2010 m. spalio 8 d.
Nr. 73
(1858)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Nepaliovęs ginti pilietinių ir moralinių vertybių 

In memoriam Viliui Bražėnui

Vilius Bražėnas (1913 – 2010)
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Spalio 3 dieną netekome žymaus lietuvių  publicisto, paskaitininko–antiglobalisto, rašytojo, Lietuvos kariuomenės dimisijos karininko Viliaus Bražėno.  

Velionis gimė 1913 m. balandžio 6 dieną Rygoje. 1922 metais su tėvais persikėlė į Lietuvą. Nuo 1926 metų aktyviai dalyvavo skautų veikloje, rašė dainas ir feljetonus,  skelbė juos spaudoje. Feljetonus pasirašinėjo Bražviliaus slapyvardžiu. Universitete studijavo elektrotechniką. Nuo 1932 metų bendradarbiavo  periodikoje: „Lietuvos aidas“, „XX amžius“, „Skautų aidas“, „Kuntaplis“. 1937 metais baigė Prezidento A. Smetonos karo mokyklą.  Atsikūrusioje Lietuvos Respublikoje spausdinosi „Lietuvos aide“, „XXI amžiuje“, „Varpe“ ir kituose laikraščiuose.  


Prisiekęs prieš Dievą ir Tautą

Kpt. Jono Noreikos – Generolo Vėtros 100-osioms gimimo metinėms

Dim. plk. ltn. Antanas NAVAITIS

Šiandien, spalio 8 dieną, sukanka 100 metų, kai Anelės ir Baltraus Noreikų šeimoje, Šiaulių apskr., Pakruojo valsč., Šukonių kaime gimė Jonas Noreika.

1929 metais jis baigė Šiaulių komercinę mokyklą ir įstojo į Karo mokyklą. 1931 m. spalio 24 dieną suteikus jaun. leitenanto laipsnį jis paskirtas į 7-ą pėstininkų Žemaičių Kunigaikščio Butageidžio pulką. 1933 10 26 paties prašymu paleidžiamas į atsargą studijuoti teisę Vytauto Didžiojo universitete. 1935 10 17 vėl grįžta į karo tarnybą ir paskiriamas į 2-ą pėstininkų Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Algirdo pulką. 1936 metais, kaip geras ir perspektyvus karininkas, perkeliamas į Karo mokyklą. Joje, be savo tiesioginio darbo, skiriamas mokyklos žurnalo „Kariūnas“ redaktoriumi. Tais pačiais metais jam suteikiamas leitenanto laipsnis. 1937 10 08 perkeliamas į Kariuomenės teismą. Baigęs teisės mokslus ir tapęs diplomuotu teisininku, skiriamas Kariuomenės Teismo sekretoriaus padėjėju. 1939 11 23 jam suteikiamas kapitono laipsnis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija