2011 m. vasario 4 d.
Nr. 10
(1890)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Mirė buvęs Aleksoto klebonas

A†A monsinjoras jubiliatas Jonas KAVALIAUSKAS
(1923 10 21–1947 03 23–2011 01 08)

Mons. Jonas Kavaliauskas

Laidotuvių šv. Mišias aukoja
vyskupai (iš kairės): Juozas
Žemaitis MIC, Juozapas Matulaitis,
Rimantas Norvila ir Eugenijus Bartulis

Paskutinis atsisveikinimas Aleksoto
bažnyčios šventoriuje prie kapo duobės

Sausio 8 dieną, eidamas 88-uosius metus, Birštone mirė monsinjoras jubiliatas Jonas Kavaliauskas.

Jonas Kavaliauskas gimė 1923 m. spalio 21 dieną Krokininkų kaime, Krokialaukio parapijoje, Alytaus rajone. Jonas buvo penktas vaikas šeimoje. Gimtajame kaime baigė pradžios mokyklą, po to mokėsi Alytaus gimnazijoje. 1943 m. įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją, po metų mokslus tęsė Kauno kunigų seminarijoje. Ją baigęs 1947 m. kovo 23 dieną įšventintas kunigu.

Darbo vietos: 1947–1950 metais Lukšių Šv. Juozapo parapijos vikaras; 1950–1952 – Didvyžių Šv. popiežiaus Leono II parapijos klebonas; 1952–1953 – Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas; 1953–1954 – Zibalų Šv. Jurgio parapijos klebonas; 1954–1959 – Punios Šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas. 1959 metais keletą mėnesių dirbo Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedros Bazilikos vikaru; 1959 –1960 – Kauno Aukštosios Panemunės Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonas; 1960–1961 – Vilkaviškio vyskupijos kancleris; nuo 1960 07 01 – Tarpdiecezinės Kauno kunigų seminarijos dėstytojas ir dvasinių pratybų vedėjas; 1964 05 30–08 25 – Lazdijų Šv. Onos parapijos klebonas; 1964–1971 – Sintautų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas; 1971–1976 – Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos administratorius, nuo 1975 11 25 – aptarnauja ir Pakuonio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapiją; 1976–1989 – Vilkaviškio vyskupijos kancleris; 1977–1979 – greta kanclerio pareigų eina Kauno Vytauto bažnyčios klebono pareigas; nuo 1984 05 22 Vilkaviškio vyskupijos kunigų tarybos narys, o nuo 1985 06 10 – konsultorius. 1986 04 18 popiežius Jonas Paulius II kunigą Joną Kavaliauską paskyrė savo kapelionu – monsinjoru; 1988 12 21–1989 04 12 – Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas. Nuo 1989 04 30 atleidžiamas iš Vilkaviškio vyskupijos kanclerio pareigų ir skiriamas Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos klebonu; 2002 05 18 atleidžiamas iš Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos klebono pareigų ir išleidžiamas gydytis, apsigyvenant Birštone. 2002 07 03 paskirtas Birštono Šv. Antano Paduviečio parapijos rezidentu.

Mons. J. Kavaliauskas išsiskyrė savo kunigišku uolumu, įvairiais gebėjimais ir nuoširdžia meile žmonėms. Šias savybes greitai pastebėjo bažnytinė vadovybė, todėl jam patikėjo svarbias ir atsakingas pareigas. Greta kitų svarbių darbų, išsiskiria jo rūpestis Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčios statyba.

Mons. jubil. J. Kavaliauskas buvo pašarvotas Birštono bažnyčioje, o sausio 9 dieną pervežtas į Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos bažnyčią. Mons. J. Kavaliausko laidotuvės vyko sausio 10-ąją. Laidotuvių šv. Mišioms Aleksoto bažnyčioje vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Drauge su juo koncelebravo dar trys vyskupai – Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis bei Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC. Drauge su vyskupais šv. Mišias už velionį aukojo apie 30 kunigų. Pamokslą šv. Mišių metu pasakė vysk. Juozas Žemaitis. Prie kapo žodį tarė Birštono klebonas mons. Jonas Dalinevičius, velionio gimnazijos draugas kun. Jonas Zubrus SJ, artimųjų vardu – sūnėnas G. Paulauskas.

Po mons. Jono Kavaliausko mirties praėjus 30 dienų šv. Mišios bus aukojamos vasario 5 dieną 12 val. Aleksoto bažnyčioje, o vasario 6 dieną 12 val. – Birštono bažnyčioje.

Kun. dr. Žydrūnas Kulpys

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija