2010 m. vasario 19 d.
Nr. 14
(1799)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Pasaulinės ligonių dienos minėjimas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
prie Lurdo Dievo Motinos statulos

Pasaulinės ligonių dienos procesijos
dalyviai prie Lurdo regėtojos
šv. Bernadetos relikvijų

Sveikatos apsaugos sielovados jubiliejus

Pasaulinė ligonių diena šiemet Romoje buvo celebruota neįprastai iškilmingai, nes kartu paminėta ir Popiežiškosios sveikatos apsaugos sielovados tarybos įsteigimo 25-erių metų sukaktis. Buvo akcentuotos šio sprendimo ištakos: medicinos sielovadą Katalikų Bažnyčioje kuruojanti Šventojo Sosto dikasterija buvo įkurta praėjus lygiai vieneriems metams po 1984-ųjų vasario 11 dieną Dievo tarno Jono Pauliaus II paskelbto apaštalinio laiško „Salvifici Doloris“, skirto žmogaus kančios krikščioniškosios prasmės aptarimui. Jubiliejaus iškilmingumą dar labiau sustiprino šiam minėjimui į Romą iš Lurdo Dievo Motinos šventovės atgabentos regėtojos šv. Bernadetos relikvijos ir ta proga surengtos ligonių ir slaugytojų procesijos.

Vasario 11 dieną relikvijų urna su Lurdo Švč. Mergelės Marijos statula buvo padėtos prie Šv. Petro bazilikos centre esančio Išpažinimo altoriaus. Čia popiežius Benediktas XVI vadovavo šv. Mišių aukai. Homilijoje priminęs Naujajame Testamente pateiktą Jėzaus veiklos aprašymą, kuriame pabrėžiamas ne tik mokymo skelbimas, bet ir ligonių gydymas, Šventasis Tėvas pabrėžė, kad ši užduotis skirta ir Bažnyčiai. Erdvėje ir laike įgyvendindama Kristaus patikėtą misiją, Bažnyčia užsiima evangelizacija ir kūno bei sielos ligonių globa. „Iš tikrųjų, Dievas nori išgydyti visą žmogų ir Evangelijoje nurodomas kūno išgydymas yra gilesnio atstatymo – nuodėmių atleidimo ženklas“, – aiškino Popiežius. Todėl nėra ko stebėtis, kad ir Švč. Mergelė Marija, „pirmoji ir tobula savo Sūnaus mokinė“, rodo ypatingą artumą kenčiantiems, todėl Bažnyčioje gerbiama, kaip „salus infirmorum“ (lot. „ligonių sveikata“). Tūkstančiai piligrimų lanko didžiąsias Dievo Motinos šventoves, rasdami jose sustiprinimą savo kūnui ir sielai ir neatsitiktinai būtent Lurdo Švč. Mergelės Marijos liturginė šventė paskelbta Pasauline ligonių diena. Benediktas XVI taip pat atkreipė dėmesį į Evangelijos pasakojimą, kaip Marija aplanko kūdikio besilaukiančią giminaitę Elžbietą ir ją globoja. Kaip tik čia galima įžvelgti bekompromisinį Bažnyčios gyvybės gynimą nuo pat prasidėjimo.

Kreipdamasis į pamaldų dalyvius Šventasis Tėvas pabrėžė, kad būtent tokio Bažnyčios rūpinimosi gyvybe ir ligoniais bei aptarnaujančiais žmonėmis išraiška ir buvo prieš ketvirtį amžiaus priimtas sprendimas įkurti Popiežiškąją sveikatos apsaugos sielovados tarybą. Jis su padėka prisiminė pirmąjį šios Šventojo Sosto institucijos, prižiūrinčios beveik 120 tūkstančių katalikiškų medicinos centrų visame pasaulyje, vadovą, dabar jau 94 metų sulaukusį italą kardinolą Fiorezą Andželinį. Homilijoje paminėtas ir kitas šios Popiežiškosios tarybos pirmininkas meksikietis kardinolas Chavjeras Losanas Baraganas, kuris dabar pats sunkiai serga. Popiežius palinkėjo sėkmės ir naujajam dikasterijos vadovui lenkui arkivyskupui Zygmuntui Zimovskiui bei visiems jos bendradarbiams.

Pasveikinęs pacientais bei jų piligrimystėmis besirūpinančias asociacijas ir organizacijas, Šventasis Tėvas su didele meile kreipėsi į ligonius. Daugybė jų tą dieną su savo globėjais buvo susirinkę ne tik į Šv. Petro baziliką, bet ir į Lurdo, Fatimos, Čenstakovos bei kitas Dievo Motinos šventoves bei savo parapijų bažnyčias, dalyvavo Pasaulinės ligonių dienos pamaldose ligoninių koplyčiose ar sekė jas komunikacijų priemonėse. „Ačiū visiems už dalyvavimą, ypač už jūsų maldas, taip praturtintas kančias aukojimu, – sakė ligoniams popiežius Benediktas XVI. – Tegul Viešpats Dievas nuolat prižiūri šiuos savo vaikus, kiekvienam suteikdamas pagalbą ir paguodą“.

Kūno ir sielos išgydymas – džiaugsmas dangui ir žemei

Kančios nuolankų prisiėmimą ir laisvą bei nuoširdų aukojimą už kitų gerovę Šventasis Tėvas pavadino ligonių daromu meilės stebuklu. Tokiu pat stebuklu reikėtų laikyti ir Dievo malonės sklaidą daugelyje asmenų, kurie savo laiką ir energiją skiria padėdami kenčiantiems. Bažnyčia supranta, kad jos bendruomenėje ligoniai ir kenčiantieji yra ne tik dėmesio ir globos priėmėjai, bet, pirmiausia, tikėjimo ir vilties piligrimystės skatintojai. Tuo būdu jie liudija velykinį džiaugsmą, kuris ateina iš Kristaus kryžiaus ir prisikėlimo, nes su šia Žinia, kaip mokė apaštalas šv. Paulius (plg. 1 Kor 7, 29–31), reikia sieti visą savo egzistenciją.

Popiežius Benediktas XVI pabrėžė, kad ligonių ir jų sielovados reikšmę Bažnyčioje labai gerai parodo šv. Mišių liturgijoje perskaityta ištrauka iš Šv. Jokūbo laiško paraginimo: „Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5, 14–15). Kaip tik čia atsiskleidžia tolesnis Kristaus veikimas Bažnyčioje per šventimus gavusius asmenis , kurie Viešpaties vardu suteikia ligoniui sakramentinius patarnavimus, taip pat patvirtinama tikėjimu grindžiamos maldos galia paciento išgelbėjimui amžinybėje.

(Praėjusiose Pasaulinės ligonių dienos iškilmėse Romoje dalyvavęs Lurdo vyskupas Žakas Perjė priminė, kad 2008 metų rugsėjį popiežius Benediktas XVI lankėsi šioje didžiausioje Prancūzijos ir visos Europos Dievo Motinos šventovėje. Tuomet Šventasis Tėvas suteikė ligonio sakramentus dvylikai įvairaus amžiaus kančios ištiktų sunkios būklės pacientų. Tokiu būdu „Benediktas XVI lieka istorijoje kaip vienintelis Popiežius, kuris viešai (šventuoju aliejumi) patepė ligonius“, – sakė Lurdo vyskupas. (Popiežius Jonas Paulius II lankėsi Lurdo Dievo Motinos šventovėje 1983 ir 2004 metais.)

Baigdamas homiliją Šventasis Tėvas pakvietė šiemet celebruojamais Kunigų metais ypač sustiprinti abipusį ligonių  ir sielovadininkų ryšį. Abi šios grupės turi svarbų uždavinį Bažnyčioje prisikėlusio Kristaus ir jo Dvasios veikimo patvirtinimui. „Ligonių pastoracinės globos vertė iš tikrųjų yra neįkainojama, kadangi ji neša didžiulį gėrį pirmiausia ne tik sergančiam asmeniui, bet ir pačiam kunigui. Taip pat artimiesiems, bičiuliams, bendruomenei, o paslėptais ir nežinomais būdais visai Bažnyčiai ir pasauliui“, – aiškino popiežius Benediktas XVI. Jis dar kartą nurodė, kad Dievo Žodis, kalbėdamas apie ligonio pagydymą, šiame supratime neatskiria jo kūno ir sielos. Tokiu būdu ligonio išgelbėjimas „Kristaus malda per Bažnyčią yra džiaugsmas dangui ir žemei, pirmasis amžinojo gyvenimo vaisius“. Ši sielovada yra ne žmogiškosios kančios neigimas, bet jos tikrasis įprasminimas, kadangi kenčiantis Kristus moko daryti gera kiekvieną kenčiantįjį.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija