2010 m. lapkričio 5 d.
Nr. 80
(1865)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje

Spalio 26–28 dienomis Liškiavoje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Gintaras Grušas, Jonas Kauneckas, Juozapas Matulaitis, Rimantas Norvila, Jonas Ivanauskas, Juozas Tunaitis, Juozas Žemaitis. Posėdyje taip pat dalyvavo Apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi, kuris pasveikinimo posėdžio dalyvius.


Sekmadienis Kvėdarnoje

Kvėdarnos klebonas kun. Juozas Rudys

Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje pirmąjį spalio sekmadienį per Votyvą tikybos mokytoja suorganizavo daug jaunimo. Klebonas kun. Juozas Rudys per Sumos pamokslą nuoširdžiai visus kvietė Kristaus Evangelijos žodžiais: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu… Ateikite, juk vakarais kalbame Rožinį. Jūs, tikintieji, eikite ir bendraukite su savo kaimynais, liudykite Kristų ir kvieskite bendrai maldai. Ateikite kartu!..“ Baigdamas pamokslą kun. J. Rudys pakartojo A. Vienuolio žodžius: „Kas nuo Dievo atstoja, prie to velnias pristoja!“


Piligriminės kelionės po savo krašto parapijas

Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio organizacijos aktyvas liepos–spalio mėnesiais surengė piligrimines keliones po savo dekanato parapijas.

 Piligriminės kelionės prasidėdavo šv. Mišiomis Pasvalio Jono Krikštytojo bažnyčioje, kurias aukojo kunigas Modestas Juodvalkis. Pirmosios kelionės metu aplankėme Daujėnų, Kriklinių, Pumpėnų, Pušaloto, Joniškėlio parapijas. Antrosios kelionės maršrutas tęsėsi per Gulbinėnų, Krinčino, Saločių parapijas, trečiosios – Skrebotiškio, Kyburių, Vaškų, Gružių parapijas ir bažnyčias. Ketvirtoji kelionė į Saločių Šv. Juozapo parapiją buvo išskirtinė, nes vykome į dekanato Gyvojo rožinio dvasinį renginį „Rožinio Šv. Mergele Marija – išklausyk mus“. Visose parapijose piligrimus geranoriškai sutiko šių parapijų dvasininkai, Gyvojo rožinio būrelių vadovai ir nariai. Visose bažnyčioje buvo meldžiamasi prie mirusiųjų kunigų kapų, popiežiaus ir Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio maldos intencijomis, kalbamas rožinis, gailestingumo vainikėlis, giedamos giesmės bei pasakojamos parapijos Bažnyčių titulų istorijos. Kiekviena piligriminė kelionė baigdavosi agape – nuoširdžiu dvasingu pabendravimu prie bendrai parengto Dievo dovanotų vaišių stalo, kurios metu visuomet buvo aptariama Gyvojo rožinio veikla. Bendra malda, giesmė, buvimas kartu labai suartina ir dvasiškai praturtina.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija