2012 m. sausio 20 d.    
Nr. 3
(1978)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Maldos už kunigus grupelė

Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus
parapijos maldos už kunigus grupelė.
Centre – klebonas kun. Žydrius Kuzinas

Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos klebonas kun. Žydrius Kuzinas, asmeniškai patyręs maldos galią, prieš metus pakvietė parapijiečius burtis į maldos už kunigus grupelę. Jos koordinatore sutiko būti Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių vienuolė, ses. Marytė, padėjėja – Eugenija Sidaravičiūtė. Pastaroji iš karto atvedė aštuonis maldininkes. Per metus gretos išaugo iki 24 aktyvių narių. Grupė meldžiasi už parapijoje tarnavusius, dabar tarnaujančius, joje išgirdusius Dievo kvietimą ir į Amžinybę iškeliavusius kunigus. Čia kartu su kitais meldžiasi ir kun. Armino Lukoševičiaus tėvai (jis atlieka tarnystę Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje). Parapijoje yra žmonių, kurie dėl vienos ar kitos priežasties negali atvykti į susirinkimus ir meldžiasi namuose. Metai netruko prabėgti. Išaugo grupė, dvasiškai praturtėjome ir mes. Kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį, susirinkę valandą prieš adoraciją, skaitėme, analizavome, kiekvienas savaip išgyvenome atskiras Šv. Rašto ištraukas. Ses. Marytė padėjo atskleisti tai, ko mūsų nepatyrusi akis nepastebėjo, ko širdis neapčiuopė. Tai buvo ypatingai džiugios akimirkos, patirtys. Dar labiau priartėti prie Dievo padėjo valandos adoracija, bendravimas agapėje. Čia maldininkai jau drąsiau pasakojo savo asmenines patirtis, išgyvenimus. Tai suartino žmones, jų sielas. Per maldos grupelės metines, sausio 5 dieną, labai tiko ses. Marytės parinkta Šv. Rašto ištrauka apie talentų panaudojimą (Mt 20, 14–30), dienos Evangelija apie Kristaus kvietimą sekti paskui Jį, atveriantį mums širdis ir duodantį galimybę tapti Jo pakeleiviais (Jn 1, 43–51). Šv. Mišias aukojo abu parapijos kunigai: klebonas Ž. Kuzinas ir vikaras Nerijus Grigaliūnas. Homiliją sakė klebonas. Jis paminėjo, jog maldos už kunigus grupelės misija yra skelbti Dievo gimimo džiaugsmą. Kalėdų žinia – meilės nešėja. O meilė viską gali. Evangelijoje išsakomas Jėzaus kvietimas Pilypui Natanaeliui (dar vadinamam šv. Baltramiejumi, dabartiniam mūsų parapijos globėjui), sekti paskui Jį , o šiandien – kviečiamas kiekvienas iš mūsų. Esame kviečiami, kad surastume laimės ir meilės šaltinį, patikėtume, jog Kristus yra mūsų gyvenimo Viešpats, Izraelio karalius. Esame raginami mylėti ir tuos, kurie yra nemylimi, nekenčiami... Klebonas dėkojo vienuolei, kiekvienam grupelės nariui už maldą, tarnystę Dievui ir artimui. Linkėjo, kad Kristus būtų mūsų gyvenimo Viešpats.

Po šv. Mišių visi susirinkome į parapijos namus agapei. Ses. Marytė kalbėjo, jog „Šv. Raštas – tai Jėzus“. Ji dėkojo mums už pasidalijimą džiaugsmu – Dievo meilės ženklu, už nuoširdų vieni kitų priėmimą, palydėjimą malda, klebono paramą. Kiekvienas pašaukimas yra Dievo malonės džiaugsmas. Čia liejosi eilės, spragsėjo žvakių liepsnelės, artino širdžių šiluma, vyko diskusijos apie kunigo, vienuolių, atskiro žmogaus pašaukimą tarnauti Dievui ir žmonėms, apie maldą, jos patirtis, galią. Klebonas paminėjo ir tai, jog kunigo tėvams yra didelė palaima, nes sūnus kiekvieną dieną meldžiasi už juos. Kunigams taip pat labai reikalinga maldos parama. Per maldą iš širdies į širdį tiesiamas artimo meilės, bendrystės ir savitarpio supratimo kelias. Taip aukojamasi vienas kitam – kunigai už parapijiečius, parapijiečiai – už kunigus. Čia yra ir Kristus, kuris sako: „Kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“(Mt 18, 20).

Yra išleista daug maldų už kunigus. Vienos iš jų ištrauką noriu pacituoti: „Jėzau, aš meldžiuos už ištikimus ir uolius Tavo kunigus; už Tavo neištikimus ir drungnus kunigus; už kunigus, triūsiančius namuose ar tolimose misijų vietose užsienyje; už gundomus kunigus; už vienišus ir nusivylusius kunigus; už jaunus Tavo kunigus, už mirštančius kunigus; už esančių skaistykloje Tavo kunigų sielas. (...) O Jėzau, glausk juos visus prie savo širdies ir gausiai juos laimink dabar ir amžinybėje“ (šv. Teresė Lizjietė).

Alvyra Grėbliūnienė

Druskininkai
A. Lukoševičiaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija