2010 m. sausio 13 d.
Nr. 3
(1788)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Viešpaties Apsireiškimas

Mindaugas BUIKA

Trys išminčiai pagarbina Betliejuje
gimusį Išganytoją (Džoto freska)

Popiežius Benediktas XVI meldžiasi
per Trijų Karalių šv. Mišias

Tarp į Šv. Petro aikštę susirinkusių
maldininkų buvo apsirengusių
„trijų karalių“ rūbais

Evangelinės išminties pavyzdys

Per praėjėjusį kalėdinį laikotarpį popiežius Benediktas XVI dar kartą pabrėžė tikėjimo ir mokslo, išminties ir apsireiškimo darnos svarbą krikščionio gyvenime. Apie tai jis kalbėjo liturginėje Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmėje po pamaldų susitikęs su gausiais piligrimais, susirinkusiais į Vatikano Šv. Petro aikštę. „Šiandien mes celebruojame didžiąją Epifanijos šventę, Viešpaties Apsireiškimo visoms tautoms slėpinį, kurias atstovauja išminčiai (Trys Karaliai), atvykę iš Rytų pagarbinti žydų Karalių“, – kalbėjo sausio 6 dieną maldininkams Šventasis Tėvas, nurodydamas į Šv. Mato evangelijos pasakojimą.

Evangelistas aprašydamas įvykį pabrėžia,  kad išminčiai, sekdami žvaigždę, atvyko į Jeruzalę, nes tą astronominį reiškinį interpretavo kaip pranašystės apie Mesijo gimimą išsipildymą. Tačiau Jeruzalėje jiems prireikė kunigų ir raštų aiškintojų pagalbos, kad nurodytų tikslią gimimo vietą – Betliejus, Dovydo miestas. Taigi, evangeliniai išminčiai, kurie mums parodomi, kaip „tikrieji tiesos ieškotojai“, nors ir būdami mokslo vyrai, gerai žinodami tautų istoriją bei astronomiją, taip pat lieka atviri ir dieviškajam apreiškimui, aiškino popiežius Benediktas XVI.

Būti Dievo tiesos ieškotojais

Išminčiai nesigėdino prašyti tuometinių žydų dvasinių vadovų paaiškinimo, nors galėjo viską bandyti daryti patys, pasiremdami tik savo turimomis mokslo žiniomis. Anot Šventojo Tėvo, tai gera pamoka dabartiniam mentalitetui, kuris stengiasi „neužteršti“ grynojo mokslo Dievo Žodžio mokymu, bet galiausiai pasimeta dažnai nerasdamas išeities sudėtingose problemose. Išminčiai, klausydami ir priimdami Šventojo Rašto pranašystes ir tuo patvirtindami žmogiškojo ieškojimo ir dieviškosios Tiesos darną, galiausiai atranda kelią į Betliejų ir savo širdį užpildo tikruoju pažinimo džiaugsmu.

Kaip teigia Evangelija, pasiekę savo kelionės tikslą išminčiai „pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino“ (Mt 2, 11). Tai tikroji tiesos pažinimo kulminacija, pabrėžiant, kad Viešpaties Apsireiškimo niekas negali sumenkinti: nei skurdi aplinka, nei ėdžios, nei apie Kūdikį susibūrę vargšai piemenys. O juk garsieji ir turtingi išminčiai, ką tik atvykę iš Jeruzalės karaliaus rūmų, galėjo nusivilti savuoju radiniu ar net pasipiktinti. „Bet sutiktoji Tiesa juos pačius pakeitė: jie atrado naująjį Dievo veidą, naująjį karališkumą, kuris yra meilė“, – sakė Popiežius.

Šį pasikeitimą, kaip tikėjimo ir proto vienybės raišką, patvirtina ir tolesnis Evangelijos  pasakojimas. Nurodoma, kad apdovanoję Kūdikį brangiomis dovanomis Išminčiai, „sapne įspėti nebegrįžti pas (žemiškąjį valdovą) Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą“ (Mt 2, 12). O juk būtų buvę visiškai natūralu, kad išminčiai  būtų sugrįžę į Jeruzalę ir iškilmingai paskelbę apie savo atradimą ir netgi susilaukę garbės (tuo sukeldami gimusiam Jėzui mirtiną pavojų). Tačiau šie protingi vyrai pasirinko dieviškąjį Kūdikį savo tikruoju Valdovu ir nusprendė tyloje jį apsaugoti. Baigdamas katechetinį pokalbį Šventasis Tėvas meldė Švč. Mergelės Marijos, sektino išminties pavyzdžio, užtarimo, kad visi galėtų būti „tikrieji Dievo tiesos ieškotojai, gebantys visada gyventi esminėje dosnoje, kuri egzistuoja tarp tikėjimo ir proto, tarp mokslo ir apreiškimo“.

Popiežiaus renginių dalyviai

Kaip pranešė Popiežiaus namų prefektūra, Benedikto XVI sekmadienio vidudienio „Viešpaties angelo“ maldos proga vyksta katechetiniai pokalbiai, trečiadienių bendrosios audiencijos bei jo vadovaujamos liturginės pamaldos ir toliau susilaukia plataus tikinčiųjų dėmesio ir gausaus dalyvavimo. 2009 metais visuose Vatikane vykusiuose renginiuose dalyvavo 2,24 milijardo žmonių. Palyginimui galima nurodyti, kad 2008 metais dalyvavimo 2,21 mln., 2007 metais – 2,8 mln. piligrimų, o 2006 metais – 3,2 mln.

Pagal 2009 metų apytikslę statistiką 538 tūkstančiai žmonių dalyvavo 44-iose savaitinėse bendrosiose audiencijose, 116 tūkstančių – specialiose audiencijose, skirtose atskiroms maldininkų grupėms, 470 tūkstančių žmonių meldėsi Šventojo Tėvo vadovautose šv. Mišiose ir kitose liturginėse apeigose. Didžiausias skaičius piligrimų – 1,12 milijono – pernai rinkosi į sekmadienių susitikimus su popiežiumi Benediktu XVI Vatikano aikštėje. Kai vasaros laikotarpiu Šventasis Tėvas reziduoja užmiesčio viloje Kastelgandolfe, tikintieji renkasi šių namų kieme ir taip pat yra įtraukiami į dalyvių statistiką. Tačiau į Popiežiaus namų statistiką neįtraukiami tie tūkstančiai žmonių, kurie dalyvauja renginiuose už Vatikano teritorijos ribų. Pavyzdžiui, Šventajam Tėvui lankantis Romos parapijose, kituose Italijos miestuose bei užsienio kelionėse (pernai jos vyko į Afrikos šalis Angolą ir Kamerūną, taip pat į Šventąją Žemę ir Čekiją), jį miestų aikštėse ir šventovėse taip pat pasitinka gausybė piligrimų.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija