2012 m. sausio 13 d.    
Nr. 2
(1977)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kanklių meistras

Vytautas BAGDONAS

Akimirka iš Svėdasuose organizuoto
Juozo Lašo 90-mečio minėjimo
2002 metų sausio mėnesį
Autoriaus nuotrauka

2012 metų sausio 12-ąją garsiam lietuviškų kanklių kūrėjui Juozui Lašui sukaktų 100 metų. Tačiau jau septinti metai jis ilsisi amžinajame poilsyje Svėdasų kapinėse. Ilgus dešimtmečius savo rankomis kūręs kankles, puoselėjęs tautos kultūrines tradicijas, iki pat gyvenimo pabaigos likęs ištikimas liaudies muzikai ir gimtajam Svėdasų kraštui, jis liko gyvas visų meistrą pažinojusių atmintyje. Savičiūnų sodžiuje gimusios kanklės paplito ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, jos tebeskamba muzikiniuose kolektyvuose ar pavienių atlikėjų rankose.


Kunigystė Aukštaitijoje

A†A kun. Stanislovas Zubavičius
(1953 02 22–1980 06 01–2011 12 24)

Kun. Stanislovas Zubavičius

2011 m. gruodžio 24 d. mirė Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos rezidentas kun. Stanislovas Zubavičius.

Jis gimė 1953 m. vasario 22 d., Pontakonių kaime (Grūžių apyl., Pasvalio r.), Juozo ir Onos (Valantinaitės) Zubavičių šeimoje. Mokėsi Sabonių pradinėje mokykloje ir Joniškėlio vidurinėje mokykloje. 1973–1975 metais atliko privalomą karinę tarnybą. 1975 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Kunigu buvo įšventintas vysk. Romualdo Krikščiūno 1980 m. birželio 1 d. Panevėžio Katedroje.


Padėkite surasti

Lietuvos kariuomenės vadas
gen. Silvestras Žukauskas
ant žirgo. Tautos šventė.
Kaunas, 1925 metų gegužės 15 d.
Nuotrauka iš Vytauto Didžiojo
karo muziejaus fondų

Gerbiami Lietuvos žmonės,

Prašome Jūsų pagalbos. Jau kelintą kartą Vytauto Didžiojo karo muziejus bando surasti Nepriklausomos Lietuvos (1918–1940) karo veikėjo generolo Silvestro Žukausko (1860–1937) kapą ir perlaidoti jo palaikus su visa derama pagarba. Labai prašome atsiliepti generolo gimines, pažįstamus, žmones, ką nors žinančius apie tikslią jo kapavietės vietą buvusiose Kauno miesto Karmelitų kapinėse (dabar Ramybės parkas) Vytauto prospekte ar apie kapo perkėlimą į naujas kapines. Labai prašome apie tai pranešti adresu:


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija