2010 m. vasario 19 d.
Nr. 14
(1799)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Diakonų ir kunigų šventimai Kauno ir Vilniaus Arkikatedrose

Kun. Tomas Trečiokas po šventimų
artimųjų apsuptyje

Kun. Petras Mackevičius
dalija Šv. Komuniją
Artūro ŠULCO nuotraukos

Sausio 10-ąją, švenčiant Kristaus Krikšto sekmadienį, Kauno Arkikatedroje Bazilikoje per Sumos šv. Mišias vyko diakonystės ir kunigystės šventimai. Gausiai dalyvavusių Kauno arkivyskupijos bei kitų vyskupijų dvasininkų, seminarijos vadovybės, tikinčiųjų bendruomenės, šventinamųjų artimųjų akivaizdoje arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius diakono šventimus suteikė Nerijui Šmerauskui, o kunigų – diakonams Petrui Mackevičiui ir Tomui Trečiokui. Iškilmių pradžioje arkivyskupas pakvietė nuoširdžia malda palydėti pasiryžusius altoriaus tarnystei, prašyti Viešpaties, kad savo pasiryžimą jie garbingai tesėtų visą gyvenimą. Liturgiją tikintiesiems aiškino mons. Adolfas Grušas. Asistą rengė Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Šiam džiugiam Bažnyčios gyvenimo įvykiui ganytojas skyrė ir savo pamokslą, atkreipdamas dėmesį, jog „kunigo, kaip Dievo tarno, misija – skelbti ne savo sugalvotas ar išmąstytas tiesas, bet Dievo Apreiškimą, tą, kurį Bažnyčia ištikimai saugo“. Ganytojas pabrėžė, jog kunigai, kitaip nei pasaulietinių profesijų tarnautojai, negali pavargti, pasitraukti nuo savo tarnystės. Šiandien jie, kaip dvasios vadovai, labai reikalingi žmonėms, stokojantiems gerumo, tikėjimo, kad yra Dievas, į kurį galima atsiremti bet kuriomis gyvenimo aplinkybėmis. „Malda palaikykime šiuos vyrus, kad Viešpats leistų jiems padaryti daug gerų darbų“, – ragino ganytojas, linkėdamas, kad ir jiems tiktų Jėzaus krikšto metu nuskambėję žodžiai: „Tu – mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“ (Lk 3, 22).

Pasibaigus diakono ir kunigų šventimų liturgijos apeigoms, pasveikinti plojimais, kun. T. Trečiokas ir kun. P. Mackevičius kartu su kitais celebrantais – arkivyskupijos augziliaru vysk. Jonu Ivanausku, prel. Vytautu Steponu Vaičiūnu OFS ir kitais dvasininkais aukojo savo pirmąsias šv. Mišias, kurioms vadovavo arkiv. S. Tamkevičius, o diak. N. Šmerauskas jose patarnavo.

N. Šmerauskas diakono tarnystę atliks Kaune, Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje, kun. P. Mackevičius paskirtas Raseinių vikaru, o kun. T. Trečiokas – Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaru.

Sausio 16 dieną diakono šventimų dovaną priėmė septyni Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai: Gailestingojo Jėzaus bendruomenės brolis Mariusz Arkadiusz Marszalek, Kaišiadorių vyskupijos klierikas Laurynas Visockas bei penki Vilniaus arkivyskupijos klierikai Mindaugas Bernotavičius, Andžejus Bylinski, Petras Gucevičius, Jonas Naujokaitis ir Mykolas Sotničenka. Iškilmingas šv. Mišias celebravo ir pamokslą pasakė kardinolas A. J. Bačkis. Pamokslo metu jis pabrėžė pasiaukojančios tarnystės svarbą ir priminė, kaip svarbu ištikimai laikytis prisiimtų klusnumo, celibato bei brevijoriaus įsipareigojimų.

Vėliau vyko šventiniai pietūs, kuriuose dalyvavo naujųjų dvasininkų tėveliai, giminės ir kiti kviesti svečiai. Prieš juos VI kurso seniūnas diakonas M. Sotničenka nuoširdžiai padėkojo Dievui ir visiems, lydėjusiems pašaukimo kelionėje. Kardinolas išreiškė pasitikėjimą naujai įšventintais diakonais ir pakvietė pasivaišinti.

Pagal Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos informacijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija