2012 m. sausio 20 d.    
Nr. 3
(1978)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Adventas iki Trijų Karalių

Rokiškio kultūros centro
kamerinio choro dalyvės
kartu su Vajasiškio choristais

Gruodžio 8 dieną, minint Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmę, Vajasiškio parapijos tikintieji rinkosi į vakarines šv. Mišias, kurias aukojo kun. Kęstutis Palepšys. Pamaldoms pasibaigus, visi parapijiečiai sugužėjo į bendruomenės namus. Bendruomenės pirmininkė Genutė Sarokina pasidžiaugė, padėkojo gausiai susirinkusiems vėlyvą vakarą už gražią bendrystę ir palinkėjo prasmingo Advento. Susėdus už stalų, kunigas Kęstutis uždegė žvakę ir pasiuntė ją per tikinčiųjų rankas. Plazdanti liepsnelė paskatino kiekvieną susimąstyti apie Dievą, artėjančią Jėzaus gimimo dieną, savo gyvenimą. Ant atskiro stalo puikavosi nuostabiai gražus adventinis vainikas. Jo viduryje buvo padėta tikinčiųjų rankomis sušildyta žvakė, nuo kurios uždegtos vainike mažos žvakutės. Jos skleidė ramybę, šilumą, jų buvo tiek, kiek buvo tą vakarą susirinkusiųjų. Greta esantį kaimyną galėjome apkabinti, išsakyti pačius šilčiausius palinkėjimo žodžius. Kunigas Kęstutis susirinkusiems gražiai ir įdomiai papasakojo apie Adventą. Po to tikintieji jam pateikė nemažai klausimų. Gražias eiles ir pačios sukurtą maldą skaitė vietos poetė Valentina Dumbravienė, poetas Vincas Minutka. Vakaronės pabaigoje bendruomenės pirmininkė G. Sarokina visiems įteikė pačios pagamintas, kun. Kęstučio pašventintas vaško žvakutes, kurios Kūčių vakare, uždegtos namuose, simbolizavo ne tik Jėzaus gimimo šventę, bet ir priminė, kad tikinčiųjų bendruomenė visada yra stipri, kai ją lydi Dievo palaima.


Maldos už kunigus grupelė

Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus
parapijos maldos už kunigus grupelė.
Centre – klebonas kun. Žydrius Kuzinas

Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos klebonas kun. Žydrius Kuzinas, asmeniškai patyręs maldos galią, prieš metus pakvietė parapijiečius burtis į maldos už kunigus grupelę. Jos koordinatore sutiko būti Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių vienuolė, ses. Marytė, padėjėja – Eugenija Sidaravičiūtė. Pastaroji iš karto atvedė aštuonis maldininkes. Per metus gretos išaugo iki 24 aktyvių narių. Grupė meldžiasi už parapijoje tarnavusius, dabar tarnaujančius, joje išgirdusius Dievo kvietimą ir į Amžinybę iškeliavusius kunigus. Čia kartu su kitais meldžiasi ir kun. Armino Lukoševičiaus tėvai (jis atlieka tarnystę Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje). Parapijoje yra žmonių, kurie dėl vienos ar kitos priežasties negali atvykti į susirinkimus ir meldžiasi namuose. Metai netruko prabėgti. Išaugo grupė, dvasiškai praturtėjome ir mes. Kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį, susirinkę valandą prieš adoraciją, skaitėme, analizavome, kiekvienas savaip išgyvenome atskiras Šv. Rašto ištraukas. Ses. Marytė padėjo atskleisti tai, ko mūsų nepatyrusi akis nepastebėjo, ko širdis neapčiuopė. Tai buvo ypatingai džiugios akimirkos, patirtys. Dar labiau priartėti prie Dievo padėjo valandos adoracija, bendravimas agapėje. Čia maldininkai jau drąsiau pasakojo savo asmenines patirtis, išgyvenimus. Tai suartino žmones, jų sielas. Per maldos grupelės metines, sausio 5 dieną, labai tiko ses. Marytės parinkta Šv. Rašto ištrauka apie talentų panaudojimą (Mt 20, 14–30), dienos Evangelija apie Kristaus kvietimą sekti paskui Jį, atveriantį mums širdis ir duodantį galimybę tapti Jo pakeleiviais (Jn 1, 43–51). Šv. Mišias aukojo abu parapijos kunigai: klebonas Ž. Kuzinas ir vikaras Nerijus Grigaliūnas. Homiliją sakė klebonas. Jis paminėjo, jog maldos už kunigus grupelės misija yra skelbti Dievo gimimo džiaugsmą. Kalėdų žinia – meilės nešėja. O meilė viską gali. Evangelijoje išsakomas Jėzaus kvietimas Pilypui Natanaeliui (dar vadinamam šv. Baltramiejumi, dabartiniam mūsų parapijos globėjui), sekti paskui Jį , o šiandien – kviečiamas kiekvienas iš mūsų. Esame kviečiami, kad surastume laimės ir meilės šaltinį, patikėtume, jog Kristus yra mūsų gyvenimo Viešpats, Izraelio karalius. Esame raginami mylėti ir tuos, kurie yra nemylimi, nekenčiami... Klebonas dėkojo vienuolei, kiekvienam grupelės nariui už maldą, tarnystę Dievui ir artimui. Linkėjo, kad Kristus būtų mūsų gyvenimo Viešpats.


Kūčios pensionate

Šv. Mišias pensionate
aukojo Kalvarijos klebonas
kun. Gediminas Bulevičius,
kairėje – diakonas
Vitalij Volodkovič

Gruodžio 24 dieną Kalvarijos pensionate (Kušliškių k.) šv. Mišias už čia gyvenančius ir dirbančius žmones aukojo Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonas kun. Gediminas Bulevičius, o jam asistavo diakonas Vitalij Volodkovič. Padėkoję Dievui už galimybę kartu melstis, visi sėdo prie bendro Kūčių stalo. Kaip ir kiekvienoje šeimoje, taip ir pensionate, Kūčių vakarienė pradedama padėkos malda, kalėdaičio laužymu ir dalijimusi, sakant gražius ir šiltus linkėjimus artėjančių švenčių proga. Tai šeimos santarvės, duonos simbolis.  Atsisveikindamas klebonas kun. G. Bulevičius dėkojo gyventojams ir darbuotojams už kvietimą ir galimybę šią svarbią dieną pabūti kartu. Palinkėjęs ramybės ir Dievo palaimos skubėjo lankyti Kalvarijos mieste įsikūrusių Globos ir užimtumo centro gyventojų.


Kaip laukėme Šv. Kalėdų stebuklo

Advento vainikas, keturios žvakelės papuošė Vidiškių parapijos Šv. Trejybės bažnyčią. Uždegę kiekvieną naują advento sekmadienio žvakelę, jautėme, kaip tyliai artėja stebuklų metas, aplink lyg nematomas vaiduoklis sklando laukimo dvasia. Jos prisilietimus jautė į gilų sapną nugrimzdę miškai ir pievos, ežerai ir upės.

Prisimenu, kaip dar visai neseniai laukdavau Kalėdų Senelio. Žinojau, kad jis būtinai ateis tą stebuklingą naktį. Tik niekad nematydavau jo. Bet… stebuklas įvykdavo – rasdavau jo dovanas. Yra sakančių, kad dovanų reikia tik vaikams. Prieš šventes esame jautresni. Jautrumas padaro stebuklus, tegu ir mažus, bet jų galia didelė. Pasinėrus į šventinę ruošą, reikia nepamiršti mažesnių, silpnesnių, vienišų, pabūti stebukladariais – uždegti širdyje vilties ugnelę.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija