas 1947 m. sausio 15–16 dienomis Nadrausvės ir Juodupių kaimuose vykusiam Lietuvos partizanų apygardų vadų ir atstovų pirmam suvažiavimui atminti. Šv. Mišias Pilviškių Švenčiausios Trejybės bažnyčioje už partizanus, žuvusius kovose, lageriuose ir tremtyje, aukojo mons. Alfonsas Svarinskas, kun. Alfonsas Bulota ir klebonas kun. Algirdas Žukauskas. Sakydamas pamokslą kun. A Bulota priminė būtinybę saugoti istorinę tiesą, klausytis liudininkų, gerbti partizanų atminimą, jų priesaiką Dievui ir Tėvynei.

Nei Juodupių, nei Nadrausvės kaimai neišliko. Neišliko nė vienos trobos, kuriose prieš 62 metus posėdžiavo partizanų atstovai. Dabar ten dirbami laukai, tik horizonte matyti miškų masyvai, kadaise partizanams atstoję namus. Anot istoriko pedagogo Jono Gustaičio, suvažiavime buvo pranešta apie Juozo Markulio-Erelio išdavystę, jis buvo pašalintas iš Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio prezidiumo. Prezidiumo pirmininku išrinktas Antanas Baltūsis-Žvejys. Ginkluoto pasipriešinimo centras persikėlė į Sūduvą. Buvo nutarta sujungti visas partizanų jėgas, o pagalbos prašyti užsienio lietuvių. Tuo tikslu 1947 m. gegužę Juozas Lukša ir Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas nesėkmingai bandė patekti į Vakarus. J. Lukša sieną sėkmingai perėjo tik metų pabaigoje.

Po suvažiavimo kūrėsi naujos kuopos, vyko kariniai apmokymai, buvo vykdomos ginkluotos operacijos. Anot Ričardo Čekučio, pirmasis suvažiavimas paklojo pamatus 1949 m. vasario 10–20 dienomis Mėnaičių kaime (Radviliškio raj.) įvykusiam visos Lietuvos partizanų apygardų atstovų suvažiavimui, paskelbusiam garsiąją Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Deklaraciją.

Juodupių kaime ant supiltos kalvelės renginio dalyvių laukė pilkas Lietuvos laukų akmuo su užrašu, bylojančiu apie pirmąjį partizanų suvažiavimą (paminklo autorius Romualdas Rusteika). Paminklą atidengė LLKS dalyviai Jonas Čeponis, Jonas Matukevičius, Vytautas Pijus Raibikis, pašventino Lietuvos partizanų kapelionas mons. Alfonsas Svarinskas. Prie atidengto paminklo kalbėjo krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, Lietuvos kariuomenės sausumos vadas generolas pulkininkas Vytautas Žukas, Marijampolės apskrities viršininkė Birutė Kažemėkaitė, Seimo narys Arimantas Dumčius, dr. Povilas Jakučionis, LLKS pirmininkas dimisijos pulkininkas Jonas Čeponis, skambėjo partizanų dainos, atliekamos jungtinio politinių kalinių ir tremtinių choro (dirigentai Laima Venclovienė ir Edmundas Rėkus). Meninę programą atliko Pilviškių „Santakos“ gimnazijos, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos, Pažėrų ir Igliaukos Anzelmo Matučio pagrindinių mokyklų mokiniai, Karinis pučiamųjų orkestras, aidėjo  šlovės salvės žuvusiesiems už Lietuvos laisvę.

Renginį organizavo LPKTS Marijampolės skyrius.

Vilkaviškio rajonas
Petro MUSTEIKIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija