2012 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(1976)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Graikų apeigų katalikų centras Ukrainoje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Palaimintajam popiežiui
Jonui Pauliui II Kijevo Kristaus
Prisikėlimo katedros šventoriuje
pastatytas paminklas jo lankymosi
Ukrainoje 10-mečiui paminėti

Prie Patriarcho rezidencijos
2007 m. pastatytos Švč. Mergelės
Marijos Apreiškimo bažnyčios
straipsnio autorė su vyskupu
Josifu Milianu.

Kristaus Prisikėlimo
katedros Kijeve centrinė nava

UGKC Kristaus Prisikėlimo katedra Kijeve

Švč. Mergelės Marijos
Apreiškimo bažnyčios vidus

Ukrainai atgavus nepriklausomybę ir Ukrainos Graikų (Rytų) apeigų katalikų Bažnyčiai (UGKC) išėjus iš pogrindžio, aukščiausias arkivyskupas kardinolas Miroslavas Ivanas Liubačivskis (1914 06 24–2000 12 14) 1991 m. kovo 31 d. iš Romos sugrįžo į Ukrainą. Jis turėjo didelių planų –  į Kijevą, kurį laikė Rusios katalikybės lopšiu, sugrąžinti UGKC centrą (Jakaterinos II laikais unitai iš Kijevo buvo išvaryti). Atvykęs į šį meistą arkivyskupas Miroslavas ieškojo vietos Soboro (Katedros) statybai. Tada galvota apie dešiniakrantį, prestižiškesnį rajoną, tačiau pasirinkta kairioji Dniepro pusė – čia daugiau vietos (įsigyta 1,7 ha teritorijos), galima daugiau pastatyti, ji gerai matoma iš dešinėje upės pusėje esančių svarbių istorinių vietų, be to, čia atsiveria gražus didingo senojo Kijevo vaizdas. Taigi 1997–1998 metais pradėti konkretūs darbai.

2002 m. spalio 27 d. kardinolas Liubomyras Huzaras pašventino kertinį Katedros, kurios plotas 1794,4 m2, akmenį. Pradėtas statyti šis Patriarchato soboras Ukrainos širdyje Kijeve  ženklino unitų grįžimą į gimtąsias vietas. Buvo statoma ne tik Katedra, bet ir Patriarcho rezidencija, kurioje numatyta 250 vietų aktų salė bei 100 vietų valgykla, kitos patalpos. Statybos vyko pagal nusipelniusio architekto Michailo Antonovičiaus Klivčiuko projektą, darbams ėmė vadovauti Statybų direkcijos generalinis direktorius Michailas Stavskis (Michailo Stavskij). Iki 2003 m. sausio pastatyti Katedros ir Patriarcho rūmų pamatai. 2004 metų pradžioje šalia Patriarcho rūmų pastatyta medinė koplyčia, kuri kovo 28 d. pašventinta, tačiau po pusantrų metų piktadarių sudeginta. Per pustrečių metų beveik toje pačioje vietoje pastatyta nauja medinė Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia, kuri pašventinta 2007 m. balandžio 7 d. Čia kasdien aukojamos šv. Mišios.

2008 m. lapkričio 1 d. bažnyčios klebonu paskirtas studitas t. Josifas Milianas, greitai įšventintas į vyskupus. 2009 m. balandžio 16 d. popiežius Benediktas XVI palaimino UGKC vyskupų sinodo sprendimą paskirti jį Kijevo vyskupijos vyskupu pagalbininku. 2009 m. birželio 18 d. Kristaus Prisikėlimo katedroje vyko vyskupo inauguracija. Be daugelio pareigybių pastaruoju metu vyskupas Josifas atsakingas ir už lėšų Katedros statybai rinkimą. Kijevo Kristaus Prisikėlimo katedra tradicinės kompozicijos: trijų apsidžių ir penkių navų, besibaigiančių penkiais bokštais. Apeigose dalyvavo viso pasaulio UGKC vyskupai.

2005 m. rugpjūčio 21 d. UGKC Patriarcho sostas (centras ir vadovybė) iš Lvovo Šv. Juro katedros persikėlė į Kijevą. Grįžimas po tiek metų į Kijevą tapo didžiule švente visiems Graikų apeigų katalikams tiek Ukrainoje, tiek diasporoje. Atstatyta istorinė teisybė. Iškilmėse dalyvavo Ukrainos stačiatikių (Kijevo patriarchato) ir Autokefalinės Bažnyčių, Gruzijos Stačiatikių Bažnyčios atstovai.

Patriarchui persikėlus į Kijevą pasikeitė ir arkivyskupijos pavadinimas – nuo tada ji tapo Kijevo-Galyčo aukščiausia arkivyskupija.

2006 m. sausio 19 d. aukotos pirmosios šv. Mišios Katedros požeminėje dalyje, o tų pačių metų balandžio 24-ąją, antrą Velykų dieną, Katedroje švęsta titulinė Kristaus Prisikėlimo šventė.  Po mėnesio pašventintas ir įkeltas paskutinis iš keturių mažųjų kupolo kryžių.

Į Kijevą atvykus patriarchui, Katedros ir Patriarcho rūmų statybai bei kitiems reikalams įsikūrė generalinė direkcija, komitetai ir skyriai, į kuriuos gausiai įsijungė pasauliečiai, trokšdami kiek galima daugiau padėti. Statybos vykdomos iš aukų. Kiekviena auka, kaip sakė vyskupas Bohdanas Diuranas – užrašyta danguje. Tad vienas svarbiausių komitetų – Aukų rinkimo komitetas. Jo pirmininkas t. Romanas Nebožukas pasakojo, kad kreipiamasi ne tik į Graikų apeigų katalikus, bet ir į kitų konfesijų žmones tiek Ukrainoje, tiek ir diasporoje. Tad aukoja ir stačiatikiai, ir protestantai, ir net organizacijos, kurių vadovybėje yra musulmonų. Iš įvairių pasaulio kampelių plaukia aukos, o jų dar reikia labai daug, nes kasdien didėja statybinių medžiagų ir atliekamų darbų kainos. Kiekviena auka Katedros statybai užrašoma į specialią knygą. Siekiama, kad Katedra taptų visos Ukrainos jungimo simboliu „Katedra jungia visus“. Kiekvieną mėnesį išleidžiamas specialus statybų biuletenis, kiekvienoje vyskupijoje sukurtas aukų rinkimo komitetas, įsteigta informacinė linija...

Stačiatikis, Ukrainos liaudies artistas solistas Pavlo Dvorskij taip pat nutarė padėti, nors jam yra sakę: „Tu stačiatikis, tai ko rūpiniesi unitais?“. Jis priekaištautojams kalbėjo: „Dievas vienas, tai aš einu ir skelbiu, kad Dievas vienas ir ši Katedra yra vienybės simbolis, o politikai tik skaldo vienybę“. Solistas džiaugiasi galėjęs prisidėti, nes trokšta, kad kuo greičiau būtų užbaigti visi darbai ir į Katedrą suplūstų kuo daugiau jaunimo. Lėšoms rinkti organizuojami labdaringi koncertai.

Šventoves stato Dievas. Jis duoda įkvėpimo žmonėms:  architektams, statybų organizatoriams ir vykdytojams, – yra sakęs kardinolas Liubomiras Huzaras. – Malda taip pat duoda įkvėpimo, tad ji irgi stato šventovę. Taigi kardinolas kvietė ir kviečia maldai, nes troškimas vienybės ir maldos stiprina Katedros sienas.

Jei pastačius medinę koplyčią tik keletas ar keliolika žmonių dalyvaudavo šv. Mišiose, tai labai greitai jų skaičius išaugo. Pastatytoje medinėje bažnyčioje kasdien meldžiasi ne viena dešimtis tikinčiųjų, o švenčių metu susirenka keli šimtai (250–300) ir jų skaičius didėja. Tad šventadieniais jau aukojamos kelerios šv. Mišios, ne tik medinėje bažnyčioje, bet ir pačioje Katedroje, nors dar tik pradėti vidaus tvarkymo darbai.

Katedroje numatyta unikali akustinė sistema, šviestuvai, vitražai, ikonos, kondicionierių ir šildymo sistemos. Pagrindinis Katedros inžinierius Mychailas Vorobec galvoja apie greitą  šildymo sistemos įrengimo užbaigimą ir marmurinių grindų projekto įgyvendinimą. Planuoja aplink Katedrą pastatyti akmeninę tvorą.

2006 m. spalio 5 d. užbaigtas centrinio Katedros kupolo paauksavimas, o lapkričio 25 d. – centrinio bažnyčios stogo rėmų konstrukcijos statyba. 2007 m. birželį užbaigta Patriarcho rezidencijos statyba. Nuo 2009-ųjų Katedros statybos lėšomis rūpinasi Kristaus Prisikėlimo katedros – UGKC Patriarcho soboro statybos stebėjimo tarybos pirmininkas Kijevo arkivyskupijos vyskupo pagalbininkas vyskupas Josifas Milianas.

2011 m. kovo 27 d. Kristaus Prisikėlimo patriarcho soborą savo inauguracija pašventino UGKC Aukščiausiuoju arkivyskupu išrinktas Sviatoslavas Ševčiukas. Šventėje dalyvavo 60 UGKC ir kitų Rytų apeigų katalikų vyskupų, Apaštalinio Sosto, Lotynų apeigų Katalikų Bažnyčios, Ukrainos stačiatikių (Kijevo patriarchato) bei Autokefalinės Bažnyčios atstovai, taip pat Europos Vyskupų konferencijos ir kitų organizacijų atstovai.

2011 metais iš granito pagaminti ir pastatyti paradiniai laiptai, šventoriuje pastatytas paminklas Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II lankymosi Ukrainoje dešimtmečiui paminėti. Kijeve pastatytas UGKC Patriarcho soboras – Katedra, kaip sakė vyskupas J. Milianas, visam pasauliui liudys Dievo Tėvo taiką, Jo Sūnaus auką ir Šventosios Dvasios meilę.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija