2012 m. sausio 20 d.    
Nr. 3
(1978)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popiežiškasis padėties pasaulyje vertinimas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI atvyksta
į susitikimą su Vatikane
akredituotais diplomatais

Vatikano tarptautinės diplomatijos mastai

Metų pradžioje vykstančiame tradiciniame popiežiaus Benedikto XVI susitikime su Vatikane akredituotais užsienio šalių diplomatais Šventasis Tėvas tampa didžiuoju ir kritišku tarptautinės politikos vertintoju iš krikščioniškų ir Bažnyčiai įprastų socialinio mokymo pozicijų. Taip atsitiko ir šį kartą, kai sausio 9 dieną Apaštališkuose rūmuose priėmęs 179 valstybių, su kuriomis Šventasis Sostas palaiko diplomatinius santykius, atstovus, savo metinėje apžvalgoje „Apie padėtį pasaulyje“ popiežius Benediktas XVI vėl nurodė tebesitęsiančią ekonomikos krizę, jaunų žmonių neužtikrintumą dėl savo ateities, grėsmes žmogiškosios gyvybės orumui ir šeimai, gausius religinės laisvės pažeidimus ir globalinį pavojų gamtai.


Kristuje yra tikrosios vienybės ašis

Kun. Vytenis Vaškelis

2012 metų sausio mėnesį vykstančių ekumeninių (ekumene, gr. apgyventa žemė) pamaldų už krikščionių vienybę įžangoje vadovas perskaito prasmingus žodžius: „Pergalė reikalauja didžio darbo ir pastangų. Jei meldžiame ir siekiame visiškos regimos Bažnyčios vienybės, mes – ir tradicijos, kurioms mes priklausome, – būsime pakeisti ir supanašėsime su Kristumi. Mes, krikščionys, norime visi kartu siekti vienybės nesipuikuodami, o nuolankiai tarnaudami Dievui ir darydami gera savo artimui Jėzaus Kristaus pavyzdžiu. Siekdami vienybės trokštame visi drauge melsti Dievą tokio nusiteikimo“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija