2010 m. kovo 3 d.
Nr. 17
(1802)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Komunizmą – į tribunolą

Edmundas Simanaitis

Politinių kalinių ir tremtinių organizacijų aktyvistai tebetęsia išskirtinės svarbos darbą, siekdami  įvertinti komunizmo nusikaltimus tautai, žmonijai, taikai. Pašaliečiui gali kilti  natūralus klausimas – kodėl teisinės veiklos drąsiai ir ryžtingai imasi buvusieji GULAG’o belaisviai ir  Sibiro tremtiniai, o ne valstybės institucijos?

Genocido aukos siekia atkurti teisingumą

Komunistų  vykdyto masinio teroro nusikaltimai pagal tarptautinę ir  nacionalinę teisę vertintini kaip  genocidas. LR Konstitucija byloja, kad „valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Valdžios galias riboja Konstitucija“ (5 str.), o 109-asis Pagrindinio Įstatymo straipsnis teigia, kad „teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi“.

Taigi, turime savo išrinktą Valstybės valdžią, kuri turėtų paraginti Lietuvos Temidę atlikti tai, kas gerokai uždelsta, bet anaiptol nepamiršta. Buvusieji  GULAG’o belaisviai ir Sibiro tremtiniai, jausdami atsakomybę dėl neatkurto teisingumo, neliko nuošalyje. Pasyvus laukimas jų netenkino. 2000 metais Vilniuje tarptautinis kongresas ir Visuomeninis tribunolas įvertino komunizmo nusikaltimus. Tarptautinė mokslinė konferencija „Vilnius-2005“ šį svarbų darbą pratęsė.

Istorinės atminties formavimo veiksnys

2007 m. birželį vyko tarptautinė konferencija „Komunizmą – į tarptautinį tribunolą“, surengta vienu metu Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Makedonijoje ir Slovakijoje. Šis renginys sukėlė didelį  susidomėjimą Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvos organizacinis komitetas praėjusių metų pabaigoje išleido konferencijoje skaitytus pranešimus lietuvių kalba. Anglų kalba išleistame variante pateikiami ir kitose šalyse skaityti pranešimai.  

Prof.  Egidijaus Aleksandravičiaus įvadiniame straipsnyje rašoma: „Komunizmo nusikaltimai  ir Visuomeninio tribunolo bandymai  juos atskleisti lieka labai svarbus tos atminties formavimo faktorius, primenantis ne tik kruvinus XX amžiaus istorijos įvykius, bet ir nuoširdžias pastangas tų, kurie  prisiėmė misiją neleisti mums užmiršti. Štai kodėl  įvairių komunistinių režimų aukos, mokslininkai ir liudininkai, tyrėjai ir visuomeniniai veikėjai kalba apie tai, kas turi būti įrašyta į naujos Europos tapatybės knygą“.

Ką įrašys į nūdienės Europos tapatybės knygą?

 Vidurio Rytų Europos šalys, tarp jų ir Lietuva, tapo ES narėmis atsinešdamos kruvinų nacizmo ir komunizmo  eksperimentų traumas. Vakarų šalys pripratintos smerkti tik nacizmo nusikaltimus ir nenoriai priima komunistinio teroro ir masinių žudynių vaizdinius. Antroji aplinkybė, trukdanti  realiai suvokti bolševizmo bjaurastį  ir keliamą pavojų, yra šiandieninės Rusijos  atminties politika, kuri neigia sovietmečiu vykdytus genocido nusikaltimus prieš mažesnes ir silpnesnes  kaimynes valstybės, tarp jų ir Lietuvą. Išvada peršasi tik tokia: sovietų ir nacių kartu suplanuoti ir vykdyti karo ir genocido nusikaltimai turėtų būti vienodai vertinami ir vienodai smerkiami.

Dabarties tikrovė ir pavojus taikai  

Prof. Vytautas Landsbergis savo pranešime apie tarptautinį bendradarbiavimą įvertinant komunistinių režimų nusikaltimus padarė keletą įsimintinų pastabų. „Komunizmas – tai ne tik tariamos  nuolatinės klasių kovos  doktrina ir neapykantos kurstymas, kruvinas populizmas siekiant užvaldyti pasaulį utopinės gerovės vardan. Komunizmas reiškėsi kaip represinė  totalitarinė valdymo sistema ir šis modelis  išlieka arba atgimsta“, – konstatuoja autorius ir čia pat pateikia itin svarbią išvadą: „Todėl komunizmo mutantai, lygiai kaip ir seniau niekinantys demokratiją, o vertinantys vien jėgą ir smurtą, yra dabarties tikrovė ir  pavojus taikai“. Palyginimas su Vakarų patirtimi negali nerūpėti laisvų šalių piliečiams: „Blogiausia ir net grėsminga, kad Rusija pasirodė moraliai, politiškai ir teisiškai  nepajėgi (neįgali?) susitvarkyti, kaip Vokietija susitvarkė  su savo bloga  nacionalsocialistinio  laikotarpio patirtimi“. Šių vertinimų nedera laikyti kaltinimu rusų tautai. Jie taikomi tik valdančiajam režimui.

Leidinys, padedantis stabdyti nu(si)pilietinimą

Knyga „Komunizmą – į tarptautinį  tribunolą“ naudinga Lietuvos politikui, besidarbuojančiam savivaldos, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu, ir piliečiams, besidomintiems okupacijos metų patirties ir dabarties pilietinėmis aktualijomis. Apie tai knygoje rašo Ronaldas Račinskas, Tarptautinės komisijos  nacių ir sovietinio okupacinių režimų  nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdomasis direktorius.

Atkreipia dėmesį  autoriaus pastabos: „Iki šiol nėra aiškaus moralinio-politinio sovietinės praeities  vertinimo“, „galima liūdnai konstatuoti, kad dėl to Lietuvoje įsivyrauja sovietinė arba  posovietinė tapatybė, kuri dar baisesnė ir ciniškesnė“,  „istorijos mokymasis yra  nužmogintas ir „nupilietintas“. Žinoma, verta ir rekomenduotina susipažinti ir su kitų autorių straipsniuose teikiamomis mintimis ir  išvadomis.

Belieka tik padėkoti leidinio rengėjams už išskirtinės svarbos darbą, kuris dar ilgai bus aktualus ir reikalingas kaip  pilietinės savimonės ugdymo ir stiprinimo priemonė.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija