2011 m. lapkričio 11 d.
Nr. 81
(1961)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Maldos už mirusiuosius – bažnyčioje ir kapinėse

Procesija į kapines

Kapus šventina kun. Arvydas Mačiulis

Kun. Klemensas Puidokas
kapinių koplyčios klausykloje

MEDINGĖNAI. Kadangi šiemet Visų Šventųjų ir Vėlinių dienos buvo šiltos ir saulėtos, tikintieji gausiai rinkosi į jaukiai sutvarkytą, išpuoštą ir išdabintą Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčią dalyvauti Visų Šventųjų iškilmėje ir Vėlinių pamaldose. Lapkričio 1-ąją, 14 valandą prasidėjo Visų Šventųjų iškilmei skirtos šv. Mišios. Jas aukojo trečius metus šią parapiją aptarnaujantis Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebono kun. Antano Gutkausko pagalbininkas kun. Arvydas Mačiulis. Šio kunigo aukojamose šv. Mišiose dalyvavo ir nemažai iš toliau į Medingėnų kapines atvykusių tikinčiųjų. Jie pasidžiaugė gražiai sutvarkyta ir rūpestingai prižiūrima Švč. Trejybės bažnyčia, darniai giedančiu Medingėnų parapijos choru, kuriam vadovauja iš Rietavo atvažiuojantis kuriantis muziką ir leidžiantis knygas maestro Aloyzas Meškauskas. Kun. A. Mačiulis pasakė išsamią homiliją, skirtą Visų Šventųjų iškilmei.

Pasibaigus šiai iškilmei, tikintieji su kun. A. Mačiuliu, choru, priekyje nešamu kryžiumi ir vėliavomis, giedodami gedulingas giesmes, per visą Medingėnų miestelį gražia eisena pasuko Medingėnų kapinių, esančių už miestelio, link. Pakeliui prie procesijos prisijungė ir daugiau miestelėnų. Itin gražiai sutvarkytose Medingėnų kapinėse (tuo jau daug metų rūpinasi Medingėnų seniūnė Salomėja Čėsnienė ir kapinių prižiūrėtoja Rūta Piekuvienė) toliau melstasi už mirusiuosius, šventinami kapai. Po to dar buvo pasimelsta ir pagiedota koplyčioje kartu su kun. A. Mačiuliu. Po maldų ir gedulingos procesijos, tikintieji pasklido po kapines individualiai pasimelsti prie artimiesiems supiltų kauburėlių...

Lapkričio 2-ąją, Vėlinių dieną, Medingėnų parapijos tikintieji ir visi atvykusieji į kapines rinkosi į atstatytą ir gražiai įrengtą kapinių koplyčią. Ją renovavus įvesta elektra, įrengtas altorius, stovi klausykla, ant sienų kabo Kryžiaus kelio vaizdai, suolai ir t. t. Medingėnų parapijos tikintieji didžiai dėkingi Rietavo parapijos klebonui kun. A. Gutkauskui, jo pagalbininkui kun. A. Mačiuliui bei Rietavo savivaldybei, kad medinis, sukiužęs avarinis pastatas, daug metų stovėjęs Medingėnų kapinėse ir šiukšline vadinamas, dabar jau tapo gražia koplyčia. Prie renovacijos nemažai prisidėjo ir Medingėnų parapijos tikintieji.

Taigi šioje gražioje Visų Šventųjų vardu tituluotoje koplyčioje Medingėnų kapinėse Vėlinių dieną kun. A. Mačiulis aukojo šv. Mišias už visus Medingėnų parapijos mirusiuosius bei šiose kapinėse palaidotus, taip pat ir už Medingėnų bažnyčios šventoriuje palaidotus kunigus. Vėl darniai giedojo Medingėnų parapijos choras, vadovaujamas garbaus maestro A. Meškausko. Medingėniškiai išgirdo kun. A. Mačiulio homiliją apie žmogaus gyvenimo prasmę šioje žemėje ir jo išėjimą į Amžinybę...

Abi dienas klausant išpažinčių, kun. A. Mačiuliui talkino kun. Klemensas Puidokas, šv. Mišioms patarnavo Antanas Liekis.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija