2009 m. lapkričio 27 d.
Nr. 84
(1776)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Migrantų
pastoracijos reikšmė

Lietuvoje paskelbta
gripo epidemija

Lenkai Lietuvoje
ar Lietuvos lenkai?

Kas blogiau –
ekonominė
ar dvasinė krizė?

Vieši pasiūlymai
istoriniam
ir socialiniam
teisingumui atkurti

Paminėjo
mirusius vyskupus

Atėjo metas
įprasminti laiką

Adventas su kryžiaus
ženklu

„Didžioji tyla“ –
vienuolyno gyvenimo
dienoraštis

Išskirtinis dėmesys kurčiųjų sielovadai

Mindaugas BUIKA

Aukodamas šv. Mišias kurtiesiems,
kunigas naudojasi gestų kalba

Skatina Bažnyčios ir visuomenės iniciatyvas

Plataus tarptautinės katalikiškos visuomenės dėmesio susilaukė Vatikane vykusi kurčiųjų sielovados konferencija, kurioje dalyvavo daugiau kaip 500 delegatų iš 65 pasaulio šalių. Popiežiškosios sveikatos apsaugos sielovados tarybos surengto susitikimo, kurio svarstymų tema buvo „Efata. Kurčias žmogus Bažnyčios gyvenime“, dalyvius lapkričio 20 dieną audiencijoje priėmė popiežius Benediktas XVI. Apie šimtas konferencijos dalyvių buvo kurti, tad Šventojo Tėvo sakyti žodžiai grupės vertėjų buvo verčiami į gestų kalbą.


Paminėtas šv. Juozapatas

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Po šv. Mišių Švč. Trejybės bažnyčioje
susirinkusius sveikina Ukrainos
ambasadorius Lietuvoje Igoris
Vasiljevičius Prokopčiukas. Iš dešinės
stovi: t. Vikentijus Pelechas OSBM
(Lvovas), t. Pavlo Jachimec OSBM
(Vilnius), t. Ivanas Majkovičius OSBM
(Lvovas), Apaštalinis vizitatorius
Graikų apeigų katalikams Baltarusijoje
archimandritas Sergijus Hajekas,
dekanas Eugenijus Usašinas (Minskas),
dekanas Aleksandras Šavcovas (Polockas),
kun. Alionidas Budrius (Kuršėnų
klebonas) ir kun. Ivanas Daukšys

Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje iškilmingai minima pirmojo Rytų (Graikų) apeigų katalikų šventojo, vieno iš Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino kūrėjų Ivano Kuncevičiaus – šv. Juozapato (1580–1623) – šventė. Ivanas Kuncevičius, gimęs Voluinės Volodymyre, 1596 metais atvyko į Vilnių mokytis pirklio amato ir 1604 metais įstojo į Švč. Trejybės vienuolyną Vilniuje (jame buvo vienas nusenęs vienuolis), pasirinkdamas vienuolinį Juozapato vardą. Juozapato įtakingi pamokslai ir sielovadinė veikla greit tapo plačiai žinoma. 1609 metais karalius Zigmantas III Vaza karališkuoju ediktu perdavė Graikų apeigų katalikams Švč. Trejybės bažnyčią ir vienuolyną, kuriuos jie jau buvo atnaujinę (bažnyčioje įrengę septynis altorius). 1614  metais  Juozapatas buvo išrinktas Vilniaus bazilijonų vienuolyno archimandritu (tuo metu vienuolyne jau gyveno apie 60 vienuolių). 1617 metais Juozapatas Kuncevičius ir Veljaminas Rutskis Rutos dvare prie Naugarduko sukvietė bazilijonų vienuolynų kapitulą, kuri, sujungusi penkis bazilijonų vienuolynus (Vilniaus, Biteno, Žirovicų, Minsko ir Naugarduko), įkūrė Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną su centru Vilniuje. Tais pačiais metais Juozapatas išrenkamas Polocko arkivyskupu ir, Vilniuje išgyvenęs 21 metus (1596–1617), išvyko į Polocką. 1623 m. lapkričio 12 dieną vizitacijos Vitebske metu Juozapatas buvo nužudytas prieš bažnyčios vienybę kovojusių priešų. 1643 metais Juozapatas paskelbiamas Palaimintuoju (Popiežius Urbonas VIII), o 1867 metais popiežius Pijus IX Juozapatą paskelbė šventuoju. 1949 metais šv. Juozapato palaikai iš Vienos pervežami į Romą ir perlaidojami Šventojo Petro Bazilikoje, dešinėje navoje, Šv. Bazilijaus Didžiojo altoriuje. Tai vienintelis asmuo – šventasis, ne vyskupas, palaidotas Bazilikoje.


Kunigui svarbiausia – tikėjimas Dievu ir žmonėmis

Girkalnio klebonas ir Raseinių
dekanas kun. Juozas Kaknevičius

Pastatė bažnyčią, gerai sutaria su parapijiečiais ir nemėgsta tuščiažodžiauti – toks yra Girkalnio klebonas ir Raseinių dekanato dekanas kun. Juozas KAKNEVIČIUS. Su dekanu kalbasi „XXI amžiaus“ korespondentas Bronius VERTELKA.

 

Gerbiamas dekane, papasakokite apie savo šeimą ir ištakas, kelią į kunigystę.


Išskirtinė turiniu ir tema paroda

Bronius VERTELKA

Lenkų instituto Vilniuje atstovas
Andrius Kerulis bibliotekai
padovanojo knygų

Lapkričio 24-ąją Panevėžio miesto Savivaldybės viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda „Jonas Paulius II“, skirta Popiežiaus apsilankymui Lietuvoje. Parodą pristatė Lenkų instituto Vilniuje projektų koordinatorius Andrius Kerulis.

Parodoje atsispindi Popiežiaus gyvenimas, jo pamokslai ir mintys, kelionės. Joje eksponuojami ir Lenkijos pašto ženklai, skirti Šventajam Tėvui.


Šventoji Žemė, kryžiai ir muzika

Benjaminas ŽULYS

Savo fotografijas pristatė
Antanas Stanevičius
Žydrūno BIRBILO nuotraukos

Kauno Šventosios Trejybės bažnyčioje atidaryta klaipėdiečio fotomenininko, žurnalisto ir knygų leidėjo Antano Stanevičiaus fotografijų paroda „Šventoji žemė. Tu esi čia“, kurioje demonstruojami ir kryždirbio Jono Ramūno Laukaičio mediniai kryželiai.

Parodos atidaryme kalbėjęs Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas pabrėžė, kad abi šios parodos savo dvasingumu puikiai dera po bažnyčios stogu.


Mažesnieji broliai Lietuvoje

Aldona KAČERAUSKIENĖ

Šv. Klara. XVII a. Indaujos durys
iš Vilniaus pranciškonų konventualų
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčios. Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia

Spalio pradžioje Lietuvos nacionaliniame muziejuje buvo paminėtas Pranciškonų ordino įkūrimo 800 metų jubiliejus (1209–2009), vyko mokslinė konferencija, kurioje pranešimus skaitė br. dr. Marek Adam Dettlaff OFM Conv., Vilniaus universiteto dėstytojai – dr. Liudas Jovaiša, dr. Irena Vaišvilaitė, prof. Tomas Sodeika, dr. Rūta Janonienė (Vilniaus dailės akademija) ir kiti. Buvo atidaryta paroda „Mažesnieji broliai Lietuvoje“.


Po 40 metų

Sumos šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą
sakė kan. Deimantas Brogys (centre),
koncelebruoja (iš kairės) kunigai:
Vaclovas Stakėnas, Vytautas Užkuraitis,
mons. Lionginas Vaičiulionis
ir Žydrūnas Burnys
Jono IVAŠKEVIČIAUS nuotrauka

Džiaugsmo ir skausmo vedini

Lapkričio 14 dieną, kaip ir kasmet, Suodžių kaime susirinko būrys tikinčiųjų. Prieš 40 metų šio kaimo gyventojai, tuometinio Keturnaujienos kolūkio melžėjai Anelei Matijošaitienei pasirodė Jėzus Kristus ir Marija. Įvairių katalikiškų švenčių metu, o ypač lapkričio 14 dieną, į Vilkaviškio vyskupijos Šakių dekanato Kudirkos Naumiesčio parapijos Suodžių kaimo koplyčią suvažiuoja piligrimai iš įvairių Lietuvos vietovių, o kartais net ir iš užsienio. Pasisemti dvasinės ramybės ir stiprybės žmonės atvyksta ir džiaugsmo, ir skausmo vedini. „Duok Dieve, kad Aukščiausiojo garbei pašvęstose vietose kiekvienas surastume gyvenimo ir sielos ramybę“, – sakė Kudirkos Naumiesčio parapijos klebonas, Šakių dekanas kan. Donatas Jasulaitis.


Iškilų ganytoją prisimenant

Žemaičių vyskupo Mečislovo Paliulionio 175-osioms gimimo metinėms

Žemaičių vyskupas
Mečislovas Paliulionis

1843 m. lapkričio 19 dieną Smilgiuose (Panevėžio rajonas) Paliulionių šeimoje gimė kūdikis, kuris tą patį vakarą buvo pakrikštytas Mečislovu Leonardu. 1843–1852 metais berniukas mokėsi Panevėžio bajorų mokykloje (mokyklos pastatas – Klaipėdos g. 3 – yra išlikęs). Į mokyklą buvo priimami tik bajorų kilmės vaikai, bet įvairiais keliais čia patekdavo ir valstiečių vaikų.


Ekonomikos atsigavimas – realus ar menamas?

Praėjusią savaitę interviu Lietuvos radijui  premjeras Andrius Kubilius žadėjo, kad Lietuvos ekonomika atsigaus 2011–2012 metais, t. y. kadencijos pabaigoje. Vyriausybės vadovas sakė: „Šie metai prabėgo tikrai labai intensyviai, kiti metai bus irgi pakankamai sudėtingi. Iš tokios krizės išeinama ne taip lengvai. Bet aš aiškiai matau perspektyvą, kad 2011–2012 metai galėtų būti Lietuvos ekonomikos atsigavimo metai“. Premjeras įprastu stiliumi kalbėjo ne apie savo klaidas, ne apie kitus „diržų veržimosi“ etapus, bet apie kažkokį „sustiprėjimą“: „Tuo būdu iš šitos krizės galime išeiti ne tik nesusilpnėję, bet ir sustiprėję“. Sakydamas, kad „greito palengvėjimo tikėtis nereikia“, jis išreiškė savo nepasitenkinimą pernelyg aktyvia kritika: „Ar negalėtume pasidžiaugti tuo, kad mūsų pramonės produkcijos tendencijos buvo geresnės nei Vokietijos, kad per šiuos metus sutarčių dėl Europos Sąjungos lėšų panaudojimo buvo pasirašyta už 10 mlrd. litų?“


Laisvės metraščiai

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Traukomas Panevėžio valdžią apraizgęs korupcijos voratinklis. Lapkričio 18 dieną STT agentai sulaikė Panevėžio savivaldybės administracijos direktorių Stasį Karčinską. Jis įtariamas kyšininkavimu ir dokumentų klastojimu. Dar spalio pradžioje dėl kaltinimų tokia veikla buvo suimtas ir įtakingas savivaldybės pareigūnas M. Buzys, o lapkričio 10 dieną – Panevėžio vicemeras K. Vainauskas. Stebina korumpuotų veikėjų įžūlumas. Tuo metu, kai daugelis dirbančiųjų ir pensininkų vos išgyvena, šie pelnosi iš aferų gaudami didžiules sumas, statosi prabangius namus, važinėja bangiausiais automobiliais. 2008 metų birželį atėję į valdžią naujieji Panevėžio vadovai pirmiausia ėmėsi didinti savivaldybės darbuotojų skaičių. O šį rudenį priimti sprendimai dėl Baltoskandijos akademijos naikinimo ir Dailės bei Fotomeno galerijų jungimo nustebino tiek miestiečius, tiek kultūros vertybes ginančius vietos politikus.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija