2010 m. gegužės 21 d.
Nr. 39
(1824)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Malda už kunigus

Gegužės 13-ąją į Šiluvą gausiai susirinkę piligrimai Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikoje dalyvavo iškilmingoje Eucharistijos liturgijoje ir meldėsi už kunigus. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas ir iš įvairių Lietuvos parapijų atvykę kunigai. Daug jų atvyko iš Ukmergės krašto ir patarnavo sielovadoje, mat tądien buvo surengta Ukmergės dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą.

Tarp šešių dešimčių atvykusių dvasininkų buvo ir tų, kurie šventė kunigystės bei amžiaus jubiliejus. Arkivyskupas nuoširdžiai pasveikino prieš 40 metų šventimus priėmusius kunigus Vaclovą Stakėną, Juozą Čepėną, Aleksandrą Počiulpį, Vytautą Simoną Guogį,  85-erių metų amžiaus sukaktis švenčiančius monsinjorus Vincentą Jalinską ir Vytautą Sidarą, kitus sukaktis švenčiančius kunigus, džiaugdamasis jų tarnyste – didele dovana Dievui ir visiems tikintiesiems.

Ši Marijos diena buvo švenčiama Bažnyčiai minint Švč. M. Marijos apsireiškimą Fatimoje 1917 metais, o Šventajam Tėvui lankantis Portugalijoje. Arkiv. S. Tamkevičius pamoksle minėjo Fatimos istoriją ir pabrėžė Šiluvos dvasinę giminystę su ja. Fatimoje Marija pasirodydavo trims vaikams šešis mėnesius tryliktą dieną, Šiluvoje Marijos diena švenčiama taip pat tryliktą dieną. Sovietmečiu Airijos katalikai per vyskupą J. Žemaitį MIC perdavė Fatimos Marijos skulptūrėlę, kuri ir dabar saugoma Apsireiškimo koplyčioje.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį į esminę Fatimoje Marijos perduotą žinią – daryti atgailą. Sugrįždamas į skaudų šiandienos Bažnyčiai metą, baisias nuodėmes prieš vaikus, ganytojas atkreipė dėmesį į popiežiaus raginimą daryti atgailą, kuri, pamokslo žodžiais tariant, yra ne pasninkas, apsimarinimai, bet visiškas gyvenimo pakeitimas. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog Šiluvos Dievo Motina prieš 400 metų irgi kvietė atgailauti ir  garbinti  Dievą visu savo gyvenimu.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija