2009 m. gruodžio 16 d.
Nr. 89
(1781)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Tarptautinė konferencija, skirta žurnalui „Soter“

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Prie Tomo Akviniečio paveikslo
iš kairės stovi: prel. prof.
dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS,
dr. Aldona Vasiliauskienė, kan. prof.
dr. Marekas Chmelevskis, prof.
dr. Dalia Marija Stančienė,
kun. prof. dr. Romualdas Dulskis,
prof. habil. dr. Irena Regina
Merkienė, kun. dr. Andrius Priedė,
prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas,
dr. Vilija Karaliūnaitė, prof.
dr. Juozas Žilionis

Gruodžio 4 dieną Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „XX a. – XXI a. pradžios Lietuvos religijos mokslų periodika“, skirta mokslinio žurnalo „Soter“ atkūrimo dešimtmečiui ir Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Žurnalas „Soter“ prof. Prano Dovydaičio iniciatyva buvo pradėtas leisti nuo 1924 metų, jo leidybą 1940 metais nutraukė sovietinė okupacija.


Mokslinė konferencija  Evangelijos žinios tūkstantmečiui

Arūnas Kalpakovas

Spalio 24 dieną Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje surengta mokslinė konferencija „Padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“, skirta Lietuvos vyskupų paskelbtiems Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metams paminėti.

Pirmąją konferencijos dalį moderavo seminarijos dvasios tėvas kun. Rimgaudas Šiūlys. Doc. dr. Artūras Grickevičius (Vilniaus pedagoginis universitetas) pranešime „Krikščionių istorinės sąmonės paradigmos“ iškėlė vietinės ir visuotinės Bažnyčios istorijos išmanymo svarbą – gilinimasis į ją padeda sklaidyti nepagrįstus ir vienpusiškus istorinius teiginius. Dr. Darius Baronas (Lietuvos istorijos institutas) pranešime „Krikščionių ir pagonių kaimynystė Baltijos regione X-XI a.“ atskleidė, kokie sunkūs uždaviniai buvo iškilę ano meto krikščionybei, kaip atkakliai šalys likdavo pagoniškomis. Dr. Mindaugas Paknys (Kultūros, filosofijos ir meno institutas) kalbėjo apie Pažaislio freskose pavaizduotą šv. Brunono misiją į pagonių kraštą. Prelegentas teigimu, ne viskas, kas nutapyta freskose, yra paremta istoriniais faktais. Evangelikų liuteronų atstovas kun. dr. Darius Petkūnas (Klaipėdos universitetas) pranešime „Ekumeniniai santykiai tarp Lietuvos Romos Katalikų, Stačiatikių ir Liuteronų Bažnyčių sovietmetyje“ iškėlė mintį, kad kaip tik sovietų sistemos stipri išorinė prievarta lėmė, jog bažnyčios linko į ekumenizmą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija