2010 m. gegužės 21 d.
Nr. 39
(1824)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

…ir ugnies Balandis nusileido ant Apaštalų. )š savo sparnų Jis išmetė ugnines plunksnas, kuriomis parašyta Evangelija

Iš Herderio albumo „Ikonos“. XV amžiaus
Permės ikona „Apaštalams atsiunčiama
Šventoji Dvasia“. Tai vienintelė žinoma
ikona Šventosios Dvasios atsiuntimo tema.

Apaštalai tikėdami ir melsdamiesi

laukė Jėzaus pažado išsipildymo.

Ir Šventoji Dvasia ugnies liepsnom

ateina į Švenč. Motinos ir bičiulių širdis –

į kiekvieną atskirai.

Kiti girdi tik ūžesį ir kalbų stebuklą.

*

Tėvas žadėjo Atpirkėją,


Esame Sekminių žaizdre

„Turiu atimti iš jūsų savo veidą, kad gautumėte mano sielą. Kad jūsų širdys gautų mano širdį, kad jūsų sielos gautų mano sielą ir Dvasią, kuri pakartos, ką išgirdo“, – rašė Paulis Claudelis Sekminių himne. Šventoji Dvasia, kad Kristaus siela įsilietų į mūsų sielą, kad Jo Širdis užimtų mūsų širdį, kad pagaliau išdrįstume ištarti: manyje gyvena Jėzus ir visada Jo balso aš klausau, meldžiu: „Naujai ateik ir paskandink mus savo meilės begalybėje“. Dieve, Dvasia, suteik negęstantį troškimą atsisakyti visko, kas trukdo mums išgirsti Tavo ramų ir tylų balsą savo širdyje.


Malda už kunigus

Gegužės 13-ąją į Šiluvą gausiai susirinkę piligrimai Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikoje dalyvavo iškilmingoje Eucharistijos liturgijoje ir meldėsi už kunigus. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas ir iš įvairių Lietuvos parapijų atvykę kunigai. Daug jų atvyko iš Ukmergės krašto ir patarnavo sielovadoje, mat tądien buvo surengta Ukmergės dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija