2010 m. vasario 19 d.
Nr. 14
(1799)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Nuolatinė adoracija

Brolis Jonas Emanuelis
kalbėjo apie tai, kaip reikia
melstis adoracijos metu

Šiauliai. Sausio 9–10 dienomis Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje svečiavosi brolis Jonas Emanuelis iš Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno. Brolis atvyko pasidalyti žiniomis bei patirtimi apie Švenčiausiojo Sakramento adoraciją, adoracijos organizavimą, nuolatinės adoracijos reikšmę asmeniui, parapijai, Bažnyčiai.

Susitikimas vyko naujojoje Šiaulių bažnyčioje, konsekruotoje praeitų metų gruodžio pradžioje. Tą įsimintiną dieną Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pakonsekruotą Ostiją įdėjo į monstranciją, kurią visų Lietuvos vyskupų bei apaštalinio nuncijaus Luidžio Bonacio akivaizdoje nunešė į adoracijos koplyčią. Konsekracijos dieną prasidėjusi Švenčiausiojo Sakramento adoracija yra nuolatinė, t. y. niekada nesibaigia. Svečias iš Vilniaus pasidalyti patirtimi bei pravesti adoraciją atvyko kaip tik pasibaigus pirmajam Švč. Sakramento adoracijos naujojoje koplyčioje mėnesiui. Pirmasis susitikimas su Šv. Jono kongregacijos broliu Jonu Emanueliu sausio 9 dieną buvo planuotas koplyčioje, tačiau dėl žmonių gausos vyko bažnyčioje.


Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Prisiminė kunigą, publicistą, salezietį

Prie kun. Prano Gavėno kapo
(iš kairės): Kristina Bondareva,
dekanas g. kanauninkas Arūnas
Užupis, kunigai saleziečiai
Petras Dumbliauskas ir Dovydas
Perego, br. Emanuelis,
dr. Aldona Vasiliauskienė,
Alfonsas Vitkauskas

Alytus. Minint kunigo Prano Gavėno SDB 10-ąsias mirties metines vasario 6 dieną pagerbti šį iškilų kunigą salezietį susirinko jo giminės, artimieji, bendraminčiai, tikintieji. Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios šventoriuje prie kun. P. Gavėno kapo Alytaus dekanas, Šv. Angelų Sargų bažnyčios klebonas, g. kanauninkas Arūnas Užupis vadovavo maldai, buvo padėta gėlių, o vidudienį Šv. Angelų Sargų bažnyčioje aukotos šv. Mišios. Koncelebracijoje dalyvavo devyni kunigai. Turiningą pamokslą pasakė kunigas salezietis Petras Dumbliauskas, papasakojęs apie kunigo tarnavimą Dievui ir žmonėms, jo pastangas padėti vargšams, užjausti ligonius, nuskriaustuosius. Kun. P. Gavėnas mokėjo rasti kelią į paprasto žmogaus širdį, užtekdavo jam pažvelgti į žmogaus akis, pabendrauti ir rasdavo būdą, kaip žmogui grąžinti pasitikėjimą savimi, ateitimi, Dievo meile. Salezietis turėjo didelį autoritetą – jį ir po dešimties metų alytiškiai gerai atsimena.


Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Paminėjo buvusį kleboną

Malda prie kun. Jono Paliūko MIC kapo

TVERAI. Vasario 9-ąją čia paminėtos garbaus kunigo Jono Paliūko MIC 20-osios mirties metinės. Šv. Mišių aukai Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje vadovavo Gargždų dekanas klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas, meldėsi kunigai Stanislovas Anužis, Antanas Pryšmantas, Mindaugas Šlaustas, Kęstutis Vainorius, Gediminas Jazbutis, Darius Povilaitis ir Saulius Stumbra.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija