2009 m. gruodžio 4 d.
Nr. 86
(1778)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Rinkosi Marijos legionieriai

Laima Macytė

Radviliškio Marijos legiono
Nuliūdusiųjų paguodos prezidiumo
narės Žemaičių Kalvarijoje 2006 metais

Tarptautinė katalikų draugija Marijos legionas įkurta 1921 metais Dubline. 1992 metų rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais Marijos Smilgaitės, Čikagos miesto Sevioto Marijos legiono prezidentės, žvalgomasis vizitas laikomas šios katalikų draugijos Lietuvoje kūrimosi pradžia. Pirmasis Marijos legiono prezidiumas buvo įkurtas 1992 metais Kretingoje, o 1996-aisiais Marijampolėje įsteigta pirmoji kurija.

Radviliškyje Marijos legiono Nuliūdusiųjų paguodos prezidiumas įkurtas 1997 m. lapkričio 23 dieną. Vietos kunigų vadovaujami Marijos legiono nariai, kurių šūkis „Per Mariją – prie Jėzaus“, padeda žmonėms giliau pažinti tikėjimo mokslą ir tapti geresniais katalikais, skatina nuoširdų pamaldumą Švč. Dievo Motinai, ragina uoliai kalbėti Rožinio maldą. Pirmasis Radviliškio Marijos legiono Nuliūdusiųjų paguodos prezidiumo dvasios vadas buvo kun. Edvardas Zeidotas, pavaduotoja sesuo Augustina CCA (Danutė Antanaitytė), o pirmininku paskirtas Vidas Labanauskas (1997–1999 m.).

Pirmieji Marijos legiono kūrimosi Radviliškio Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijoje metai buvo aktyvių narių ir maldos talkininkų telkimo ir būrimo metai. Pagrindinis šios gausios religinės bendruomenės parapijoje bruožas – uolumas, krikščioniškų vertybių liudijimas savo gyvenimu ir nuoširdus pamaldumas Švč. Dievo Motinai. Bažnyčioje kasdien kalbama Rožinio malda, meldžiamasi įvairiomis intencijomis. Aktyvieji Nuliūdusiųjų paguodos prezidiumo nariai lanko šeimas, vienišus, ligonius (namuose ir ligoninėse), organizuoja išvykas į „Gyvųjų akmenų“ atsinaujinimo dienų renginius. Tikru darbų karštymečiu laikomi Parapijos bendruomenės telkimo metai, kai buvo pakviesti ir įrašyti 9485 parapijiečiai. O štai ataskaitoje rašoma: „Per šešerius metus <...> Radviliškio ligoninėje aplankyti 952 ligoniai, 563 ligoniai aplankyti namuose. <...> 42 ligoniams padėta priimti šv. Sakramentus“. Dalyvauta visose programos „Atgaivink“ pakopose. Be uoliųjų maldos platintojų entuziazmo neįsivaizduojamos parapijos tikinčiųjų kelionės į Šiluvos, Žemaičių Kalvarijos, Kryžių kalno, Aušros Vartų atlaidus. Marijos legiono narės dalyvauja Padėkos piligriminėje kelionėje iš Tytuvėnų į Šiluvą, Vilniaus Kalvarijų šventime. Kartu su visais parapijiečiais dalyvauta Lietuvos II Eucharistiniame kongrese 2000 m. birželio mėnesį. Dvasios vadai pirmąjį Marijos legiono gyvavimo dešimtmetį buvo tuo metu tikintiesiems patarnavę klebonai kun. Remigijus Čekavičius, kun. Kęstutis Daknevičius, kun. Antanas Jokubauskas, kun. Gintaras Antanas Jonikas, o Nuliūdusiųjų paguodos prezidiumui 1999–2005 metais vadovavo Elena Butvilienė.

Nuo 2005 m. birželio mėnesio Nuliūdusiųjų paguodos prezidiumo pirmininkės pareigos patikėtos uoliai ir entuziastingai Marijos legiono narei Janinai Savickienei. Per palyginti neilgą laikotarpį suburta 400 maldos talkininkų. Ligoninėje ir namuose toliau lankomi ligoniai – jų aplankyta per 450. Pas sunkiai sergančius pakviestas kunigas, kad suteiktų šv. Sakramentus. Legionierės uoliai dalyvauja parapijos organizuojamuose renginiuose, Švč. Sakramento adoracijoje, procesijose.

Antrasis Marijos legiono Nuliūdusiųjų paguodos prezidiumo gyvavimo dešimtmetis pasižymi šios katalikiškos draugijos plitimu ir veikla kitose regiono parapijose. Iki 2007 m. gruodžio mėnesio Marijos legiono veiklai vadovavo Telšių vyskupijos kurijos dvasios vadas. Šių metų gruodyje bus metai, kai Marijos legiono Nekalto Prasidėjimo kurija įsteigta Šiaulių vyskupijoje. Šiaulių vyskupijoje įsikūrė septyni Marijos legiono prezidiumai: Paslaptingosios rožės (Baisogala), Ligonių sveikatos (Šeduva), Aušros žvaigždės (Šiauliai, Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo parapija), Karalienės šeimos (Kelmė) ir kiti. Marijos legiono Kurijos dvasios vadu paskirtas kun. Feliksas Baliūnas. Parapijų prezidiumuose vyksta narių susirinkimai, legionierės aktyviai dalyvauja parapijose organizuojamose talkose. Nuliūdusiųjų paguodos prezidiumo narės turi didelę katalikiškos veiklos patirtį, todėl Janina Savickienė paskirta Šiaulių vyskupijos Nekalto prasidėjimo kurijos pirmininke, o Stanislava Baginienė – vicepirmininke.

Gražu, kai Dievo garbei dirbama su meile ir iš širdies. Pastangų vaisiais džiaugiasi tie, su kuriais Marijos legiono narės susitinka, nešdamos sutiktiesiems džiaugsmą, dvasinę ramybę ir paguodą.

Lapkričio 7 dieną Radviliškyje vyko Marijos legiono Šiaulių vyskupijos Nekalto Prasidėjimo kurijos narių susirinkimas. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupijos Marijos legiono dvasios vadas kun. Feliksas Baliūnas, Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios altaristas kun. Pranciškus Venckus ir Radviliškio dekanato dekanas, Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas kun. Gintas Sakavičius.

Radviliškis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija