2010 m. gegužės 21 d.
Nr. 39
(1824)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Kunigo indėlis į Lietuvos Katalikų Bažnyčios mokslą

Prof. habil. dr. Alfonsas MOTUZAS,

prel. prof. dr. Vytautas Steponas VAIČIŪNAS

Kun. prof. dr. Kęstutis Trimakas
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Įžengus į XXI amžių Lietuvos Katalikų Bažnyčios mokslas ne taip dažnai švenčia savo iškilių tyrėjų jubiliejus. Kovo 31 dieną Vytauto Didžiojo universiteto Senatas Garbės daktaro regalijas įteikė kunigui, profesoriui, mokslų daktarui Kęstučiui Trimakui, švenčiančiam 80-ies metų jubiliejų. Kunigas, prof. dr. K. Trimakas atstovauja egzodui, bet jo nuopelnai atkuriant ir stiprinant Vytauto Didžiojo universitetą, Katalikų teologijos fakultetą ir garsinant Lietuvos Katalikų Bažnyčios mokslą užsienyje yra didžiausi nuopelnai Lietuvai. Šiandien galima drąsiai teigti, kad tokių kunigų mokslininkų Lietuva turi mažai.

Kun. prof. dr. K. Trimakas gimė 1930 m. liepos 12 dieną Kaune. 1941 metais baigė pradžios mokyklą, o 1948 metais – Miuncheno lietuvių gimnaziją. 1950–1952 metais studijavo anglų ir klasikines (lotynų, graikų) kalbas bei literatūrą Chaviero kolegijoje (Cincinatyje), kurį baigęs gavo bakalauro laipsnį, toliau  tęsė filosofijos ir teologijos studijas Bostono katalikiškame universitete, čia 1959 metais jam buvo suteiktas filosofijos mokslo magistro laipsnis, 1961-aisiais – teologijos licenciatas. 1960 metais įšventintas kunigu. 1961–1962 metais kun. teol. lic. K. Trimakas studijuoja dvasingumo teologiją Diuseldorfo dvasingumo institute, 1968–1972 metais – psichologiją Čikagos Lojolos universitete, 1970 metais apgina psichologijos magistro laipsnį, o 1972 – socialinių (psichologijos) mokslų disertaciją, už kurią suteikiamas mokslų daktaro laipsnis. 1972–1973 metais kun. K. Trimakas dirbo Dovnei, Hines ir Čikagos ligoninėse klinikiniu psichologu. Greta pastoracinio darbo dirbo ir pedagoginį darbą Čikagos Lojolos universiteto Psichologijos katedroje bei Stritcho medicinos mokykloje. 1982 metais kun. dr. K. Trimakui buvo suteiktas pedagoginis profesoriaus vardas. Atgavus Lietuvai Nepriklausomybę, kun. dr. K. Trimakas dėstė Lietuvos aukštosiose mokyklose – Vytauto Didžiojo, Vilniaus pedagoginiame, Klaipėdos, Šiaulių universitetuose bei Kauno ir Vilkaviškio kunigų seminarijose. Iš bakalaurams dėstomų dalykų paminėtini: „Dogminė teologija I–III“ VDU Katalikų teologijos fakultete;   „Religinis egzistencializmas“ ŠU Edukologijos fakulteto Katechetikos katedroje, „Religijos psichologija“ – Šv. Antano religijos studijų institute prie Katalikų teologijos fakulteto VDU ir Kauno ir Vilkaviškio kunigų seminarijose.

Kun. prof. dr. K. Trimakas dėstė ir magistrantams: „Asketinę psichologiją“ ir „Pastoracinę psichologiją“ Katalikų teologijos fakultete VDU, „Vyras ir moteris šiuolaikiniame antropologiniame pliuralizme“ bei „Psichodvasinę konsultaciją“ – VPU Istorijos fakulteto Katalikų tikybos katedroje ir „Humanizacijos psichologija“ Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Katechetikos katedroje.

Septyniolika metų dėstydamas Vytauto Didžiojo universitete kun. prof. dr. K. Trimakas dvi kadencijas ėjo Senato nario pareigas.

Kun. prof. dr. K. Trimakas reiškėsi ir kaip mokslininkas. Išleista 17 mokslinių monografijų, iš kurių šešios skirtos teologijos ir psichologijos tematikai. Paminėtinos knygos: „Ieškančiojo pėdsakai“ (išleistos keturios laidos). Apie šią knygą garsus teologas, kun. prof. dr. Antanas Rubšys „Aiduose“ (1991 m., Nr. 1) rašė: „Vargu ar turime kitą taip žmogiškai patrauklų ir taip teologiškai svarų veikalą lietuvių kalba apie religiją...“ Kitos dvi knygos „Jėzus Kristus: Dievas-žmogus, žmonijos Išganytojas“ ir „Kristaus Bendrija Dievo apreiškimo šviesoje“ 1992 metais buvo išleistos Čikagoje, „Draugo“ spaustuvėje.

Kun. prof. dr. K. Trimako knygos „Jėzaus gyvenimo iliustracijos“ taip pat buvo išleistos bent kelios laidos. Dar neišspaudintos knygos rankraštis laimėjo 1993 metų religinės literatūros premiją. 1995 metais kun. prof. dr. K. Trimakas praktiškosios askezės tyrimuose pristato knygą „Dvylika atsiliepimų į Dievo malonę“.

Dirbdamas teologijos moksle, kun. prof. dr. K. Trimakas nepaliko nuošalyje ir psichologijos, kurios moksle jis paskelbė šešias studijas, kaip antai: „Žmogaus aukščiausi skrydžiai. Religinių išgyvenimų psichologija“. Pirmoji laida pasirodė 1996 metais, antroji – 2002 metais. (Išleido Katalikų teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete, Kaunas.) Kita knyga – „Asmenybės raida gyvenime. I. Egzistencinio apsisprendimo psichologija“. Jos pirmoji laida išleista 1997-aisiais, antroji – 2002 metas. Knygą taip pat išleido VDU Katalikų teologijos fakultetas. Knygą „Tikint bręsti. II. Egzistencinio apsisprendimo psichologija“ VDU Katalikų teologijos fakultetas išleido 1998 metais. Trys studijos buvo skirtos įžvalgoms, ką mano jaunimas apie Tėvą ir Motiną: „Jaunimas. Patirtis ir įžvalgos. I. Sąlyčiai su Paslaptimi“, kuri buvo išleista 2000 metais, o 2003 m. ją papildė knyga „Jaunimas apie tėvą ir motiną. II. Santykiai su tėvais“. Abi šias knygas išleido VDU Katalikų teologijos fakultetas. Trečiąją studiją „Motina ir tėvas dukros ir sūnaus patirtyje“ 2005 m. išleido Marijonų talkininkų centro leidykla Kaune.

Be monografijų, kun. prof. dr. K. Trimakas teologijos mokslui yra išleidęs ir atskirų leidinių. Tai „Štai jūsų Motina. Marijos vaidmuo šių laikų krikščioniškajame atsinaujinime Antrojo Vatikano susirinkimo, popiežių enciklikų ir Marijos apsireiškimų šviesoje“ (1990 m., Čikaga); „Žmogaus atkūrimas Kristuje. Padėtis Lietuvoje dėliojant mozaiką iš fragmentų“  (1992 m., Vilnius); „Jėzaus Širdis Evangelijoje, Bažnyčios Tėvų raštuose bei popiežių enciklikose“ (1994 m., Vilnius); „Didžioji meilė: Jėzus ir Jo Motina“ (1995 m., Vilnius); „A Voice from Siberia. Adelė Dirsytė‘s Struggle Against Tyranny“ (2003 m., Čikaga); „Šauksmas iš Sibiro. Adelė Dirsytė ir kalėjime sukurta maldaknygė“ (2005 m., Kaunas); „Jonas Paulius II: gyvenimas, idėjos, veikla“ (2005 m., Kaunas) bei „Turėti gyvenimo apsčiai. Popiežiaus Jono Pauliaus II skelbtos gyvybės kultūros pagrindai“ (2006 m., Kaunas).

Kun. prof. dr. K. Trimakas įvairiuose moksliniuose leidiniuose yra paskelbęs arti 100 mokslo straipsnių. Iš jų paminėtini šie: „Vyresnioji ir jaunesnioji karta. Psichologinė studija apie lietuvių išeivių tėvų ir studentų nusistatymus“  („Aidai“, 1971 m.,  Nr. 9); „Lietuvybė religinėje praktikoje ir bažnytinėje santvarkoje“ („Aidai“, 1974 m., Nr. 1); „Psichologinis žvilgsnis į tikėjimą“(„Aidai“, 1974 m., Nr. 10); „Žvilgsnis į Amerikos psichologiją 1960-1970“ („Aidai“, 1980 m., Nr. 1); „Žvilgsnis į Amerikos psichologiją 1970-1980“(„Aidai“, 1980 m., Nr. 2); „Išeivijos lietuvių jaunimas pasaulyje. Apklausos duomenys“ („Aidai“, 1985 m., Nr. 2 ir Nr. 3); „Jono Pauliaus II teologinės pastoracinės enciklikos. Kristaus gimimo reikšmė ir artėjanti 2000 metų sukaktis“  („Logos“, 1993 m., Nr. 6) bei „Akademinio Lietuvos jaunimo požiūris į savo tėvus“  („Soter“, 2004 m., Nr. 12 (40)).

Lankydamasis Lietuvoje kun. prof. dr. K. Trimakas nuoširdžiai talkindavo Lietuvos mokslo žurnalų „Logos“ ir „Soter“ redakcinėse kolegijose: recenzavo straipsnius, redagavo juos bei skatino jaunuosius mokslininkus rašyti ir publikuotis.

Prieš septyniolika metų VDU Katalikų teologijos fakultete buvo pradėti rengti studentų Talentų vakarai, kurių iniciatorius buvo kun. prof. dr. K. Trimakas, pasiūlęs rašantiems eiles studentams susirinkti, pasidalinti ir pasidžiaugti savo kūrybos vaisiais. Kasmetiniuose Talentų renginiuose dalyvaudavo ir kunigas Kęstutis Trimakas. Negalėdamas dalyvauti 2009 metų Talentų vakare šios gražios tradicijos iniciatorius kun. prof. dr. Kęstutis Trimakas atsiuntė dalyviams laišką. Profesorius džiaugėsi, kad tradicija tęsiama, ir ragino, kad kūryba neštų gėrį kitiems. Ne tik Talentų vakarų surengimu kun. prof. dr. K. Trimakas buvo pamiltas studentų. Studentų nuoširdūs atsiliepimai apie dėstytoją, kun. prof. dr. Kęstutį Trimaką spausdinti laikraštyje „XXI amžius“ (2002 12 13, Nr. 12).

Ši pateikta medžiaga tik santūriai atskleidžia kun. prof. dr. K. Trimako mokslinį, pedagoginį ir kultūrinį palikimą Lietuvos, ypač Lietuvos Katalikų Bažnyčios mokslui.

Su aštuoniasdešimtuoju gimtadieniu mielas Kunige, Bičiuli Kęstuti. Dievo palaimos, sveikatos ir tolimesnės sėkmės teologijos ir psichologijos mokslų labirintuose. Jūsų jubiliejus – šventė Lietuvos Katalikų Bažnyčios mokslui. Te nenuilstanti Jūsų mokslininko energija, nuoširdi šypsena bei kunigiška atjauta ir toliau vienija mus, Lietuvos mokslininkus teologus, psichologus, religijotyrininkus bendrai tarnystei – Dievui, Tėvynei ir Mokslui.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija