2011 m. rugsėjo 30 d.
Nr. 70
(1950)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Utenos miesto 750-mečio šventėje apdovanoti ir dvasininkai

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Iš kairės: atminimo ženklus
gavusieji kun. Jurgis Kazlauskas
ir akademikas Jurgis Gaižutis.
Šalia Anykščių dekanas
kan. Stanislovas Krumpliauskas,
Seimo narė Milda Petrauskienė
ir Utenos meras Alvydas Katinas

Utenos rajono savivaldybės
atminimo ženklas UTENAI – 750 METŲ

„Prieš 750 metų karalius Mindaugas laiške Kalavijuočių ordinui, atsidėkodamas už suteiktą pagalbą, perleido kai kurias lietuvių teritorijas, taip pat – ir Utenos žemes. Tame laiške Utenos vardas buvo paminėtas pirmą kartą. Jei būtų įmanoma, su pasididžiavimu paspaustume karaliui Mindaugui ranką ir padėkotume, kad šiandien, prabėgus septyniems su puse šimtmečiams, spindi garbingo jubiliejinio gimtadienio skaičiai – 750. Padėkotume ir už tai, kad Uteną galime vadinti vienu seniausių Lietuvos miestų, su įdomia, permaininga, istoriniais įvykiais persunkta praeitimi, veiklia, teisinga dabartimi ir išmintinga bei drąsia ateitimi“, – rašo Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas spalvotame buklete, kuris išleistas lietuvių, rusų bei anglų kalbomis. Gausiai iliustruotame leidinėlyje  – jubiliejiniam gimtadieniui skirtų renginių programa rugsėjo mėnesio 1–24 dienomis.

Itin svarbi rugsėjo 22 diena. Tą dieną už įvairius atliktus ar tebedirbamus darbus, garsinant Utenos miesto ir rajono vardą Lietuvoje ir už jos ribų, sąžiningą ilgametę profesinę ir visuomeninę veiklą, reikšmingus laimėjimus moksle, kultūroje, sporte ir kitose srityse, vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės mero 2011 m. rugsėjo 15 d. potvarkiu Nr. MP-46 „Dėl apdovanojimo Utenos rajono savivaldybės simboliu (atminimo ženklu) „Utenai – 750“ Utenos muzikos mokyklos salėje iškilmingai buvo apdovanoti 84 Utenos kraštui nusipelnę žmonės. Meras Alvydas Katinas kartu su medaliu įteikė ir šį atminimo ženklą liudijantį sertifikatą.

Atminimo ženkle – Utenos herbas ir jį įrėminančios datos 1251 ir 2011, miesto su senąja bažnyčia vaizdas, apačioje įrašas „Utenai – 750 metų“.  Kitoje pusėje Antano Miškinio žodžiai: „...nors neilgam užkliūnu į  tėviškę – man jos vis negana. ... Spalvingas autobusas nuo Leliūnų įsibėgėja – ut, ir Utena!“ Atminimo ženklas saugomas dėžutėje, kurios viduje įrašas: „Utenos rajono savivaldybės atminimo ženklas UTENAI – 750 METŲ. Metalas – tonuotas žalvaris. Skersmuo – 51 mm. Tiražas – 100 vnt. Dail. Nerijus Treinys. Gamintojas UAB Alpera, Vilnius“.

Itin džiugu, kad tarp Lietuvai žinomų uteniškių – akademiko Algirdo Gaižučio, prof. habil dr. Vytauto Jono Sirvydžio, prof. Arvydo Šaltenio, dr. Napalio Kitkausko, Gražinos Kadžytės, Antano Vilūno, kryždirbio Prano Kaziūno – ir keturi kunigai:  trys dvasininkai iš Panevėžio vyskupijos (Kostas Balsys, Saulius Kalvaitis ir Paulius Klezys) ir vienas – kun. Jurgis Kazlauskas – iš Kaišiadorių vyskupijos.

Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonas kun. Kostas Balsys apdovanotas už 2000 m. sudegusios Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčios atstatymą (bažnyčia sudegė balandžio 25-ąją, o pirmąsias šv. Mišias klebonas K. Balsys aukojo ką tik iškilusioje, bet dar be langų ir durų bažnyčioje gruodžio 25-ąją, antrąją šv. Kalėdų dieną; 2001 m. rugsėjo 16 d. ji buvo pašventinta).

Obelių Šv. Onos parapijos klebonas kun. Saulius Kalvaitis apdovanotas už paslaugų socialinės atskirties žmonėms infrastruktūros plėtrą.

Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, Sudeikių Švč. Mergelės Marijos ir  Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijų klebonas kun. Povilas Klezys apdovanotas už  sielovadinę veiklą, Sudeikių, Spitrėnų, Radeikių, Biliakiemio bendruomenių telkimą.

Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo ir Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijų klebonas kun. Jurgis Kazlauskas apdovanotas už sielovadinę veiklą ir Kirdeikių, Saldutiškio, Labanoro miestelių bendruomenių telkimą.

Dvasininkus apdovanojimui pristatė Utenos rajono Nevyriausybinių organizacijų Religinių bendruomenių koordinatorė Zita Mackevičienė. Po iškilmingo apdovanojimo Utenos muzikos mokyklos salėje vyko koncertas „Uteniškiai – gimtajam miestui“, kurio metu paklausyti vokalistų, smuikininkų, saksofonisto, pianistų bei vargonininkų atliekamų aukšto muzikinio lygio kūrinių. Giedojo ir senosios muzikos ansamblis VOX ANIME,  kurio gretose – buvęs Utenos diakonas bei vikaras, dabar Kamajų Šv. Kazimiero, Duokiškio Šv. Onos, Salų Šv. Kryžiaus parapijų klebonas kun. Andrius Šukys.

Reikia pasidžiaugti Utenos rajono mero Alvydo Katino gražia iniciatyva ir pasveikinti kunigus, su tokiu garbingu apdovanojimu.

„XXI amžiaus“ redakcija sveikina apdovanotus dvasininkus ir šio straipsnio autorę dr. Aldoną Vasiliauskienę, Utenos krašto pilietę, gavusią šį retą apdovanojimą „už darbą arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimo įamžinimo komisijoje, monografijas bei mokslinius straipsnius apie iškilius Utenos krašto žmones“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija