2010 m. spalio 8 d.
Nr. 73
(1858)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Pašventinta bendruomenės koplyčia

Stasys POVILAITIS

Į Dievo Gailestingumo
koplyčios pašventinimo iškilmes
Panaroje rugsėjo 19 dieną
atvyko gausybė piligrimų

Vysk. Rimantas Norvila
ir koplyčios rektorius kun.
Valerijus Rudzinskas (kairėje)

Koplyčios vidaus fragmentas

Šventinis tortas – koplyčios maketas

Varėnos rajone, Merkinės seniūnijoje, Panaros kaime esanti Pilnų namų bendruomenė – vyrų vienuolija. Bendruomenės misija – pagalba vyrams, patekusiems į priklausomybę nuo alkoholio, alkoholio ir narkotikų ar nuo narkotikų. Bendruomenė teikia socialinę-psichologinę pagalbą (reabilitaciją), kuri grindžiama Vakarų šalyse taikoma 12 žingsnių programa.

Daug žmonių Lietuvoje ir už jos ribų žino Pilnų namų bendruomenę, kaip bene vienintelę patikimą vietą, kur pagydomi bene patys sunkiausi dvasiniai ligoniai – alkoholikai ir narkomanai.

Rugsėjo 19 dieną Panaros kaime, Pilnų namų bendruomenėje per du tūkstančius piligrimų iš visos Lietuvos dalyvavo naujos Dievo Gailestingumo koplyčios pašventinimo iškilmėse.

Senoji koplytėlė jau seniai sekmadieniais nebetalpino į Panarą atvažiuojančių kartu su Pilnų namų bendruomene švęsti Viešpaties dienos piligrimų.

2009 m. birželio 15 dieną pradėtos statyti naujos grakščios koplyčios sienos kilo taip sparčiai, lyg ne žmonių rankomis statomos. Kertinis akmuo pašventintas liepos 4 dieną, spalio 25 dieną pašventinti trys iš Lenkijos atkeliavę varpai, o tų pačių metų gruodžio 24 dieną aukotos pirmosios šv. Mišios.

Naujosios Dievo Gailestingumo koplyčios pašventinimo iškilmės buvo pradėtos šv. Mišiomis, kurių koncelebracijai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras kun. Gintautas Kuliešius,  kancleris kun. Žydrūnas Kulpys, Pilnų namų bendruomenės steigėjas kun. Valerijus Rudzinskas, Liškiavos parapijos klebonas kan. Valius Zubavičius, Šventežerio parapijos klebonas kun. Jonas Cikana, Kauno šv. Antano parapijos rezidentas kun. Vitas Kaknevičius, dalyvavo kan. Mindaugas Puidokas, Vievio parapijos vikaras kun. Donatas Šukys ir Pilnų namų bendruomenės rezidentas kun. Jurij Dombrovskij.

Šv. Mišių pradžioje visus pasveikinęs Pilnų namų bendruomenės steigėjas ir naujosios koplyčios rektorius kun. V. Rudzinskas kalbėjo: „Kiekviena šventovė – tai Viešpaties malonės erdvė, kurion įžengę pasitraukiame iš kasdienės apsupties. Nuo gilios senovės, ypač bizantiškoje teologinėje mintyje, vyrauja supratimas, kad maldai ir sakramentams skirta šventovė, įrengta pagal tradiciškai nusistovėjusią liturginę bei meninę tvarką, tampa sakralia erdve, langu į Dangaus Karalystę. Todėl šventovėje atitrūkstame nuo kasdienybės ir, tikėjimo malonės vedami, leidžiame Dievo Gailestingumui, kurio Vardas – Jėzus, veikti mūsų gyvenime: gaivinti sakramentais, laiminti, šventinti, lydėti malone, atgimti, perkeisti gyvenimus“. Kunigas Valerijus dėkojo Pilnų namų bendruomenės moderatoriui broliui Laimonui Mituzui, dirbusiam drauge su architektu Mindaugu Jamantu ir vykdžiusiam pagrindinius koplyčios statymo darbus, bei projektų vadovei Rūtai Jakubonienei. Koplyčios rektorius kun. V. Rudzinskas dėkojo ir daugybei bendruomenę lankančių piligrimų už maldas bei aukas koplyčios statymo bei įrangos darbams.

Vilkaviškio vyskupui kun. V. Rudzinskas perdavė ataskaitą apie koplyčios statybos darbų eigą, o „Dzūkijos statybos“ vadovas Julius Žukas įteikė simbolinį koplyčios raktą. Po to buvo pradėtos koplyčios bei altoriaus pašventinimo apeigos: vyskupas pašventino vandenį, kuriuo buvo pašlakstyti šv. Mišių dalyviai, altorius ir sakykla. Po Žodžio liturgijos sugiedojus Visų Šventųjų litaniją ir vyskupui sukalbėjus pašventinimo maldą šv. Krizma buvo patepamas ir pasmilkomas altorius bei koplyčios sienos. Po smilkymo buvo pasirengta Eucharistijos liturgijai. Šv. Mišių pabaigoje, po Šventosios Komunijos, buvo pašventintas naujasis koplyčios tabernakulis.

Vyskupas R. Norvila pamokslo metu kalbėjo apie beribį Dievo gailestingumą, kurio ištikimybės ženklu yra ir Pilnų namų bendruomenė, vis gausėjantis jos bičiulių būrys ir jų dvasinis augimas, kiekvieno širdyje esantis maldos ir pilnatvės troškulys. Vyskupas džiaugėsi, kad jauki ir šviesi naujoji bendruomenės koplyčia bus užpildyta nuolatinės brolių maldos, o sekmadieniais turbūt joje vargiai tilps piligrimai. Kiekvienas brolis ir sesuo šioje koplyčioje bus Dievo laukiamas, mylimas ir išklausytas. Remdamasis šv. Pauliaus žodžiais iš Laiško efeziečiams, ganytojas pabrėžė, jog ši Dievo Gailestingumo šventovė liudija, kad esame Dievo namiškiai, kurie šiandien nuoširdžiai atsidėkojame už šią gautą malonę.

Šv. Mišiose giedojo Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro Česlovo Sasnausko choras (vadovas maestro Mindaugas Radzevičius) ir solistė Rasa Juzukonytė.

Į koplyčios šventinimo iškilmę atvyko Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo maldos grupės, prie bendruomenės veikiančios Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio draugijos bei Lietuvos Tūkstantmečio maldos grupės atstovai, bendruomenei įsipareigojusieji savanoriai, piligrimai iš Mažeikių ir Telšių, Utenos ir Molėtų, Lietuvos šventojo Kazimiero ordino, Lietuvos armėnų bendruomenės ir Bažnyčios atstovai, Lietuvos lenkai iš Vilniaus, piligrimai iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Akmenės, Panevėžio.

Iškart po gausių sveikinimų buvo surengtos vidinio išlaisvinimo pamaldos, kurioms vadovavo kun. D. Šukys, už čia atvykusius žmones asmeniškai meldėsi Pilnų namų bendruomenės kunigai ir broliai. Vėliau buvo bendrauta ir vaišintasi bendroje agapėje. Šventinę nuotaiką palaikė Varėnos kultūros centro ansamblis „Grūda“.

Varėnos rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija