2010 m. vasario 19 d.
Nr. 14
(1799)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Sportas Bažnyčios tarnystės akiratyje

Sveikinimai ir linkėjimai Vankuverio olimpiados dalyviams ir organizatoriams

Mindaugas BUIKA

Austrijos rogučių sporto
arstovė Nina Raitmajer
džiaugiasi olimpiniu apdovanojimu

Biatlono trasoje AP nuotraukos

Vankuverio žiemos olimpinės žaidynės, kaip ir kiti didieji sporto renginiai, susilaukia ir Bažnyčios dėmesio. Daugelį nacionalinių komandų į Kanadą atlydėjo kapelionai (dažnai atvykę savo lėšomis) – jie  teikia sielovadinę paramą, dalijasi su sportininkais pergalių džiaugsmu ir pralaimėjimų liūdesiu. Lenkijos delegacijos vyriausiu kapelionu darbuojasi vyskupas Marianas Florčikas, kuris šalies episkopate yra atsakingas už sportininkų dvasinę globą.

Savo katalikų ir protestantų kapelionus Žiemos olimpiadoje kaip įprasta turi ir Vokietijos sportininkai. Artėjant Vankuverio žaidynėms šios šalies Katalikų Bažnyčios ir Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vadovai parengė bendrą ekumeninį bukletą savo atletams, kuriame priminė tikrosios sportinės ir komandinės dvasios reikšmę. Biblijiniais tekstais, maldomis ir meditacijomis užpildytame buklete pabrėžiama pagarbios atsakomybės už komandos draugus ir už varžovus reikšmė, be kurios tikros varžybos negali vykti. Ypač tai svarbu skirtingų tautų ir kultūrų aplinkoje, kuri vyrauja olimpinėse žaidynėse.

Panašius palinkėjimus sportininkams ir visiems svečiams savo sveikinamajame laiške išsakė Kanados vyskupų konferencijos pirmininkas St. Žeromo (Kvebekas) vyskupas Pjeras Morisetas. Nurodęs, kad oficialaus olimpinio devizo „Citius, altius, fortius“ („greičiau, aukščiau, stipriau“) autorius yra domininkonas kunigas Anri Didonas, jis išreiškė viltį dėl varžybų dalyvių geranoriškumo. Sportininkų nacionalinio išdidumo raiška ir noras laimėti yra suprantami, tačiau reikia nuolat pabrėžti olimpinio sąjūdžio tikslą: „prisidėjimas prie taikaus ir geresnio pasaulio kūrimo ugdant jaunimą sporto praktikavime, kuriame nebūtų jokio diskriminavimo, bet vyrautų draugystės, solidarumo ir teisingumo dvasia“. Užtikrinęs svetingą priėmimą katalikų parapijose ir bendruomenėse Kanados episkopato vadovas reiškė viltį, kad ir po žaidynių jų dalyviai ir svečiai išsaugos palankius jausmus kanadiečiams savo širdyse ir maldose.

Popiežius Benediktas XVI nuoširdžiai pasveikino XXI Žiemos olimpinių žaidynių dalyvius ir organizatorius bei savanorius, dosniai bendradarbiaujančius šio svarbaus tarptautinio įvykio celebravime. Laiške, adresuotame Vankuverio arkivyskupui Maiklui Mileriui, išreikšti linkėjimai, kad sportas visada būtų vertinga statybinė medžiaga taikos ir bičiulystės tarp tautų sutvirtinimui. Priminęs, kad šiame mieste vėliau vyks ir neįgalių žmonių X Parolimpinės žiemos žaidynės, Šventasis Tėvas ypač pasidžiaugė vietine ekumenine „Daugiau už auksą“ iniciatyva svetingumo užtikrinimui. Šios iniciatyvos su įvairiais maldos, meninių pasirodymų ir bendravimo bruožais pagrindu paimtas paraginimas iš Trečiojo šv. Jono laiško Naujajame Testamente: „Mes turime šiuos žmones svetingai priimti, kad taptume tiesos bendradarbiais“ (3 Jn 8)

Pats Vankuverio arkivyskupas M. Mileris kartu su svetingais ir dvasingais palinkėjimais laiške priminė, jog Žiemos olimpinės žaidynės sutampa su Gavėnios pradžia, kada krikščionys pradeda prasmingą kelionę į Velykų šventę. Dėl to ganytojas pakvietė tikinčiuosius sportininkus ir svečius aktyviai įsijungti į Pelenų trečiadienio apeigas ir dalyvauti sekmadienio šv. Mišių celebracijoje miesto šventovėse. Pranešama, kad varžybų dienomis daugelis Vankuverio katalikų ir kitų konfesijų bažnyčių yra atviros 12 valandų per dieną.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija